WhatsApp-Image-2020-05-12-at-12.10.46-PM

دکوراسیون آشپزخانه ھای رنگی!

دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید  آشپزخانه ﯾکی از اصلی ترﯾن فضاھای خانه به حساب می آید. چرا که از اتاق پذﯾراﯾی و نشیمن هم رفت و آمد بیشتری دارد و از این رو محیط آن می بایست از همه لحاظ می بایست تمیز و مرتب باشد. از طرفی اغلب گردھمایی ھای منزل در آشپزخانه انجام می شود و با این دلایل دکوراسیون آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در دکوراسیون آشپزخانه می توان از رنگ ھای روشن و درخشان که احساس انرژی را در شما برانگیزند استفاده کنید. اگر مایل نیستید که از چند رنگ بر روی ھر ﯾک از دﯾوارھا بھره ببرﯾد، تنھا ﯾک رنگ را به کار ببرﯾد. با اﯾن ھمه، استفاده از چند رنگ، آنجا که تقابل ھایی میان رنگ ھا پدﯾد آﯾد، می تواند منظره آشپزخانه را مدرن کند. رنگ ھای نارنجی، قرمز، زرد و سبز حس زنده بودن و شکوه را برای اﯾن آشپزخانه به ارمغان می آورند.

حس حاصل تقابل رنگ ھای دﯾوار و اشیاء

ھر وقت احساس کردید که از لحاظ روحی نیاز به تغییر و تحول در آشپزخانه دارﯾد، به آسانی می توانید برخی از خرده وساﯾل را عوض کنید و به جای آنھا وسایلی با رنگ جدﯾد جایگزین کنید.

 برخی افراد ممکن است به طرح ھای چھارخانه ﯾا راه راه بر روی دﯾوارھای آشپزخانه علاقه داشته باشید. گاهی می توان چنین طرح ھایی را از میان کاغذھای دﯾواری ﯾافت. اما اگر طرح دلخواه خود را نیافتید، ناامید نشوﯾد. خودتان دست به کار شوﯾد و الگوی موردنظر را پدﯾد آورﯾد.

پیشنهاد ما این است که در گام نخست کل دﯾوارھا را به رنگ سفید ﯾا کرم بسیار روشن درآورﯾد. توجه کنید که زﯾرسازی رنگ ھا به درستی صورت گیرد و سطح دﯾوار صاف و ﯾک دست باشد. سپس، نوارھای بارﯾکی از کاغذ تھیه کنید و درون آنھا را با تیغ ببرﯾد. اﯾن نوا را بر روی دﯾوارھا قرار دھید و درون شان را رنگ آمیزی رھا  اگر زمینه اصلی کرم رنگ است، می توانید برای نوارھا از رنگ سفید استفاده کنید. پس از اﯾن که رنگ خشک شد، نوارھا را به صورت  کنید.

با روش های امروزی و مدرن و استفاده از  رنگ ھای مختلف و طرح ھای جذاب، محیط آشپزخانه خود را به فضایی دنج تبدیل کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *