a (28)

دکوراسیون اتاق خواب به سبک توسکانی

دکوراسیون رامسین: برای تغيير دکوراسيون داخلی اتاق خواب استفاده از سبک توسکانی اﯾده خوبی است. چرا که پیاده کردن آن راحت و آسان است ھم اینکه احساس آرامش ایجاد می کند.

قصد داریم در این مطلب نکاتی برای اﯾجاد ﯾک چشم انداز توسکانی وار در اتاق خواب اشاره کنيم .

در قدم اول توصیه می کنیم رنگ دیوارھا را به رنگ زنگی ﯾا ھر رنگ از طيف رنگ ھای خاک رنگ آمیزی کنید. توجه داشته باشید که رنگ ھای درخشان مانند نارنجی سوخته برای دست ﯾابی به حس گرمی و نشاط سبک توسکانی ضروری است.

چنین رنگ ھایی ھم با مبلمان تيره و ھم روشن ھمخوانی دارند. با این کار مبلمان تيره با رنگ درخشان و رگ دﯾوارھا بيشتر به چشم خواهند آمد و ھمين موضوع در مورد مبلمان آبی کمرنگ ﯾا سفيد نيز اتفاق می افتد. گرچه رنگ آميزی می تواند ساده یا بافت دار باشد و در صورت تماﯾل می توانید تصاویری از گل ھا را نيز بر روی دیوار ترسيم کنيد. کاغذ دیواری هایی با مناظری از چشم انداز ساحل درﯾا مثل شن ماسه ها بهره بگیرید. این مناظر حس آرامش خوبی دارند.

اگر در سقف اتاق شما تیرهای چوبی یا آجری به کار رفته است آنها را رنگ نکنيد بهتر است رنگشان را متضاد با رنگ دﯾوارھا انتخاب کنید.

پیشنهاد دیگر اینکه برای کف پوش نيز از سنگ ها و آجرھای سفالی ﯾا چوب قرمز استفاده کنيد. رنگ زمين و دﯾوارھا ھماھنگ و قرمز و رنگ سقف روشن تر و متضاد باید باشد.

بعد از تمام این کارها لازم است وسایلی را برای این کار تهیه کنید. ﯾک تخت خواب منقش دست ساز ﯾا ﯾک قفسه کتاب توسکانی ﯾا کمدھای دست ساز روستاﯾی را برای اتاق خریداری کنید.

واجب نيست ھمه وساﯾل ھمجنس باشند فقط سعی کنيد آنھا را متناسب و ھماھنگ هم تهیه کنيد.  برای داشتن ﯾک نمای توسکانی در صورتی که وساﯾل دست ساز ندارید از رنگ کردن وسایلی که دارید بهره بگیرید. وسایلی ارزان قیمت و زیبایی مثل کوزه ھا و دیگر اشیاء سفالی قرمز رنگ بر روی گل ميزھای کنار تخت می تواند به این سبک کمک کند. حتی ﯾک جاشمعی زنگاری رنگ با ﯾک شمع هم می تواند تاثیر خود را بگذارد.

توجه داشته باشیم که پرده ھا نيز باﯾد حتما از زﯾر سقف شروع شوند تا حالتی رمانتيک به وجود بیاورند. آنها می بایست با لبه ھای تزﯾين خود پنجره شما را در برگيرند. در اﯾن اتاق ھا استفاده از گلدان ھای اپارتمانی و بر روی ميز ھا ﯾا دراورھا نيز معمول می باشد. نکته خیلی مهم دﯾگر این است که فرش ﯾا گليمی سنتی باید ر روی دﯾوار در این سبک آویزان باشد.

در پایان سراغ ملافه ھا می رویم. سعی کنید آنها را از رنگ ھای شاد اما کمرنگ انتخاب کنيد تا روی رنگ اصلی دﯾوارھا بیشتر تاکید کرده باشیم. در مورد نور اتاق هم باید ملاﯾم و ارام باشد.

پایان/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *