ترکیب بندی تابلوها و تاثیر آن در دکوراسیون

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: بین برخی لوازم دکوراسیونی خانه، برخی از آنها ممکن است بر حسب ضرورت از عناصر دکوراسیون لازم باشند.  و شاید در حالتی جزء عناصر صرفاً دکوراسیونی به حساب بیایند، اما وجود آنھا در چیدمان ﯾک محیط، ﯾک ضرورت دکوراسیونی داشته و در واقع آنھا مکمل لوازم اصلی محسوب شوند.

در میان تابلوها نیز در این دسته جای می گیرند. درست است که اﯾن عناصر از ضروریات فضای یک خانه نیستند ولی می توانند نقش ھای زیادی در سیستم دکوراسیون ﯾک فضا بر عھده داشته باشند.

یک اثر ھنری را در قالب تابلو فرش، تابلو خط، تابلو معرق و نقاشی و دﯾگر کارهای هنری هر کدام می توانند تاثیر زیادی  بسیاری بر دکوراسیون داشته باشند و فضارا اعتبار می بخشند.

همچنین در دکوراسیون داخلی ﯾک فضا می توان برخی وظاﯾف را به تابلوھا سپرد. از جمله:

چرخش رنگی: تابلوھا در ﯾک دﯾد کلی و دورنما، لکه ھای رنگینی در دکوراسیون محیط به حساب می آیند. و حوزه چرخش رنگی فضا جاﯾگاه وﯾژه ای داشته و دارند. البته اھمیت اﯾن قضیه در نمای نزدﯾک و رنگ ھای به کار رفته در داخل اثر ھنری قاب شده کماکان ھمان مقدار است.

خطای بصری: تابلو ابعاد فضا را به لحاظ دﯾداری تغییر خواهد داد که اﯾن کار به دو روش امکان پذﯾر است:

وقتی که تابلوﯾی عمودی با طول زﯾاد بر روی دﯾوار نصب می شود و ﯾا مجموعه ای از تابلوها را در زﯾر ھم و ﯾا در دو ردﯾف عمودی کنار ھم به دﯾوار نصب می کنید، در ھر دو صورت در موضوع دکوراسیون، خطی عمودی بر روی دﯾوار اﯾجاد کرده اﯾد که به جھت ھداﯾت حرکت چشم بیننده از بالا به پاﯾین سبب خطای دﯾد او شده و ارتفاع سقف و دﯾوار بیشتر از اندازه واقعی به چشم می آید.

به ھمان طریق افزاﯾش ارتفاع با در کنار ھم قرار دادن چند تابلوی بر روی دﯾوار به افزاﯾش ظاھری طول دﯾوار می توان کمک کرد!

با این حال بعد از آگاهی از نقش مھم و کاربردی تابلو در دکوراسیون داخلی باید گفت: نصب تابلو کار آسانی نیست و قوانین خاصی دارد که باید در نظر گرفت. از جمله ابعاد تابلو، وسعت دﯾوار، ارتفاع دﯾوار، فاصله نصب تابلو تا سقف، میدان دﯾد افراد و عواملی مانند اﯾنھا می بایست در نصب تابلو لحاظ کنیم.

خیلی از افراد فکر می کنند ﯾک دﯾوار خالی بزرگ، تنھا جای مناسب برای نصب ﯾک تابلوی متناسب با آن به لحاظ ابعاد است. ولی این ذهنیت درستی نیست. می توان مجموعه ای از چند تابلو را در ﯾک ترکیب صحیح در بخشی از یک دیوار خالی نصب کرد اما توجه به این نکتاه مهم است که انجام اﯾن کار باﯾد ابتدا با در نظر گرفتن شراﯾط محیطی و به طور کلی ھدف از اﯾجاد چنین ترکیبی صورت بگیرد.  

دو راهکار برای این هدف پیشنهاد می شود.

نحوه چیدمان و پلان مورد نظر برای نصب تابلوها را روی کاغذ بکشید. ﯾک کاغذ شطرنجی برداشته و پس از اندازه گیری دقیق ابعاد دﯾوار بر روی کاغذ به ازای ھر ﯾک متر، ﯾک سانتی متر مستطیلی بکشید. بعد آن ابعاد تابلوھای موجود و ﯾا موردنظر برای خرﯾد را دقیق اندازه گیری گرفته و با ھمان مقیاس ﯾک صدم ابتدا در داخل اﯾن مستطیل که نقش دﯾوار را اﯾفا می کند، محل و نوع ترکیب بندی را با طراحی ھای متعدد انتخاب و پس از کسب نتیجه نھاﯾی برای نصب، اقدام کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا