تزیین دکوراسیون خانه با استفاده از علم فنگشویی

تزیین دکوراسیون منزل با چند ترفند ساده !

تزیین دکوراسیون خانه کاری جذاب و لذت بخش برای خانم های خانه دار به حساب می آید.در این مقاله در مورد تززیین قسمت های مختلف خانه از جمله اتاق خواب ، نشیمن و پذیرایی، تزیین دکوراسیون آشپزخانه، تزیین ورودی خانه ، نظر فنگ شویی در مورد تزیین دکوراسیون منزل و تزئین خانه های کوچک صحبت خواهیم کرد.

 

باید توجه کرد که خانه ﯾک موجود زنده است که نفس می کشد، پس باﯾد در حفظ آن کوشا باشیم و اقداماتی انجام دھیم تا ھمواره انرژی مثبت در خانه، کاشانه و منزل ما جرﯾان داشته باشد.

 

 

تزیین دکوراسیون منزل

 

▪ ورودی خانه ھا، اغلب کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما اﯾن ورودی ھا خیلی مھم ھستند، چرا که انرژی از بیرون به درون خانه می  آﯾد. دقت داشته باشید که روشناﯾی ھای حیاط ﯾا ورودی ھای آپارتمان ھا به خوبی نصب شده باشند، زنگ در خوب کار کند و در به راحتی و کاملا باز شود. لامپ ھای سوخته را به سرعت عوض کنید.

 

ھمچنین مسیر راھروی منازل را با گل ھای طبیعی و مصنوعی تزئین کنید چرا که راھرو محلی برای عبور انرژی است، از قرار دادن اجناس بزرگ چوبی در آن جلوگیری کنید. ھمچنین کفش ھا را در راھرو بگذارﯾد تا انرژی منفی دنیای بیرون را از منزل خود دور نگه دارﯾد.

 

▪اگر در منزلتان از گل و گیاه استفاده می کنید باﯾد آنان را نسبت به فصل عوض کنید چرا که گل ھای تازه انرژی را تازه می کنند و گل ھای خشک رکود  و سستی را در خانه حفظ می کنند.

 

▪ اگر سقف خانه شما، تیر  آھن دارد، صندلی ھا را به طور مستقیم زﯾر آن قرار ندھید، چرا که اگر شخصی مرتب آن جا بنشینید دچار سردرد می شود!

 

▪ صندلی ھا را طوری بچینید که رو به زاوﯾه تیز ﯾا کنج نباشند، انرژی در اﯾن جا ممکن است ناموزون شود و انرژی منفی بر انرژی مثبت غلبه کند.

 

▪ بھتر است ھیچ صندلی پشت به در نباشد، خیلی مھم است که صندلی میزبان خود را در موقعیتی قرار دھیم که به اطراف خود مسلط باشد.

 

▪ وساﯾل آشپزخانه را مرتب تمیز کنید، به وﯾژه اگر قفسه ھای آن باز باشد، مرتب بودن آشپزخانه شما، ﯾعنی اﯾن که نبض منزل در اختیار شماست.

 

▪ بھتر است تا جاﯾی که امکان دارد مبلمان، مقابل دﯾوارھا قرار بگیرد.

 

▪ مرکز اتاق نشیمن باﯾد ساده باشد و تنھا به گذاشتن ﯾک میز در آن اکتفا کنید.

 

▪ تعداد صندلی ھای ناھارخوری باﯾد زوج باشد تا انرژی منفی در خانه جرﯾان پیدا نکند.

 

در کتاب فنگ شوﯾی آمده است، ھمه ما آدم ھای مرتب و منظمی نیستیم. با اﯾن حال برخی از ما، به واقع زندگی کردن در آشفتگی و بی  نظمی را دوست دارﯾم… از نقطه نظر علم فنگ شوﯾی نتیجه ﯾک خانه آشفته و بی  نظم چیزی جز ﯾک زندگی نامنظم نیست.

 

فنگ شوﯾی می گوﯾد: خانه ھم چون ﯾک موجود زنده نفس می کشد. نیروی حیاتی از طرﯾق درھا و پنجره ھا وارد خانه می شود و باﯾد بدون برخورد با ھیچ مانعی، آزادانه در اطراف راھروھا و اتاق ھا جرﯾان پیدا کند زمانی که اﯾن راه پرپیچ و خم با وساﯾل اضافی سد می شود، انرژی مثبت راکد می ماند و تبدﯾل به ﯾک انرژی منفی می شود.

 

با اﯾن حال انبار شدن مقداری لوازم اضافی در ھر خانه، ام اجتناب ناپذﯾر است، اما باﯾد بدانید که نباﯾد آنھا را برای مدتی طولانی نگه دارﯾد، چرا که انرژی منفی ھر لحظه  در خانه تان بیشتر می شود. ﯾک خانه شلوغ و نامنظم، عصبانیت و نگرانی وحشتناکی را وارد خانه شما می کند و باعث ضرر رساندن به شما و خانواده تان می شود.

 

تزیین خانه ھای کوچک

 

در حال حاضر اکثر خانه ھا، آن قدر کوچک است که اھالی آن نمی توانند حتی ﯾک دست مبل و صندلی و ناھار خوری ﯾا از اﯾن نوع وسیله ھا را در آن جای دھند. از اﯾن رو سعی می کنند از بالش ھای زﯾنتی برای تزئین استفاده کنند. تصور شما از ﯾک خانه سی  متری چه می تواند باشد؟ شاﯾد بپرسید، به ھیچ عنوان در اﯾن خانه ھا نمی توان اصلا وسیله ھا را چید، اما با کمی ابتکار ی توان انرژی مثبت را در ھمین خانه ھای کوچک به جرﯾان م انداخت.

 

در اﯾن منازل کوچک، ھر طور که بخواھید می توانید وساﯾلتان را که احتمالا اندک ھم است، بچینید، طرز چیدن بالش ھا ھم باﯾد مانند ھمان چیدن مبلمان باشد، ھمان قانونی که براﯾتان در شماره ھای پیش گفته شد، ﯾعنی رو به در ورودی نباشد، زﯾر تیرآھن ھای سقف قرار نگیرد… در کنار ھم چیده نشود… اما آنچه که در اﯾن منازل کوچک برای به حرکت درآمدن انرژی بسیار مھم است،

 

اﯾن است که باﯾد ھمیشه اﯾن خانه ھا مرتب و تمیز باشد، چرا که در خانه ھای کوچک، حتی کمی آشفتگی خیلی زود به چشم می آﯾد و باعث می شود که انرژی مثبت در خانه راکد بماند و به خوبی حرکت نکند… پس راز نفس کشیدن منازل کوچک، تمیزی و مرتب بودن است.

 

سخن آخر …

 

در این مقاله در مورد انواع تزیین دکوراسیون خانه و تزیین دکوراسیون قسمت های مختلف خانه صحبت کردیم.نظر علم فنگ شویی را در مورد تزئین دکوراسیون به صورت اجمالی بررسی کردیم که امیدواریم مورد توجه شما مخاطب عزیز قرار گرفته باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *