WhatsApp-Image-2020-05-13-at-3.34.18-PM-1

دکوراسیون اتاق خواب به سبک نواحی گرمسيری!

دکوراسیون رامسین: بسیاری از افراد در مواقع ناراحتی و زمانی که به تنهایی نیاز دارند به اتاق خواب پناه می برند. شاید به همین خاطر است که خیلی از صاحب نظران حوزه سلامت در مورد دکوراسیون منزل نظرات قابل توجهی  ارائه داده اند و تاکید کرده اند حتما در دکوراسیون داخلی اتاق نهایت دقت نظر را داشته باشیم. چرا که همان طور که توضیح داده شد آرامش و امنيت اﯾن اتاق برای چنين مواقعی مناسب است.

فراموش نکنیم اگر اتاق خواب آرامش بخش و سکوتی در آن حکم فرما نباشد، پناه بردن به آن بی فاﯾده است. حتما دور از اتاق های نشیمن و پذیرایی باشد.

تعریف اتاق خواب گرمسیری

 اتاق خواب گرمسيری به اتاقی گفته می شود که ارامش را چه در شب و چه مواقع استراحت و چه در آن زمان که ناراحتی ﯾا خستگی به شما ارزانی می دارد .

توجه کنیم که تزﯾين دکوراسیون داخلی چنين اتاقی با حسی از آرامش و آسودگی ھمراه خواھد بود. نخستین موضوع تعيين نقطه اصلی جھت تمرکز و پياده کردن طرح است . ساده ترین راهی می توان پیشنهاد داد این است که ایده اصلی چنین سبکی را با دیدن تصاوﯾری از گلھا، گیاهان و گرفت. باید سعی کنيم، اشیائی با اﯾن مضامین پيدا کرده و در گوشه و کنار اتاق قرار داد.

همچنین پیشنهاد می کنیم تصاوﯾری از شاخ و برگ ھای پھن را روی اتاق خود نقاشی کنيد. و اگر بتوانید شاخ و برگ ھایی را خشک کرده و روی دیوار قاب کنيد بسیار بهتر است. حتی می توان همراه این برگ های خشکیده درون قاب تصاویری از یک منظره گرمسيری را هم اضافه کنید.

حتما باید توجه کنید رنگ دﯾوارھا طبيعی و روشن باشد. بهتر است از رنگ سفيد ﯾا کرمی ﯾا خاکستری روشن یا بژ استفاده کنید. رنگ ھای سبز، آبی، زرد برای شادابی و پویایی اتاق می توان در ساﯾر طرح ھا به کار برد. نقاشی دﯾواری شامل طلوع و غروب خورشيد و درخت ھای نخل و همچنین کاغذ دوﯾاری گلدار هم در این سبک خیلی تاثیر گذار است.

در رنگ کف اتاق نیز باید دقت کنید و توصیه ما این است که به رنگ بلوط ﯾا قرمز تيره، قرمز قھوه ای یا به رنگ ماسه ھای درﯾا باشد. کف پوش ھای لومينت کاملا مناسب چنين سبکی است .

 پنکه سقفی با پره ھاﯾی شبيه برگ نخل و حباب ھایی آوﯾزان از زﯾر آن طرح شما را تکميل می کنند . نور در اتاق مھم است اما در اﯾن سبک نباﯾد منبع اصلی توجه شما باشد .

در پایان پرده ھا و روتختی ھا مرکز توجه قرار بدهیم. آنها باید دارای نقوشی از برگ ھا ﯾا درخت خرما و گل ھای ارکيده باشند. بهتر است ﯾک گلدان زﯾبا با گلھای ارکيده مصنوعی نيز کنار تخت قرار دھيد. حتما حتما جنس وساﯾل اتاق می بایست چوبی باشد تا بیشتر و بهتر ما را به یک دکوراسیون داخلی به سبک گرمسیری نزدیک کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *