تزئین دکوراسیون خانه با چند ایده ساده!

دکوراسیون رامسین: به اﯾن نتیجه رسیده اﯾد که خانه تان احتیاج به تغییر دکور دارد اما چطوری آن را طراحی کنید؟ اگر روشھای تزئین را از متخصصان ﯾاد بگیرﯾد ھر اتاق را می توانید به طور حرفه ای طراحی کنید. بسیاری از افراد برای گرفتن اﯾده در آخر ھفته از نماﯾشگاھھا دﯾدن میکنند و اکثراً قصد خرﯾد ندارند. فقط میخواھند ببیند چگونه ﯾک طراح دکوراسیون حرفه ای ﯾک خانه ساده را به جای زﯾبائی برای زندگی تبدﯾل میکند. طراحان مثل تمامی افراد دﯾگر مشکلاتی در اﯾن راه دارند مثل :اﯾجاد شکل آسمان در ﯾک اتاق کوچک، تقسیم کردن ﯾک اتاق بزرگ و اتاقھای نشیمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسب باشد.
آنھا اﯾده ھای مختلف در اﯾن زمینه و روش ھای عجیب و غرﯾب را امتحان می کنند بنابراﯾن اگر از نماﯾشگاھی دﯾدن می کنید دنبال اﯾده ھای عملی روشھای مختلف تزئین دﯾوارھا باشید. مثلا بعضی از طراحان به جای رنگ ﯾا کاغذ دﯾواری از پارچه استفاده می کنند.


در اﯾن مطلب پیشنھادات به شما کمک می کنیم از نظرات طراحان بزرگ برای تغییر خانه تان استفاده کنید.

کف اتاق را به صورت شیشه ای و براق درآورید تا اتاق های کوچک، بزرگ به نظر برسند نور را منعکس کنند. جف بانکز (Jeff Banks) می گوﯾد اغلب از کفیھای براق لافیت در اتاق خواب و اتاقھای طبقه پائین استفاده کنید.
کورنیا ساند گرن از شرکت طراحان داخلی زﯾبو Ziboh Inteniors می گوﯾد دوست دارم قفسه ھای شیشه ای را در شاه نشین بگذارم در حالی که میزھای شیشه ای کمک میکنند نور زﯾادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگیر شود. ھر جا لازم است نور را به حداکثر برسانید از انواع مختلف شیشه دردرھا استفاده کنید.
آشپزخانه ھای مستقل منظره زﯾبا و جدﯾدی با فضاﯾی در زﯾر خود دارند که برای ذخیره وساﯾل اضافه استفاده میشود. به اﯾن ترتیب اﯾنطوری احساس میشود که کف آشپزخانه بزرگتر است و میتوان بعداً از آن استفاده کرد.
دقت کرده اﯾد که اتاقھائی که در اﯾن آﯾنه ھا را برای برگرداندن نوردور اتاق میگذارند نماﯾشگاه ھا آﯾنه ھای زﯾادی دارند چطور به نظر می رسند؟ که باعث میشود اتاق بزرگتر به نظر برسد. آﯾنه ھای بلند را در شاه نشین قرار دھید ودر حمام برای احساس روشنی و نورگیری از آنھا استفاده کنید.
به مبلمان خودتان فکر کنید و طوری آن را بچینید که صندلیھا و میز در سر راه رفت و آمد قرارنگیرد.
شما سازگار است بھره گیری کنید. سبک نیوانگلند باشد در طراحی از ھر سبکی که با سلاﯾق ﯾا از وساﯾل مجلل و پرزرق و برق استفاده کنید. طرح مطلوب خود را کم کم کامل کنید.

از انواع مختلف طرحھای کف برای جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنید برای مثال ﯾک آشپزخانه اتاق غذاخوری ﯾا مطالعه و اتاق کار در اتاق نشیمن. اﯾن مسئله وقتی که بخواھید خانه تان را بفروشید ھم به نفعتان است . باعث می شود خرﯾداران فکر کنند با پولی که میدھند فضایی دو برابردر اختیارشان قرارمی گیرد.
از اتاقھاﯾی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنید. مبلمان اتاق نشیمن را با دقت بچیند ﯾک کاناپه ﯾا میز در وسط اتاق قراردھید تا احساس راحتری به شما دست دھد، بھتر از اﯾن است که ھمه چیز را به دﯾوار تکیه دھید.
وقتی طرحھا و مبلمان رنگی انتخاب می کنید نه فقط برای اتاقھا بلکه برای تمام خانه تان کنید. بنابراﯾن می توانید نتیجه آخر را تصور کنید که فکر باﯾد با بقیه اجزا ھماھنگی داشته باشند.
New man Interiors کارول تیومن مالک شرکت طراحان داخلی می گوﯾد دوست دارم با طرحی قوی تر رنگھای کرم روشن و طلائی روشن را روی دﯾوار استفاده کنم.
همچنین از کاغذ دﯾواریھای بافت دار نیز برای ﯾک طرح خنثی است می توانید استفاده کنید.
Lipnne shillon لیپن شیلتون می گوﯾد مناظر زﯾبا شامل پارچه ھای مروارﯾدی و مخلوطی از وساﯾل قدﯾمی با نمونه ھای معاصری است. مبلمان چرم و آﯾنه ھای طلاﯾی دوام زﯾادی نیزدارند.
Cathetrine soaper کاترﯾن سوپر می گوﯾد پارچه ھای نخی بخرﯾد و آن ھا را با استیل، نقره سیاه و سفید مخلوط کنید تا طراحی جاودانه اﯾجاد کنید.
جف بانکز معتقد است روکش ھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بیرون جذب میکند. طرحھای رنگارنگ ﯾک اتاق ساده را پشت دری کرکره ای کامل می کند.
پرده ھای سنگین و جمع شدنی را با کرکره ھای مد روز که برای داخل تاقچه پنجره مناسب است تغییردھید ﯾا از پارچه وال برای ظاھر ھواگیر استفاده کنید .
پارچه ھای سبک راکه بارنگھای پرده تفاوت دارند دوبرابر کنید ﯾا آنھا را به ھم وصل کنید و بگذارﯾد با چینھای ملاﯾم تا کف اتاق بیاﯾد.
میله ھای پرده ای با تزئیات مروارﯾد ﯾا چسبھای رنگی و شیشه ای بخرﯾد تا اتاق را زﯾبا کنید و از بستھای زﯾبا برای نگه داشتن پرده ھا در جای خودشان استفاده کنید.
به اﯾن مسئله فکرکنید که در خانه تان چقدر و کجا به نور احتیاج دارﯾد در محل ھای کار مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زﯾاد و برای اتاق خواب و غذا خوری نور کم لازم است .
Corina Sundgren کورنیا ساند گرن می گوﯾد با لامپھای رو میزی و سقفی اتاق را زﯾباتر کنید من چراغھای اﯾستاده را در گوشه تارﯾک قرار می دھم زﯾرا نور ملاﯾم و مطبوعی اﯾجاد می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا