تغییر چیدمان دکوراسیون با فصل های سال!

طراحی دکوراسیون داخلی: چیدمان خانه و دکوراسیون آن فقط به سلیقه، محیط و فرھنگ آدمها بستگی ندارد، بلکه عواملی چون اقلیم آب و هوایی در اﯾن امر نقش تعیین کننده ای را اﯾفا می کند.

در خیلی از نواحی شراﯾط آب و ھواﯾی ثابتی را تجربه می کنیم. در حالی که نباید تغییرات فصلیرا فراموش کرد.  

البته نیازھای هر فصل بھانه خوبی برای تغییر در لوازم دکوراسیون خانه است. به طور نمونه اساسی ترﯾن نیاز افراد ﯾک خانه در فصل سرما حداکثر بھره گیری از گرمای حاصل از لوازم گرماﯾشی است و ھمین موضوع می تواند انگیزه ای برای جابه جایی ھای چیدمانی در خانه باشد. البته در اﯾن شراﯾط بیشترﯾن تغییرات دکوراسیونی به اتاق ھای خواب و فضای نشیمن و پذﯾراﯾی محدود می شود.

در اتاق ھای خواب با وجود کلیه تمھیداتی که ھمواره در آغاز فصول سرد برای جلوگیری از نفوذ سرما از منافذ در و پنجره انجام می پذﯾرد ولی در صورت امکان تغییر محل خواب می تواند از سرماخوردگی ھای ھنگام خواب به خصوص برای بچه ھا جلوگیری کند. بنابراﯾن با جابه جاﯾی و قرار دادن تختخواب در فاصله دورتری از پنجره و نزدﯾک تر به منبع گرمازای موجود در اتاق دﯾگر لوازم دکوراسیونی و کاربردی موجود نیز به ناچار جابه جا شده و نحوه چیدمان برای روزھا و شب ھای سرد سال تغییر می ﯾابد. البته انجام چنین تغییراتی می باﯾست با رعاﯾت نکات اﯾمنی به خصوص برای بچه ھا ھمراه باشد زﯾرا با ھدف گرم تر شدن ممکن است خطرات جبران ناپذﯾری پدﯾد آﯾد. حال پیش از ھرگونه ارائه راھکار دﯾگری برای تغییر چیدمان به معرفی منابع گرمازا می پردازﯾم:

معمولا منابع گرمایشی به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می شوند. لوازم گرماﯾشی غیرمتمرکز شامل ﯾک منبع اصلی تولیدکننده انرژی و چندﯾن انشعاب است که ھر ﯾک در ﯾکی از فضاھای داخلی خانه قرار می گیرد در نتیجه به اﯾن طرﯾق گرما به کلیه فضاھا به طور ﯾکنواخت انتقال می ﯾابد.

مانند سیستم ھای رادﯾاتوری، لوازم گرماﯾشی متمرکز نیز منابعی ھستند که دارای انشعاباتی نبوده و منبع تولیدکننده ھمان وسیله انتقال گرما است لذا تنھا اطراف آن و فقط در فضاﯾی که اﯾن نوع منابع مورد استفاده قرار می گیرند می توان از گرمای حاصله به طور مستقیم بھره مند شد.

اﯾن نوع منابع نیز به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می شوند. مھمترﯾن و رایج ترﯾن منبع گرمازای متمرکز ثابت، شومینه است که در واقع جزﯾی از معماری ساختمان بوده و قابل انتقال از نقطه ای به نقطه دﯾگر نیست.

انواع متحرک منابع گرمایشی می توان در فضای گوناگون مورد استفاده قرار داد و از محلی به محل دﯾگر منتقل کرد. در ضمن در پاﯾان فصول سرد سال نیز امکان حذف آنھا از بین لوازم کاربردی و جاﯾگزﯾنی توسط لوازم دﯾگر دکوراسیونی ﯾا کاربردی مخصوص فصل جدﯾد وجود دارد. البته به جز بخاری برقی و برخی از انواع نفتی مابقی به لوله کشی گاز و دودکش نیازمندند ولی به طور کلی اﯾن عوامل در تغییر چیدمان فصلی از اھمیت خاصی برخوردار ھستند. البته برای رھاﯾی از سرمای طاقت فرسای زمستانی تلفیق منابع گرمازای متمرکز و غیرمتمرکز از جمله راھکارھای بسیار راﯾج آپارتمان ھای امروزی است. در اﯾن میان متداول ترﯾن اﯾن روش ھا به کارگیری سیستم رادﯾاتورھا در کلیه فضاھای ﯾک خانه و کاربرد شومینه در اتاق نشیمن و ﯾا پذﯾراﯾی است.

می توان گفت به طور کلی منابع گرمازای متمرکز مانند شومینه و بخاری ھا در ساختمان ھاﯾی که از لوازم گرمازای غیرمتمرکز دﯾگری بھره مند ھستند، نقش مکمل گرمایی را اﯾفا می کنند. بنابراﯾن اگر در فضای نشیمن و پذﯾراﯾی تنھا منبع غیرمتمرکز رادﯾاتور وجود داشته باشد به جھت تعداد آنھا در محیط و پراکنده بودنشان در فضاھای مختلف تغییر چیدمانی چندانی را به اﯾن بھانه نمی توان صورت داد.

به طور معمول در مقاﯾسه با شومینه، بخاری ھا کمتر در مرکز و ھدف چیدمان قرار می گیرند. چون علاوه بر استفاده گرمایی از شومینه، نشستن در مقابل آن و نظاره کردن رقص شعله ھای آتش، خود حکاﯾتی ناگفتنی است. ابخاری ھای گازی جدﯾدی با طرح شومینه به بازار آمده است که نمای آتش را به صورت مصنوعی تداعی می کند. لذا در ھر دوی اﯾن موارد چیدمان ﯾک سوﯾه از کلیه اجزای ترکیب مبلمان موجود در جھت منبع گرمازا مانند شومینه، بخاری شومینه ای و ﯾا حتی بخاری ھای معمولی و به صورتی که آن منبع، تکمیل کننده وجھی از شکل ھندسی حاصل شود، فرم پیشنھادی برای حداکثر بھره گیری گرماﯾی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا