دکوراسیون اتاق خواب و کاربرد متفاوت آن!

دکوراسیون رامسین: در برخی از خانه ھا، اتاق خواب برای چند كاربرد متفاوت طراحی می شود. امروزه بسياری از اتاق خواب ھا علاوه بر داشتن فضاﯾی برای استراحت كردن و خوابيدن، فضاﯾی برای كار كردن نيز دارند. اگر خانه ای كوچك دارﯾد كه اتاق خواب آن فضاﯾی است برای خوابيدن و كاركردن، بھتر است آن را به گونه ای طراحی كنيد كه در طول روز فضای كافی و مناسب برای به انجام رسانيدن كارھای روزمره تان ھم داشته باشد. ﯾكی از انتخاب ھای شما برای رسيدن به اﯾن فضای اﯾده آل، استفاده از مبل ھای تخت خواب شو است. در ستون اﯾن ھفته به رعاﯾت چند نكته قبل از خرﯾد مبل ھای تخت خواب شو می پردازﯾم.

ـ نكته اول: به ﯾاد داشته باشيد كه در طول روز به فضای كافی اتاق خواب نياز دارﯾد تا به راحتی به كارھای روزمره تان رسيدگی كنيد و ھمچنين به فضاﯾی برای نشستن و استراحت كردن احتياج خواھيد داشت، پس در ابتدا اندازه مناسب مبل ھای تخت خواب شو را در ذھن تان طراحی كنيد و سپس شروع به پرسيدن چند سوال از خود تان كنيد.
برای مثال سوال ھاﯾی مانند قرار است چند نفر از اﯾن فضا استفاده بھينه داشته باشند؟ آﯾا زوج ھستيد ﯾا خود به تنھاﯾی از اﯾن فضا استفاده می كنيد؟ چه مدت از روز را به استراحت اختصاص می دھيد و چه مدت از روز را برای به انجام رسانيدن كارھاﯾتان سپری می كنيد؟ متراژ اتاق چه اندازه است؟ آﯾا متراژ اتاق به شما اﯾن اجازه را می دھد كه از تخت خواب ھای ساﯾز بزرگ استفاده كنيد؟ ملافه ھاﯾی كه از قبل در خانه دارﯾد چه ساﯾزی دارند؟
ـ نكته دوم: قبل از خرﯾد دقت داشته باشيد كه بافت نھاﯾی اﯾن نوع از مبلمان به گونه ای ب شد كه به ھنگام خوابيدن به روی آنھا با سليقه و ذاﯾقه شما به طور كامل ھماھنگی داشته باشد. به طور كل بافت ھاﯾی را كه نرم و لطيف و مقاوم ھستند، انتخاب كنيد. ھمچنين می توانيد ملافه ای را جداگانه برگزﯾنيد كه به ھنگام خواب و استراحت از آن روی تخت خواب استفاده كنيد.

نكته سوم: به ھنگام خرﯾد، الگو و طرح پارچه مبلی را انتخاب كنيد كه با اتاق شما ھماھنگی داشته باشد، در نظر داشته باشيد تنوع طرح و بافت اﯾن نوع مبلمان در بازار بسيار زﯾاد است. می توانيد انواع گل دار، راه راه، چھارخانه و ای عروسكی را بنا بر سبك اتاق و نوع كاربرد آن انتخاب مدل كنيد.
ـ نكته چھارم: به ھنگام خرﯾد كاناپه ھای تخت خواب شو به پاﯾه ھای آن دقت كنيد. كاناپه ھاﯾی را خرﯾداری كنيد كه پاﯾه ھاﯾش با چسب به بدنه كاناپه محكم شده باشد. آن دسته از كاناپه ھاﯾی كه با ميخ به بدنه متصل می شوند بعد از مدتی شل شده و باعث ناميزان شدن و لق خوردن تخت خواب می شوند.
ـ نكته پنجم: بھتر است به ھنگام انتخاب كاناپه مورد نظر، آن را باز كنيد و به روی ھمه نقاط آن بنشينيد تا مطمئن شوﯾد كه ھمه نقاط آن مانند مركز آن نرم و راحت است.
ـ نكته ششم: سطح روﯾی و اطراف كاناپه را به دقت نگاه كنيد. سطح كلی كاناپه باﯾد پوشيده از تشك و پارچه باشد تا نرمی و لطافت را به شما منتقل كند. اگر در ساختار نھاﯾی و روﯾی كاناپه از چوب استفاده شده است، از خرﯾداری آن منصرف شوﯾد.

ـ نكته ھفتم: قسمت تخت خواب كاناپه را به سمت خود بكشيد. اگر به ھنگام بيرون آمدن سخت و دشوار بيرون آمد و دچار لق خوردن و تكان خوردن شد از خرﯾد آن منصرف شوﯾد.
ـ نكته ھشتم: در نظر داشته باشيد كه اسكلت و بدنه كاناپه ھای تخت خواب شو مقاوم باشد و ھمچنين تشك آن دارای قطر كافی و مناسب برای نشستن و خوابيدن باشد، در غير اﯾن صورت به دليل كاربرد دوگانه، اﯾن نوع مبلمان به طور سرﯾع فرسوده و خراب می شوند.
ـ نكته نھم: اسكلت و بدنه كاناپه باﯾد مقاوم و محكم باشد به گونه ای كه تخته چوبی زﯾرﯾن آن لق نباشد و تكان نخورد.
ـ نكته دھم: كاناپه مورد نظر را به گونه ای انتخاب كنيد كه فنر داخل تشك آن محكم و با دوام باشد. اگر از آن دسته افرادی ھستيد كه دارای وزن بالاﯾی ھستند بھتر است تشكی با فنرھای مقاوم و محكم انتخاب كنيد چرا كه اﯾن دسته از افراد به طور معمول بعد از گذشت زمان كوتاھی از تشك ابراز نارضاﯾتی دارند.
ـ نكته ﯾازدھم: به ھنگام خرﯾد از مسوول فروش بپرسيد كه تشكی برای جاﯾگزﯾن كردن و تعوﯾض كردن به ھنگام خراب شدن تشك كاناپه دارند ﯾا خير، در اﯾن صورت می توانيد با خيال آسوده خرﯾد كنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.