WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.35 (4)

توصیه هایی در رابطه با یک دکوراسیون مناسب!

طراحی دکوراسیون رامسین: چنانچه شما هم از آن دست افرادی هستید که در بین لوازم دکوراسیون منزل اشیای قدﯾمی و ارزشمندی دارید، زمان چیدمان لوازم طوری عمل کنید که شی و ﯾا اشیاء مورد نظر، مرکز توجه قرار گیرند . همچنین می توانید با «نورپردازی» به این جلوه بیفزایید.

فراموش نکنید که ما نباید برای کفپوش سرامیک یک محیط کوچک، از سرامیک ھایی با ابعاد بزرگ  استفاده کنیم. کاربرد سرامیک ھای کوچک برای فضاھای بزرگ مناسب نیست. و برعکس نیز همین طور است. یعنی سرامیک های کوچک برای یک فضای بزرگ زیبا نیست. در حقیقت وسعت فضا با ابعاد سرامیک رابطه مستقیم دارد.

همچنین به این نکته باید توجه کرد که از قرار دادن گیاھان و به خصوص گل ھای طبیعی بودار و معطر در اتاق  خواب باید پرهیز کنیم. استراحت شما به مدت چندﯾن ساعت در اﯾن فضا و تنفس ھواﯾی که عطر گل در آن پراکنده است، احتمال بروز حساسیت را افزاﯾش خواهد داد، به خصوص افرادی که دارای زمینه حساسیت ھستند. در چنین شرایطی می توان به جای گل ھای طبیعی از انواع گل ھای مصنوعی استفاده کرد.

قبل از اﯾجاد اشکال معماری در قا لب سقف ھای کاذب، آرک، گچ بری ھا، دﯾوارکوب ھا و غیره ، باﯾد تأثیر ناشی از اﯾن عناصر در محیط را در نظر گرفت. به طور مثال ساخت سقف کاذب با ابعاد بزرگ و مدل دار در فضائی که از ارتفاع زﯾادی ھم برخوردار نیست، نه تنھا زﯾبا به نظر نمی آﯾد، بلکه سقف موجود را از آنچه که ھست کوتاه تر نشان خواهد داد.

توصیه می کنیم از پرده ھایی که طرح و رنگ آنها با فضای مورد نظر ھماھنگ نیست، استفاده نکنید.

ﯾک تخته فرش زیبا برای فضاﯾی که ھمه رنگ ھای آن ملاﯾم بوده تنوع خاصی به وجود آورده و انتخابی درست به حساب می آید.

کاربرد رنگ ھای تند برای فضاھاﯾی کاری که افراد در آنجا حضوری طولانی مدت دارند به لحاظ روحی روانی نادرست است.

در پروژه نورپردازی داخل خانه بر ای حفظ اﯾمنی بیشتر، نورپردازی پله ھا را از ﯾاد نبرﯾد. نصب چراغ در بالا و پائین ھر مجموعه پله کافی خواھد بود.

اﯾجاد ﯾک پالت رنگی مناسب در فضای آشپزخانه، با چرخش رنگ ھای انتخابی در قالب لوازم دکوراسیون بزرگ و حتی خرده رﯾزھا انجام پذﯾر است.

از کفپوش ھای پلاستیکی مانند مکالئوم و لینولئوم برای پوشش کف آشپزخانه استفاده نکنید زﯾرا در مجاورت مستقیم با آب کنده می شوند.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *