WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (3)

ایجاد آرامش در فضای دکوراسیون داخلی!

طراحی دکوراسیون رامسین: در فطرت ھر انسانی خانه  مکانی برای آرامش، گفت و گو و مھم تر از آن اﯾجاد ﯾک رابطه صمیمانه و محبت آمیز بین عزیزان، از گذشته تا به امروز و در همه جای دنیا، حتی در بدوی ترین زندگی های بشری وجود داشته و دارد.

این قضیه در حقیقت در خمیره ما انسانها وجود دارد که نمونه ای از آن می توان در کودکان که ھنوز مجالی برای راه ﯾافتن به اجتماع پیدا نکرده اند نیز مشاهده کرد!

بیشتر نقاشی کودکان ترسیمی از یک چهار دیواری است. که زﯾر سقف آن پدر و مادر با فرزندانشان در حال غذا خوردن ھستند ﯾا پشت ﯾک میز به گفت وگو مشغول هستند.

با وجود تاثیر زیادی که خانه در اﯾجاد ارتباط و شکل گیری شخصیت افراد دارد اما در سال ھای اخیر به دلیل مشغله و روند بد زندگی، متاسفانه خانه تنھا به مکانی برای خوابیدن تبدیل شده است.

البته در اﯾن میان رشد شبکه های تلویزیونی و مجازی رشد چشمگیری بوده است و نباﯾد از حضور آنها غافل شد. در اﯾن سال ھا شاﯾد تنھا وسیله ای که توانسته است حتی در مدت زمان اندکی اعضای خانواده را دور ھم جمع کند، ھمین جعبه جادویی بوده است.

با توجه به اﯾنکه در خانه ھای امروزی ھرجا که تلوﯾزﯾون وجود دارد مرکزﯾت خانه در آنجا شکل می گیرد و افراد بیشترﯾن ساعات خود را در آن مکان سپری می کنند، چگونگی چیدمان اتاق نشیمن از اھمیت وﯾژه ای برخوردار است و اﯾجاد تغییر و تحول در آن تاثیر چشمگیری در تغییر روحیه ساکنین خانه و افزاﯾش انرژی مثبت در آن محل خواھد داشت.

به قول رابرت فراست، شاعر آمرﯾکایی، خانه ھمان جایی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم، ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد.

دور ھم جمع شدن اعضای خانواده و گپ زدن کمک می کند افراد خستگی ھای روزانه را فراموش کرده و با روحیه شادتری خود را برای شروع ﯾک روز دﯾگر آماده کنند ضمن اﯾنکه در اﯾن محیط است که اعضای خانواده می توانند به بحث و تبادل نظر در امور منزل بپردازند و فرزندان مشکلات و مسائل خود را در محیطی آرام و فضاﯾی بدون دغدغه با والدﯾن خود در میان بگذارند. ﯾکی از عمده مشکلات خانواده امروزی نداشتن زمانی برای پدر و مادر به دلیل حجم بالای صحبت کردن و در میان گذاشتن مسائل پیش آمده و آزار دھنده است.ھمان طور که گفته شد، در ع صر امروز اصولا کار و مشغله ھای اجتماعی کمتر در خانه حاضر می شوند و اگر ھم حضور داشته باشند تنھا برای صرف غذا و استراحت بوده که با تماشای تلوﯾزﯾون ھمراه است. بنابراﯾن اصلاح دکوراسیون اتاق نشیمن که تلوﯾزﯾون در آن قرار دارد در برقراری نشاط و آرامش و اﯾجاد نماﯾی صمیمی برای گفت وگو بی تاثیر نخواھد بود. عموماً وقتی صحبت از تغییر دکوراسیون می شود، ذھن افراد متوجه تعوﯾض مبلمان منزل، خرﯾد آباژور نو، دور رﯾختن تابلو ھای قدﯾمی و خرﯾد پرده جدﯾد می شود که ھمگی به زمان و مھم تر از آن صرف ھزﯾنه بالا نیاز دارد، غافل از اﯾنکه توجه به نکته ھای کوچک، نتاﯾج خوب و بزرگی به دنبال دارد.

آگاھی از چیدمان ھای مختلف و متناسب با متراژ اتاق به منظور استفاده بھینه از فضا و بزرگ جلوه دادن محیط و نیز آشناﯾی با رنگ ھا در چگونگی بھتر استفاده کردن آنھا در تغییر دکوراسیون عوامل موثری است که می تواند در اﯾجاد تغییر و تحول در فضای خانه بدون صرف ھزﯾنه نامتعارف سھم بسزاﯾی داشته باشد. تعیین محل وساﯾل و مبلمان منزل ﯾکی از مھم ترﯾن تصمیمات در طراحی دکوراسیون منزل است. به خصوص اگر فضای کوچکی در اختیار داشته باشیم، باﯾد برای چیدن وساﯾل بیش از پیش ظرافت به خرج دھیم تا قطعات مبلمان و وساﯾل دﯾگر، راه رفت و آمد را مسدود نکنند. قبل از اﯾنکه به چیدمان میز و مبل و صندلی فکر کنید فضاھای موجود در خانه را در ذھن خود از ھم تفکیک کنید و کاربرد ھر کدام را جداگانه در نظر بگیرﯾد. به میزان نورگیری و روشناﯾی طبیعی اتاق و ھمچنین سلیقه تک تک افراد خانه توجه کنید. ابتدا برای از بین بردن ﯾکنواختی مرکز توجه خانواده را تغییر دھید. مبل ھا را به جای اﯾنکه به دﯾوار تکیه دھید کمی به ھم نزدﯾک کنید و ﯾک قطعه فرش ﯾا گلیم به صورت قطری پھن کنید با اﯾن کار ھم فضاﯾی خودمانی و گرم اﯾجاد کرده اﯾد و ھم تمام توجه را از تلوﯾزﯾون برداشته اﯾد.

ھمان طور که گفته شد ﯾکی از مواردی که باعث می شود افراد خانواده از ھم فاصله بگیرند و به اتاق ھای خودشان پناه برند، نبود فضای گرم و صمیمی برای گفت وگو است البته اﯾن بدان معنی نیست که تلوﯾزﯾون را به طور کل از اتاق نشیمن حذف کنید. تلوﯾزﯾون را به جای قرار دادن در کنج به مرکز دﯾوار بیاورﯾد به گونه ای که در فاصله میانی دو کاناپه قرار گیرد. حتی می توانی انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب کنید و از آن به عنوان د در میز تلوﯾزﯾون، کتابخانه و حتی قراردادن اشیای زﯾنتی استفاده کنید. صندلی ھا و مبل ھا را از حد از ﯾکدﯾگر دور نگذارﯾد تا مھمانان شما بتوانند بیش به راحتی با ﯾکدﯾگر صحبت کنند. محل میز را طوری انتخاب کنید که در دسترس تمام افراد باشد. در صورت امکان در نزدﯾکی ھر مجموعه مبل، ﯾک  سانتیمتر با۴۵ تا ٣۵ چراغ پاﯾه دار ﯾا آوﯾز بلند قرار دھید. بین میز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگیرﯾد. کافی است اﯾن دو بین  ﯾکدﯾگر فاصله داشته باشند ارتفاع میزھای عسلی باﯾد حداکثر تا دسته صندلی ﯾا مبلی که در کنار آن قرار دارد، باشد.

استفاده از نورپردازی صحیح در خانه کمک می کند فضای رسمی و غیر رسمی از ھم تفکیک شوند و اشیای ارزشمندی که در خانه دارﯾد ھرچه بیشتر در معرض دﯾد و توجه قرار بگیرد، فضای خانه درخشان تر به نظر می رسد و بالاخره، سبک خانه به تثبیت می رسد. شرط اول موفقیت در نورپردازی، تناسب نوع نور با کاربری فضا است. ھدف از نورپردازی عمومی، اﯾجاد امنیت و آرامش در فضا است در حالی که منابع نوری غیرمستقیم وظیفه تفکیک فضا ھا، گرما بخشیدن و خصوصی کردن فضا، برجسته کردن تابلو ھا ﯾا ﯾکی از عناصر مبلمان را به عھده دارند. اتاق توسط لوسترھاً نشیمن و پذﯾراﯾی به دلیل اﯾنکه محل چندﯾن نوع فعالیت مختلف ھستند، چند نوع منبع نوری لاز م دارند. روشناﯾی عمومی معمولا تامین می شود. چراغ ھای بالاتاب، پاﯾین تاب، چراغ ھای دﯾواری، نورھای لکه ای، چراغ ھای مخفی در سقف ھای کاذب و… نیز منبع نوری غیر مستقیم به حساب می آﯾند.در طراحی ﯾک محیط آرام که لحظاتی بدون دغدغه را برای فرد به ارمغان آورد عنصر رنگ ﯾکی از ضرورﯾات به شمار می رود.استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای پرده، رومبلی، کوسن و حتی دﯾوارھا می تواند شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان اﯾجاد کند. سبز فیروزه ای بیانگر شفافیت فکر و اندﯾشه است. آبی چھره ای از واقعیت و پاﯾداری و طبیعت ابدی را به نماﯾش می گذارد.

ھمچنین اندﯾشه بلند را القا می کند و فضا را آرام نگه می دارد. به طور کلی دو رنگ آبی و فیروزه ای رنگ ھاﯾی معنوی ھستند؛ اما قرمز متوسط در زمینه نارنجی، بیانگر محیطی است که دارای قدرت درونی است و زﯾربنای دنیای مادی قرار می گیرد.

در اتاق نشیمن طیفی از رنگ ھای خاکستری تیره، سیاه و سفید در کنار ھم فضاﯾی مناسب برای تفکر و سکوت به وجود آورده اند. انواع ساﯾه روشن خاکستری از تیره گرفته تا متوسط رنگ ھای طبیعی اند و ھمانند سنگ، استقامت و استواری را بیان می کنند. رنگ قرمز معنای حرکت و قلب و زندگی را در خود نھفته دارد ﯾا صورتی متوسط که تداعی گر احساس پاکی و بی گناھی است. رنگ بنفش بیانگر دوستی و عشق است و طلاﯾی علامت پاﯾداری و رنگ بنفش ﯾاسی الھام بخش و باطنی است.

ترکیب اﯾن رنگ با آبی و اندکی فیروزه ای برای روﯾه مبلمان منظره ای معنوی و ملیح به وجود آورده است. رنگ ھاﯾی که پاﯾه طبیعی دارند نظیر بژ و قھوه ای، در کنار ھم منظره ای بسیار خوب و دلنشین اﯾجاد می کنند. رنگ قھوه ای احساس راحتی را منتقل می کند به خصوص وقتی در کنار رنگ کرم ساﯾه روشن ھای آن قرار گیرد، آرامش بخشی آن بیش تر می شود. چنانچه به اﯾن ترکیب، رنگ سفید ھم اضافه کنیم خیلی جالب خواھد بود. سفید ملکوت و عرش را تداعی می کند و استفاده از چند مشکی بیانگر سکوت است. اتاقی را تصور کنید که با دو رنگ سفید و مشکی تزﯾین شده باشد؛ در اﯾن صورت، افزودن قدری قرمز، مثلا شاخه گل رز قرمز رنگ، لحظه ھاﯾی از تفکر و آرامش را به ارمغان می آورد ضمن اﯾنکه ترکیب دو رنگ مشکی و سفید در کنار ھم، ﯾک نیروی قوی معنوی را تداعی می کند.

چنانچه بخواھید در فضایی آرامش اﯾجاد کنید در ضمن از رنگماﯾه ای متفاوت استفاده کنید، می توانید ارغوانی تیره ﯾا روشن را ھمراه با طلاﯾی به کار برﯾد تا حالت ابدﯾت و پاﯾداری معنوی را بیشتر متجلی کنید. در اﯾن میان رنگ سومی را ز می توانید به کار بگیرید مانند سبز که فضا را غنی تر می کند. رنگ سبز با زمینه تیره ھمیشه آرامش بخش خواھد بود. استفاده مداوم از رنگ زرد باعث دلزدگی می شود اما ھمین رنگ اگر با آبی انتخاب رنگ زرد برای دﯾوار و آبی برای مبلمان به دلیل اﯾجاد کنتراست باعث نشاط می شود. ترکیب ھمراه شود جلوه بیشتری خواھد داشت. مثلا زرد و سبز نیز ھمین خاصیت را دارد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *