صنایع دستی ۱

تزئین دکوراسیون با صنایع دستی

دکوراسیون رامسین: شاید شما هم از آن دسته افراد باشید که علاقه داشته باشید که دکوراسیون داخلی خود را با صنایع دستی تزئین کنید. ولی نمی دانید از چه وسایل و اشیایی و در کجا استفاده شود.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که محصولات صنایع دستی را تنها افرادی می پسندند که به ارزش والای هنر پی برده باشند.

صناﯾع دستی محصول مشترک عشق و ھنر است که در این میان تکنیک هایی هم در آن به کار رفته است. و باید دانست که همیشه صنایع دستی بر تولیدات ماشینی  ارجحیت داشته اند.

این هنر بی بدیل در هر گوشه از ایران و جهان، مضمون پیامی از سنت ها و آداب و رسوم آن فرهنگ است. شما وقتی به شهری مسافرت می کنید بازارهای آن شهر صنایع دستی خود را در معرض نمایش و فروش گذاشته اند.

در واقع زیبایی و تنوع هر شهری به این حصولات است و به نحوی این صنایع نماد فرهنگ آن قوم و یا جامعه است. به همین خاطر زمانی که به ارزش غنی این محصولات پی بردیم می توانیم از آنها برای آذین بخشیدن به خانه خود استفاده کنیم.

در گذشته دستیابی به محصولات و سوغات ھر کشوری به واسطه دوری راه ھا و نبود امکانات سفر تقرﯾباً ناممکن می نمود. اما امروزه در بازارھای ھر شھری می توان مجموعه متنوعی از صناﯾع دستی و محصولات سنتی مربوط به شھرھا و حتی کشورھای دﯾگر را ﯾک جا ﯾافت و در بسیاری از کشورھا برای خرﯾد محصولات مربوط به شھری در آن سوی کره زمین حتی نیازی به خروج از منزل نیست و به راحتی می توان از طرﯾق اﯾنترنت اشیا و لوازم مورد نیاز را خرﯾداری کرده و در محل تحوﯾل گرفت.

حال که با وجود تکنولوژی دنیا اﯾن چنین کوچک شده است ما می توانیم از اصول و شیوه ھای گوناگون زﯾباﯾی شناسی که در اقصی نقاط جھان متداول ھستند برای زﯾنت بخشیدن به منزلمان سود ببرﯾم. بی آنکه نگران بودجه ﯾا مساحت منزل خود باشید.

فراموش نکنید که در بازار وسیع صناﯾع دستی حتماً وساﯾلی زﯾبا و در عین حال کاربردی که متناسب با بودجه و فضای منزل شما باشند خواھید ﯾافت. بھره گیری از صناﯾع دستی و محصولات سنتی در دکوراسیون منزل ممکن است تنھا به استفاده از چند کوزه سفالین ھمدان ﯾا چند مجسمه و ماسک چوبی آفرﯾقاﯾی و ﯾا قراردادن ﯾک پاراوان چینی در گوشه ای از ﯾک اتاق محدود باشد و ﯾا به کلی رنگ آمیزی دﯾوارھا، پوشش کف اتاق و مبلمان را نیز تحت تاثیر قرار دھد و ھمچنین صناﯾع دستی مورد استفاده ما ممکن است کوزه ای گلی، فرشی ابرﯾشمی و ﯾا مبلی عتیقه باشد.

استفاده بجا از محصولات صناﯾع دستی در منزل به عنوان لوازم دکوراتیو و ﯾا کاربردی فضاﯾی متفاوت و خاص را در منزل شما می آفرﯾند اما به کارگیری اشیای گوناگون از مناطق مختلف در کنار ھم باﯾد توأم با ھوشیاری و بر مبنای وجه اشتراکی در میان آنھا باشد تا در پاﯾان با منظره ای شلوغ و نابسامان مواجه نشوﯾم.

در این مطلب منظور از به کارگیری صناﯾع دستی در دکوراسیون منزل در واقع جاﯾگزﯾن کردن برخی از لوازم ماشین ساز معمولی منزل با صناﯾع دست ساز است که از ارزش ھنری برخوردار بوده و از آنجا که با ماشین و به صورت انبوه ساخته نشده اند گاه منحصر به فرد و گاھی نیز در تعداد بسیار محدودی ساخته شده و کمتر در منازل به چشم می خورند. راه ھای بسیاری برای استفاده از محصولات صناﯾع دستی در دکوراسیون منزل وجود دارد. ﯾکی از اﯾن راه ھا افزودن تزئینات کوچک به ھر ﯾک از اتاق ھای منزل است. به عنوان مثال می توانیم چند کوسن آﯾنه دوزی شده ھندی را به مبلمان اتاق پذﯾراﯾی بیفزاﯾیم، در اتاق خواب از روتختی ھای قلم کار اصفھان استفاده کنیم و ﯾا گوشه ای از اتاق نشیمن را با ﯾک مفرش عشاﯾری که رختخواب ھای اضافی را نیز در خود جای داده است بیاراﯾیم.

ھمچنین با استفاده از رنگ ھا و بافت نیز می توان در منزل فضای رنگ سنتی آفرﯾد. ھر ﯾک از رنگ ھا را می توان نشانه و سمبلی از ﯾک تمدن خاص دانست که انتقال دھنده باورھای عمیق ﯾک ملت ھستند. مثلا قرمز در چین نشانه قدرت و خوشبختی است اما در ھند سمبلی از عشق و محبت است. از اﯾن رو می توان برای اﯾجاد فضای سنتی مربوط به ھر ﯾک از فرھنگ ھا از رنگ نیز بھره فراوان برد. چنانچه به مطالعه درباره صناﯾع دستی و فضای سنتی در ھر شھر و کشور بپردازﯾد پس از مدتی ھر ﯾک از رنگ ھا و ﯾا بافت ھای خاص در نظر شما ﯾادآور ﯾک فرھنگ و تمدن خاص خواھند بود.

 کاغذھای ساخته شده از الیاف برنج نماﯾنده ژاپن، ترکیبی از قرمزھا، سرخابی و نارنجی ھای درخشان ﯾادآور ھند و سفید و آبی نشانه ای از چینی ھای طرح دار چین خواھند بود. بھتر است کلیه رنگ ھای مورد استفاده را با تنالیته ھای خاکی مانند قھوه ای، کرم و بژ ترکیب کنید تا به ترکیبات رنگی طبیعی نزدﯾک شوند.

 با بهره گرفتن از بافته ھا و پارچه ھای مختلف از  پته دوزی ھا و گلیم ھای ظرﯾف گرفته تا  کیمونوھای ژاپنی و آﯾنه دوزی ھای ھندی نیز می توان دﯾوارھا و مبلمان ھر ﯾک از اتاق ھا را آذﯾن کرد.در آخر برای نتیجه بھتر ھنگام طراحی ﯾک دکوراسیون سنتی ترجیحاً زمینه خاصی را که به ﯾک محدوده جغرافیایی خاص مربوط می شود انتخاب کنید و اشیای زﯾنتی مربوط به آن را در ﯾک اتاق با رنگ و بافت ھای مرتبط با آن به کار ببرﯾد و به خاطر داشته باشید استفاده از رنگ ھای متعدد و طرح ھای گوناگون بدون ھوشیاری و اﯾجاد ھماھنگی در میان آنھا موجب آزار چشم می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *