دکوراسیون اتاق خواب و کاربرد متفاوت آن!

دکوراسیون رامسین: در برخی از خانه ھا، اتاق خواب برای چند کاربرد متفاوت طراحی می شود. امروزه بسیاری از اتاق خواب ھا علاوه بر داشتن فضاﯾی برای استراحت کردن و خوابیدن، فضاﯾی برای کار کردن نیز دارند. اگر خانه ای کوچک دارﯾد که اتاق خواب آن فضاﯾی است برای خوابیدن و کارکردن، بھتر است آن را به گونه ای طراحی کنید که در طول روز فضای کافی و مناسب برای به انجام رسانیدن کارھای روزمره تان ھم داشته باشد. ﯾکی از انتخاب ھای شما برای رسیدن به اﯾن فضای اﯾده آل، استفاده از مبل ھای تخت خواب شو است. در ستون اﯾن ھفته به رعاﯾت چند نکته قبل از خرﯾد مبل ھای تخت خواب شو می پردازﯾم.

ـ نکته اول: به ﯾاد داشته باشید که در طول روز به فضای کافی اتاق خواب نیاز دارﯾد تا به راحتی به کارھای روزمره تان رسیدگی کنید و ھمچنین به فضاﯾی برای نشستن و استراحت کردن احتیاج خواھید داشت، پس در ابتدا اندازه مناسب مبل ھای تخت خواب شو را در ذھن تان طراحی کنید و سپس شروع به پرسیدن چند سوال از خود تان کنید.
برای مثال سوال ھاﯾی مانند قرار است چند نفر از اﯾن فضا استفاده بھینه داشته باشند؟ آﯾا زوج ھستید ﯾا خود به تنھاﯾی از اﯾن فضا استفاده می کنید؟ چه مدت از روز را به استراحت اختصاص می دھید و چه مدت از روز را برای به انجام رسانیدن کارھاﯾتان سپری می کنید؟ متراژ اتاق چه اندازه است؟ آﯾا متراژ اتاق به شما اﯾن اجازه را می دھد که از تخت خواب ھای ساﯾز بزرگ استفاده کنید؟ ملافه ھاﯾی که از قبل در خانه دارﯾد چه ساﯾزی دارند؟
ـ نکته دوم: قبل از خرﯾد دقت داشته باشید که بافت نھاﯾی اﯾن نوع از مبلمان به گونه ای ب شد که به ھنگام خوابیدن به روی آنھا با سلیقه و ذاﯾقه شما به طور کامل ھماھنگی داشته باشد. به طور کل بافت ھاﯾی را که نرم و لطیف و مقاوم ھستند، انتخاب کنید. ھمچنین می توانید ملافه ای را جداگانه برگزﯾنید که به ھنگام خواب و استراحت از آن روی تخت خواب استفاده کنید.

نکته سوم: به ھنگام خرﯾد، الگو و طرح پارچه مبلی را انتخاب کنید که با اتاق شما ھماھنگی داشته باشد، در نظر داشته باشید تنوع طرح و بافت اﯾن نوع مبلمان در بازار بسیار زﯾاد است. می توانید انواع گل دار، راه راه، چھارخانه و ای عروسکی را بنا بر سبک اتاق و نوع کاربرد آن انتخاب مدل کنید.
ـ نکته چھارم: به ھنگام خرﯾد کاناپه ھای تخت خواب شو به پاﯾه ھای آن دقت کنید. کاناپه ھاﯾی را خرﯾداری کنید که پاﯾه ھاﯾش با چسب به بدنه کاناپه محکم شده باشد. آن دسته از کاناپه ھاﯾی که با میخ به بدنه متصل می شوند بعد از مدتی شل شده و باعث نامیزان شدن و لق خوردن تخت خواب می شوند.
ـ نکته پنجم: بھتر است به ھنگام انتخاب کاناپه مورد نظر، آن را باز کنید و به روی ھمه نقاط آن بنشینید تا مطمئن شوﯾد که ھمه نقاط آن مانند مرکز آن نرم و راحت است.
ـ نکته ششم: سطح روﯾی و اطراف کاناپه را به دقت نگاه کنید. سطح کلی کاناپه باﯾد پوشیده از تشک و پارچه باشد تا نرمی و لطافت را به شما منتقل کند. اگر در ساختار نھاﯾی و روﯾی کاناپه از چوب استفاده شده است، از خرﯾداری آن منصرف شوﯾد.

ـ نکته ھفتم: قسمت تخت خواب کاناپه را به سمت خود بکشید. اگر به ھنگام بیرون آمدن سخت و دشوار بیرون آمد و دچار لق خوردن و تکان خوردن شد از خرﯾد آن منصرف شوﯾد.
ـ نکته ھشتم: در نظر داشته باشید که اسکلت و بدنه کاناپه ھای تخت خواب شو مقاوم باشد و ھمچنین تشک آن دارای قطر کافی و مناسب برای نشستن و خوابیدن باشد، در غیر اﯾن صورت به دلیل کاربرد دوگانه، اﯾن نوع مبلمان به طور سرﯾع فرسوده و خراب می شوند.
ـ نکته نھم: اسکلت و بدنه کاناپه باﯾد مقاوم و محکم باشد به گونه ای که تخته چوبی زﯾرﯾن آن لق نباشد و تکان نخورد.
ـ نکته دھم: کاناپه مورد نظر را به گونه ای انتخاب کنید که فنر داخل تشک آن محکم و با دوام باشد. اگر از آن دسته افرادی ھستید که دارای وزن بالاﯾی ھستند بھتر است تشکی با فنرھای مقاوم و محکم انتخاب کنید چرا که اﯾن دسته از افراد به طور معمول بعد از گذشت زمان کوتاھی از تشک ابراز نارضاﯾتی دارند.
ـ نکته ﯾازدھم: به ھنگام خرﯾد از مسوول فروش بپرسید که تشکی برای جاﯾگزﯾن کردن و تعوﯾض کردن به ھنگام خراب شدن تشک کاناپه دارند ﯾا خیر، در اﯾن صورت می توانید با خیال آسوده خرﯾد کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا