WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.35 (4)

داشتن یک دکوراسیون رنگارنگ!

دکوراسیون داخلی رامسین: به این نکته توجه داشته باشید که برای داشتن ﯾک اتاق رنگارنگ، قبل از هر چیز لازم است با روان شناسی رنگ ھا و تأثیر متقابل هریک از آنها به ﯾکدﯾگر آشنا شوید.

 چرخه رنگ کمک می کند که با پرھیز از حدس و گمان، در رنگ آمیزی اتاق تان، از به کار بردن رنگ ھای ناسازگار و نامطبوع در کنار ھم بپرھیزﯾد. استفاده از اﯾن چرخه را- که بسیار ھم آسان است- ﯾاد بگیرﯾد تا بتوانید در ﯾک آن تشخیص دھید که چه رنگ ھاﯾی با ﯾکدﯾگر سازگارند. در خلال معرفی اتاق ھا، توضیحات جامع تری درباره رنگ خواھیم داد.

در طرح بالا ، استفاده از دو رنگ متضاد روشن در اتاقی بزرگ، تأثیر بصری شگرفی بر جای می گذارد، به نحوی که تا مدت ھا و شاﯾد ھم ھرگز، اﯾن طرح زﯾبا را فراموش نکنیم. طرح ھای مواج مدرن و دو رنگ زنده ی آبی و صورتی تند، منظره ای متفاوت و نو پدﯾد آورده است. برای بیش ترﯾن تأثیر ممکن، آبی و صورتی در مقادﯾر مساوی به کار گرفته شده اند. اﯾن دو رنگ نیز بر روی چرخه ی رنگ تقرﯾباً روبه روی ﯾکدﯾگر قرار می گیرند، اما تضادشان بسیار دلنشین است. روی دﯾوار صورتی رنگ کناری، با جابه جاﯾی پرده، رنگ صورتی در طول پنجره ادامه پیدا می کند.

داﯾره ھای آبی و صورتی روی دﯾوار، گذشته از اﯾن که فضای ﯾکدست آبی را می شکنند، بر تضاداﯾن دو رنگ نیز تأکید می کنند.

استفاده از زمینه ھای رنگی تند برای مبلمان و اسباب و اثاثیه، طرح را جسورتر می کند و توجه بیش تری را به سمت شکل ھای فرم دار معطوف می نماﯾد. منحنی ھای مدرن در مبل و کاناپه با فرمی غیرمتداول، قالب ھای سنتی طراحی مبلمان را می شکند. با افزودن ﯾک قفسه ی چرخ دار، با مدرن و امروزی شده است.ًقاب براق از جنس کروم، محیط کاملا صورتی ھای زنده به کار رفته در کرکره غلتکی و پرده جمع شو چنان پنجره را قاب گرفته اند که در اﯾن نماﯾش رنگ ھا، نقش در خور توجھی اﯾفا می کنند. پارچه ی  نازک پرده به نور طبیعی امکان ورود می  دھد و اجازه نمی دھد رنگ ھای تند مانع از ورود نور و تارﯾکی بیش از حد اتاق شوند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *