تناقض فضا و رنگ در دکوراسیون!

طراحی دکوراسیون رامسین: ھمچنان که پیش می رویم تغییر و تحولات اساسی در جھان ھنر معاصر در حال رخ دادن است. بیش از ھمه اﯾن خصیصه در عرصه ھای معماری و طراحی دکوراسیون جلوه می نماﯾد. با نگاه به سبک ھای به کار رفته در انواع معماری و دکوراسیون در چند سال اخیر می توان حدس زد که جنبش ھنری دﯾگری در راه است. جنبشی که با اتکا بر تعلقات و گراﯾش ھای حجمی، اﯾجاز گراﯾی و مینیمالیسم را سرلوحه مشی خود قرار می دھد و با رد اﯾن ادعا که »ھنر تنھا به خودش متعھد است خود را از قالبی که مینی مالیست ھا آن را به وجود آورده اند، بیرون کشیده و تجربه ای جدﯾد در ھنر مینیمال را ارائه می دھد. ھنر مینیمال جنبش ھنری بود که  آمد و فراگیرترﯾن تاثیر خود را در اﯾالت متحده برجای ١٩۶٠در میانه دھه  پدﯾد گذاشت و به سرعت به ﯾک پدﯾده تازه ھنری بسیار عمده که در آن احجام از نظر شکلی غالبا متقارن ھستند، بدل شد. تا امروز کمتر ھنرمندی را می توان ﯾافت که نظیر طراح معروف اﯾتالیاﯾی جورجیو آرمانی به اﯾن جنبش پاﯾبند باشد.

آرمانی ھمانطور که خودش می گوﯾد علاقه خاصی به ھنر مینیمال دارد و تا آنجا که توانسته در خلق آثارش بیشترﯾن تاثیر را از ھنرمندان مینیمالیست گرفته است. مدﯾست مشھور اﯾتالیاﯾی اﯾن اواخر بیشترﯾن وقت را در امر طراحی دکوراسیون صرف می کند به طوری که به ﯾکی از قطبھای بزرگ طراحی داخلی در اروپا و آمرﯾکا بدل شده است. او دوھفته پیش در انجام سفری به نیوﯾورک از بھترﯾن مدل دکوراسیون خانه خود  موزه متروپولیتان نیوﯾورک وارد اﯾن شھر شد. او که Fashion and Fantasy رونماﯾی کرد. آرمانی پنجم ماه مه سال جاری برای افتتاح نماﯾشگاه  در خیابان پنجم – محله اصیل و عیان نشین منھتن -١٩٢۴ (بزرگترﯾن مرکز خرﯾد پوشاک آمرﯾکا که در سال Saks Fifth Avenue مھمان افتخاری  تاسیس شد) بود، بعد از امضای چند قرار داد طراحی لباس برای جولیا رابرتز،جورج کلونی، تا کروز، دﯾوﯾد و وﯾکتورﯾا بکھام، کتی ھولمز، جان ماﯾر و مدﯾدترﯾن محل خانه آرمانی در نیوﯾورک بھره برداری کرد.

آنا وﯾنتر رئیس کمپانی  آمرﯾکا از ج دکوراسیون اخیر آرمانی برگرفته از ھنر مینیمال بوده و با فضاسازی و رنگ آمیزی منحصر به فرد خود دﯾد تماشاگر نسبت به فضای اطراف و زمینه را جھت داده و در ادراک او نسبت به محیط تاثیر می گذارد.

دکوراسیون فعلی آرمانی بیش از ھمه به خط و فرم تاکید دارد و وﯾژگی آن ھمانطور که خود آرمانی می گوﯾد پرھیز از پر کردن فضا با عناصر و تعلقات بی ربط مثل انواع مجسمه و قاب و گلدان است. » من اثر تازه و بدﯾعی خلق نکردم، فقط به گذشته بازگشتم و کمی از شیوه طراحی ام را با سبک و سیاق ھنر قدﯾم پیوند زدم. اﯾن تنھا متد من برای طراحی دکوراسیون در حال حاضر است.« اﯾن ھا را جورجیو که به شاه مینیمال در آمرﯾکا معروف است، در جمع دانشجوﯾان طراحی داخلی بعد از افتتاح نماﯾشگاه موزه متروپولیتان می گوﯾد .

وی معتقد است : در زمان فعلی مردم اثری را ارزشمند تلقی می کنند که در مواجھه با آن احساس امنیت داشته باشند و البته برای کار آن چیزی پول خرج می کنند که قبل از اﯾنکه طراح ﯾا خالق اثر بگوﯾد در نظرشان جالب، مطمئن و با ھوﯾت بیاﯾد.« آرمانی ھمچنین باور دارد که ﯾک طراح خوب کسی است که قبل از اﯾنکه مشتری و مخاطب اثرش اﯾن فکر در ذھنش خطور کند که شاﯾد فروشنده می خواھد جیبش را خالی کند با اشتیاق مملو از رضاﯾت خاطر پول اثر را پرداخت کند.

آن چه که بیش از ھمه در دکوراسیون فعلی آرمانی جلب توجه می کند و توانسته مخاطبان زﯾادی را جدا از اﯾنکه نام آرمانی را برخود دارد برای خود دست و پا کند، نوع رنگ آمیزی و فضاسازی آن است تلفیق سفید و مشکی رنگی است که جورجیو برای اثر خود برگزﯾده است. میز و صندلی ھا قاب و مجسمه اضافی روی دﯾوار و کناره ھای مبلمان دﯾده ۴٠ و ٣٠به شیوه دھه  ساخته شدند و ھیچ گونه  نمی شود.

« من ترجیح می دھم در خانه ای به دور از عوامل ھمراھی کننده زندگی کنم. اصولا با آوﯾزان شدن تابلو روی دﯾوار محلی که برای استراحت من طراحی شده مخالفم و اصلا دوست ندارم وقتی سرم را برمی گردانم ببینم ﯾک تکه نقاشی با موضوعی بی ربط از آنچه که من فکر می کنم روی دﯾوار نشسته و به من خیره شده است.

چنین منظره ای را دوست دارم فقط در گالری ھای ھنری ببینم. « تضاد خیره کننده سیاه و سفید با بھره گیری از وﯾژگی ھای ھنر مینیمال شاخص ترﯾن وﯾژگی آرمانی در سبک فعلی است . او با طراحی آثار سیاه و سفید در دکوراسیون منازل و مجاورت رنگ ماﯾه ھای خاص در کنار ﯾگدﯾگر در اﯾن سبک، توھم حرکت را پدﯾد آورده و از اﯾن طرﯾق کیفیت بصری اشیای ساختمان خود را با آمیزش دو عنصر تضاد و حرکت دوچندان کرده است.

بعد از خانه آرمانی در نیوباند استرﯾت لندن که آرمانی اواخر سال گذشته آن را افتتاح کرد، اﯾن دومین خانه ای است که آرمانی در آن به تفکیک دکوراسیون دست زده است.

در سری دکوراسیون ھای جدﯾد آرمانی که بیشتر برای افراد مجرد طراحی کرده است تناقض در فضا و رنگ بسیار مشھود است.

وی برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب زنان مجرد از طرح داﯾره و رنگ ھای گرم استفاده کرده است. مثلا تخت خواب، کاناپه و میزی که برای آراﯾش کردن درنظر گرفته شده، حلزونی شکل و به رنگ تیره است. برعکس در دکوراسیون ھای مردانه رنگ سرد و اشیاﯾی با فرم ھندسی که در ساختمان خود عنصر حرکت را تداعی می کند استفاده کرده است.

ﯾکی از جالب ترﯾن موضوعاتی که در دکورھای آرمانی دﯾده می شود ساخت میز تلوﯾزﯾون به صورت محفظه ای است که در حالت عادی ھیچ نماﯾی از تلوﯾزﯾون ندارد و به نوعی تلوﯾزﯾون و وﯾدئو را در خود پنھان کرده است و البته اﯾن سبک وﯾان اعلام کرد که تلوﯾزﯾون دروغگو و از آن بیزار است. طراحی دقیقا از تفکرات خود آرمانی ناشی می شود و از اﯾن اظھار نظرھا و نیز از ظواھر آثار آرمانی که تجربیات ھنری اش بسیار فراتر از مرزھای راﯾج و متعارف ھنر است و ھمچنین موفقیت ھای وی در  به بھره برداری می رسد، باﯾد منتظرموج ھنری دﯾگری در  زمینه طراحی داخلی که نمونه ای دﯾگر از آن در قالب ھتلی در دوبی تا آخر سال  برخاسته از تفکرات و ھنر بی پیراﯾه آرمانی باشیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا