تزئین دکوراسیون داخلی خانه با گل!

دکوراسیون داخلی رامسین: یک بار اتفاق می افتد که در حال گذر از خیابانی ھستید و ناگھان ﯾک شاخه گل و ﯾا ﯾک بوته گیاه در ﯾک گل فروشی توجه شما را به خود جلب می کند.

گاھی نیز دسته ھای گل را به عنوان ھدﯾه درﯾافت می کنید. می توانید با استفاده از وساﯾلی که در خانه دارﯾد آنھا را به شیوه ھای تازه و غیرمعمول آراسته و از زﯾباﯾی آنھا استفاده کنید.

شاخه ھای منفرد که دارای غنچه ھستند در ﯾک ظرف بارﯾک و بلند از جلوه خاصی برخوردار خواھند شد. می توانید از بطری ھای خالی موجود در خانه مانند شیشه ھای شربت ھای حاضری که دارای گردن بلند و درازی ھستند برای اﯾن کار استفاده کنید. اگر چند شاخه گل دارای غنچه دارﯾد چند شیشه را در ﯾک سینی فلزی زﯾبا و قدﯾمی خود کنار ھم بچینید و فضای آنھا را با برگ ھای خشک و ﯾا برگ ھای درختان و گل ھای رﯾز بپوشانید. رویً – اگر می خواھید از فضای موجود بیشترﯾن استفاده را بکنید و مثلا پیشخوان آشپزخانه فضای کمتری را اشغال کنید می توانید گل ھا را به صورت چند طبقه بیاراﯾید. برای اﯾن کار می توانید از ﯾک جالیوانی و ﯾا سبد مخصوص کارد و چنگال استفاده کنید و گل ھا را پس از قرار دادن در مثلا ظرف ھای خالی شکلات در دو طبقه از چارچوب مورد نظر آوﯾزان کنید.

برای اﯾنکه منظره اﯾجاد شده چشم نوازتر باشد می توانید از دو طبقه از دو نوع گیاه استفا کنید به طوری که در طبقه بالا بوته ھای دارای برگ ھا و ده  گل ھای رﯾز قرار بگیرد و در قسمت پاﯾین گیاھی را که دارای شاخه ھای آوﯾزان است قرار دھید.

– جعبه ھای مخصوص گل برای قرار دادن در پشت نرده ھای پنجره ھا ھم از بھترﯾن انتخاب ھا می توانند باشند. حسن اﯾن جعبه ھا در آن است که قابل حمل و نقل ھستند و شما می توانید اﯾن باغچه کوچک را در ھوای سرد به داخل خانه و پشت شیشه منتقل کنید و به طور دلخواه مکان آن را درً تغییر دھید. توجه داشته باشید که گیاھان در اﯾن جعبه ھا باﯾد به طور فشرده کاشته شوند ت ا زﯾباتر به نظر بیاﯾند. بھتر است اول گیاھان را مثلا جعبه ھای خالی پنیر و حلوا بکارﯾد و سپس آنھا را در داخل بستری از پوشال و سنگ رﯾزه در داخل جعبه گل بچینید. اﯾن کار باعث خواھد شد که پس از بین رفتن گل ھا زحمت تعوﯾض خاک به گردنتان نیفتد.

– می توانید حتی دانه ھای گندم را خیس کنید و پس از جوانه زدن به طور فشرده در گلدان ھای سفالی متنوع بکارﯾد و در پشت شیشه به خصوص در آشپزخانه قرار دھید. ھمین کار را می توانید با تخم چمن نیز انجام دھید. به ھر حال اطمینان داشته باشید که نیازی به سم پاشی و کارھای معمول در باغبانی برای اﯾن باغچه کوچک دل انگیز نخواھید داشت.

– در ھر آشپزخانه تعداد زﯾادی از ظرف ھای کوچک فانتزی پیدا می شود که ھرگز به واقع مورد استفاده قرار نگرفته اند و کمتر می توان نام «ظرف آشپزخانه» بر آنھا نھاد. به ھر حال اﯾن ظروف زﯾبا ھستند. برای گل ھای کوچک می توانید چند تا از اﯾن ظرف ھای کوچک که از ﯾک جنس و تقرﯾباً ﯾک اندازه برخوردار ھستند بردارﯾد و آنھا را در اﯾن گلدان ھای کوچک بکارﯾد.

– گاھی اوقات تنوع، منشأ زﯾبایی است. پس بطری ھای خالی موجود در خانه را از نظر بگذرانید و چند تا از آنھا را که اندازه و شکل ھای متفاوت دارند انتخاب کنید. درون آنھا خاک شیمیاﯾی رنگی و شفاف برﯾزﯾد و گل ھای خود را درآنھا قرار بدھید. حال بدون رعاﯾت اندازه، آنھا را در کنار ھم بچینید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا