تزیین دکوراسیون خانه با استفاده از علم فنگشویی

تضمین آرامش با دکوراسیون داخلی!

طراحی دکوراسیون رامسین: زندگی در آپارتمان های کوچک ما را وا می دارد وساﯾل زﯾاد خانه، آپارتمان کوچک، جای محدود و دسترسی آسان به آنچه نیاز دارﯾم، باعث می شود.

نیم نگاھی به گوشه و کنار اتاق و پذﯾراﯾی و آشپزخانه بیندازﯾم، بلکه راه بارﯾکه ای برای جا دادن وساﯾل مان پیدا کنیم. برخی از اسباب و اثاثیه کھنه و درب و داغان را باﯾد دور برﯾزﯾم، اما بعضی از آنھا را برای استفاده دوباره باﯾد تعمیر کنیم، برخی از طرح ھا و رنگ ھای اتاق ھا را باﯾد عوض کنیم.

خلاصه برای راحتی پدر و مادر خانواده و بچه ھا می توان خیلی کارھا کرد. ھمیشه ھم لازم نیست فکر کنیم فقط ﯾک معمار داخلی ﯾا ﯾک آرشیتکت می تواند با صرف ھزﯾنه به ما کمک کند بلکه با دقت و ظرافت و مطالعه و نکته سنجی ھا می توان چیدمانی درست، صحیح و راحت از وساﯾل و لوازم خانه داشت. البته امروزه بازار معماران و طراحان داخلی داغ و پررونق است، بنابراﯾن اگرچه نقش مھمی در چیدمان وساﯾل خانه دارند اما فقط به شرط داشتن پول کافی می توانید از پیاده کردن طرح ھا و اﯾده ھای آنھا بھره ببرﯾد. در غیر اﯾن صورت چندان نگران نباشید. چند توصیه کاربردی و ساده می تواند حلال برخی از مشکلات شما باشد. برای تغییر، خودتان را محدود به روش ھای معمول نکنید. ابتدا به نحوه چیده شدن وساﯾل اتاق پذﯾراﯾی و خواب با دقت توجه کنید. چیدمان وساﯾل را طوری تغییر دھید که از فضا لازم نیست حتماً میز ناھارخوری وسط اتاق باشد و شما برای ﯾک کتابخانه جاﯾی پیدا نکنید. میز را به گوشه اتاق ًنھاﯾت استفاده را ببرﯾد. مثلا انتقال دھید و ﯾک جای مناسب برای قفسه کتاب و ﯾک میز و صندلی برای مطالعه فراھم کنید.در ضمن برای مھیا کردن فضای وسیع از تختخواب ھا و میز چارپاﯾه کشودار استفاده کنید که وساﯾل اضافه و کمتر قابل استفاده را در کشوھا جای دھید.

به نظرات راھگشای خانم ھا توجه کنید!

ﯾادتان باشد مھمترﯾن نظارت را درباره چیدمان وساﯾل خانه، خانم ھا ارائه می کنند، به فکر اقتصادی و ظرﯾف و دقیق آنھا توجه کنید. خانم ھا می

توانند با ھزﯾنه کمتری، زﯾباترﯾن لوازم و وساﯾل زﯾنتی را بخرند و جلوه بیشتری به خانه ب شند. البته باﯾد به راحتی و آساﯾش آنھا نیز توجه کرد. غذای آماده و کم دردسر می خورند، طراحی شده است. بنابراﯾن طراحی و چیدمان خانه و وساﯾل آن باﯾد برگرفته از فرھنگ خودی باشد.

●به نورپردازی و رنگ آمیزی خانه ھم اھمیت دھید متری را به رنگ قرمز درآورد چرا که۴٠ نمی توان آپارتمان کوچک ً رنگ آمیزی دﯾوارھا باﯾد متناسب با روحیه اعضا، وساﯾل و اندازه خانه باشد. مثلا

بسیار زود خسته کننده شده و انرژی را از اعضای خانه می گیرد. لوازم خانه را ھمرنگ انتخاب نکنید بلکه ھماھنگی رنگ را مدنظر قرار دھید.

● چینی ھای شکسته را دور نرﯾزﯾد

اگر چینی ھای شکسته را نگه دارﯾد پس از مدتی چند قطعه چینی در طرح ھا و رنگ ھای مختلف خواھید داشت که می توان از قطعات کوچک و رنگی آنھا برای تزئین انواع قاب ھا، پاﯾه آباژور، شمعدان، گلدان و آﯾنه استفاده کرد. اﯾن امر نشان دھنده ابتکار، خلاقیت و ھنر شماست.

● عکس ھا را با دقت انتخاب کنید

گوشه و کنار اتاق تان را با عکس بیاراﯾید. اما افراط نکنید. از عکس ھای خود نیز کمتر اس کنید چرا که در غیر اﯾن صورت ناخودآگاه خانه را تبدﯾل تفاده  به پرستشگاه خودتان خواھید کرد.

● کمی به ھم رﯾختگی لازم است

ھرگز سعی نکنید در تزئین خانه به کمال مطلق برسید. کمی به ھم رﯾختگی خانه شما را زنده جلوه می دھد.

● جزئیات را درﯾابید

جزئیات کوچک، تفاوت اﯾجاد می کنند. رومیزی، زﯾر بشقابی، گل ھا و لوازم روی میز شاﯾد دست و پاگیر به نظر برسد ولی ارزش زحمت دارد. تزئین حمام و سروﯾس ھای بھداشتی با شمع، نمک ھای طبی عطرآگین و صابون ھای خوشبو، زﯾباتر می شود.

● اتاق ھا را خلوت کنید

اتاق ھا را پر از وسیله نکنید. سعی کنید در ﯾک اتاق ساده و خلوت ، غافلگیری ھای خلاقانه ترتیب دھید.

● اﯾجاد فضای مخصوص مردانه، آرامش بیشتری به شما ھدﯾه می کند

با ﯾک توافق و مصالحه بین اعضای خانواده می توان بخشی را به مرد خانه تعلق داد. مسلماً اختصاص دادن ﯾک اتاق در خانه کوچک امکانپذﯾر نیست ولی می توان بخشی از اتاق نشیمن، زﯾرزمین و ﯾا بخشی از پارکینگ را برای آنھا مھیا کرد.استفاده از رنگ ھای گرم و مبلمان راحت فضاﯾی برای مطالعه و استراحت مردھا فراھم می کند که اﯾن امر در اﯾجاد آرامش بیشتر در خانه مؤثر خواھد بود.

● موزاﯾیک ھا را از ﯾاد نبرﯾد

استفاده از قطعات کوچک و رنگین شیشه، سنگ و کاشی کنار ھم (موزاﯾیک) در دﯾوار و کف خانه به عنوان ﯾک ھنر تزئینی زﯾباﯾی محیط را چشم نوازتر می کند. در اﯾن نقاشی با سنگ، می توان از طرح و حاشیه ساده اما زﯾباتر بھره گرفت. با توجه به اﯾن که موزاﯾیک در برابر تغییرات محیطی مقاومت دارد از آن درنمای بیرونی نیز می توان استفاده کرد.

● فنگ شوﯾی ھم به شما کمک می کند

به کمک فنگ شوﯾی ھم می توان فضای داخلی خانه را تغییر داد. ﯾعنی می توان با استفاده از ھنر چیدمان، محیط را برای اﯾجاد تعادل و ھماھنگی میان انرژی ھاﯾی که ما را دربرگرفته اند، تغییر داد. آزاد کردن انرژی ھای راکد در خانه، ما را به احساس آرامش، آسودگی خاطر و اعتماد به نفس بیشتر دعوت می کند. فراھم کردن انرژی بیشتر با اصلاح چیدمان درست وساﯾل خانه فراھم می شود.

● وساﯾل اضافی را انبار نکنید

وساﯾلی را که مدت ھاست بدون استفاده باقی مانده اند و به احتمال زﯾاد در آﯾنده ھم استفاده نخواھند شد، به امید اﯾن که شاﯾد زمانی و روزی به کار آﯾند، نگه ندارﯾد. لباس، وساﯾل خانه، اسباب بازی بدون استفاده کودک را دور برﯾزﯾد و فضا را برای چیدمان وساﯾل مطابق سلیقه و راحتی خودتان باز کنید.ﯾادتان باشد پس از چیدمان وساﯾل خانه، مطابق با علاقه اعضای خانواده و برای اﯾجاد آرامش و انرژی بیشتر در محیط ھا، چندشاخه گل طبیعی در معرض دﯾد قرار دھید.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *