درباره طراحی دکوراسیون به سبک مدرن

دکوراسیون داخلی رامسین: زندگی مدرن امروز نیازمند دکوراسیونی در سبک مدرن است. دکوراسیونی با طرح ها و الگوهای جدید و نو که از طریق آن بتوان فضای خانه را به بهترین شیوه ممکن به سبک مدرن درآورد.
در واقع سطح درخشان و رنگی با طرح های اکسپرسیونیستی در سبک مدرن روح تازه ای به زندگی ما خواهد بخشید.
خیلی از افراد از به کارگیری طرح ھای آبستره در دکوراسیون منزل خود وحشت دارند و معتقد هستند که رنگ ھای تند برای فضای خانه مناسب نیست ﯾا بر این باورند وساﯾل و تزئینات سنتی و مدرن در کنار یکدیگر قابل استفاده نیستند.

در صورتی که ترکیب بسیاری از اﯾده ھای نو و طرح ھای مدرن در کنار ھم می تواند کاری بسیار ساده و امکان پذﯾر باشد. بسیاری از طرح ھای انتزاعی برگرفته از آثار نقاشان سبک ھای مدرن مانند پیکاسو، ماتیس و کاندﯾنسکی است که از طرح ھای ساده و روان برای بیان موضوع الهام گرفته اند.
هنرمندی چون موندرﯾان که از فرم ھای ھندسی با سطوح رنگی ساده از رنگ ھای خالص استفاده کرد.
جالب است بدانید که خطوط زیگزاگ، داﯾره ھا و نقطه ھا از پیدایش دکوراسیون تا الان در این سبک مورد استفاده قرار می گیرند.


ھنرمندان مدرن و طراحان اغلب از کنتراست سیاه و سفید نیز در اﯾن راستا بھره می گیرند. اصول به کار گرفته شده توسط نقاشان آبستره می تواند الھام بخش طراحی دکوراسیون منزل شما باشد. سطوح رنگی ساده و فارغ از جزئیات چشم آزار فضاﯾی ساده و آرامش بخش پدﯾد می آورد. لازم نیست رنگ ھا حتماً رنگ ھاﯾی درخشان و زنده باشند.
ترکیب رنگ ھای خاموشی مانند خاکستری روشن، زرد عسلی و بنفش ملاﯾم نیز می تواند مجموعه ای از رنگ ھای خنثی را در ترکیبی مدرن تداعی کند. دﯾوارھا را به عنوان بوم نقاشی و سپس تابلوھا، مبلمان و ساﯾر اجزای اتاق را که در برابر دﯾوارھا ﯾا در کنار آنھا قرار می گیرند اجزای ﯾک طرح نقاشی شده در نظر بگیرﯾد.


بسیاری از پارچه ھای طرح دار امروزی تحت تاثیر آثار ماتیس و میرو طراحی شده اند و شما می توانید موکت ھا و کفپوش ھای متعددی را با طرح ھای آبستره در بازار بیابید. به دنبال فرم ھای ساده باشید. نقاشی ھا و کلاژھای را نگاه کنید و از آنھا الھام بگیرﯾد. طرح ھاﯾی که از مدرن اشکال داﯾره ای شکل، نقاط ﯾا خطوط زﯾگزاگ تشکیل شده اند و نماﯾی بصری از موسیقی جاز ھستند و ظروف و پارچه ھاﯾی که به نحوی رنگ آمیزی شده اند که اثر قلم نقاش بر روی آنھا مشاھده می شود در اﯾجاد فضاﯾی مدرن مفید ھستند. ﯾکی از روش ھای استفاده از اﯾن طرح ھا و نقش ھای زنده و شاداب اﯾجاد فراموش نکنید فضاﯾی خالی و ﯾکدست مانند ﯾک گالری ھنری است که به اﯾن اشیا و طرح ھا اجازه نمود می دھد. برای پنجره ھا پرده ای بلند با طرح ھای درشت انتخاب کنید و سپس رنگ ھای موجود در آن را در بقیه طراحی رنگی خود بگنجانید.


با استفاده از چند تابلوی نقاشی آبستره نیز می توان برای اﯾجاد حال و ھوای مدرن در فضای ﯾک اتاق نهایت بهره را ببرید و البته بهتر است آن را در جایی نصب کنید که مورد توجه باشد.
ھمچنین می توانید از ﯾک فرش ﯾا موکت برای کفپوش استفاده کنید و از کوسن ھاﯾی با رنگ درخشان برای مبلمان بھره بگیرﯾد. با اﯾن روش ھا می توانید نماﯾی مدرن به فضای خانه بدھید بدون آنکه آنچه دارﯾد کنار بگذارﯾد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا