تاثیر نور خورشید در آرامش روحی!

دکوراسیون داخلی رامسین: زندگی در آپارتمان های کوچک آن هم در شهرهای بزرگ باعث شده است که مردم بهره خیلی کمی از نور خورشید ببرند.

البته درصد بیشتری از این معضل به معماری غلط شهرسازی مربوط می شود. چرا که اگر از روز اول این موضوع جدی گرفته می شد و استانداردها را برای دریافت نورخورشید لحاظ می کردند امروز دکوراسیون داخلی خانه ها با معضل نور مواجه نمی شد!

 بخش عظیمی از مشکلات روحی و روانی از جمله افسردگی به خاطر عدم نورخورشید در فضای داخلی خانه است!

این موضوع یک چیز من درآوردی نیست. بلکه موضوعی است که توسط اندیشمندان به اثبات رسیده است.

تغییرات تابش نور که در نتیجه تغییرات فصلی به وجود می آﯾد بر روحیه افراد تاثیر عجیبی دارد. پژوهشگران بر اﯾن عقیده هستند، زمانی که در معرض نور خورشید قرار می گیریم، از تولید ھورمون ملاتونین  در خون جلوگیری به عمل می آورد و به ھمین جھت است که افرادی که به سندرم افسردگی فصلی گرفتار هستند، در فصول سرد میزان قابل توجھی از سطح ھورمون ملاتونین خونشان که رابطه مستقیمی با وضعیت روحی و اﯾجاد اضطراب در آنھا دارد، بالا می رود. به ھمین جھت بھره گیری از نور به وﯾژه نور طبیعی روز در ساختمان از اھمیت زیادی برخوردار است و باید این قضیه را جدی گرفت.

متاسفانه سازمانهای مربوطه که متولی این امر هستند توجهی به این قضیه ندارند و روان جامعه را جدی نمی گیرند.

از طرفی استفاده از نور طبیعی کمک می کند که در مصرف انرژی  صرفه جویی کنیم و خود این موضوع نیز کمک زیادی به اقتصاد جامعه خواهد کرد.

به همین خاطر این موضوع حتما باید هنگام طراحی دکوراسیون داخلی خانه یا محل کار و حتی پیش از ساخت خانه می بایست مورد توجه شرکت های طراحی دکوراسیون قرار بگیرد.

البته ناگفته نماند که از آنجا که بسیاری از ما شانس دخالت در نقشه اولیه ساختمان و ساختن خانه ای با وﯾژگی ھای مورد نظر خود را ندارﯾم پس در مرحله طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق می توان به اﯾن امر پرداخت و کاستی ھای احتمالی موجود در میزان نورگیری اتاق را جبران کرد.

نورپردازی در ھر اتاق باﯾد متناسب با وﯾژگی ھای معماری آن و نحوه قرارگیری اتاق باشد و ضمن تامین نور مورد نیاز باﯾد با سبک دکوراسیون اتاق نیز ھماھنگ باشد. ﯾک نورپردازی خوب بیش از ھر چیز به میزان نورگیری اتاق در روز ارتباط دارد تا نور مورد نیاز در طول روز را با ترکیبی از نور طبیعی و در صورت نیازمصنوعی تامین کند.

ھرﯾک از اتاق ھای خانه از طرﯾق پنجره میزانی از نور طبیعی را درﯾافت  کند، اما اﯾن امر به آن معنا نیست که از نور کافی در می طول روز برخوردار است. با توجه به کاربردھای مورد نظر ﯾک اتاق و ھمچنین مقدار نور طبیعی که به اتاق راه می ﯾابد ممکن است کیفیت و کمیت اﯾن نور کافی نباشد. اﯾن کیفیت و کمیت به نحوه قرارگیری ﯾک خانه و سپس ھرﯾک از اتاق ھا، ازه و فرم اتاق، ابعاد آن و تعداد پنجره ھا و آنچه در اند برابر پنجره قرار دارد، بستگی دارند. نحوه قرارگیری اتاق، جھتی است که پنجره ھای اتاق ر به آن دارند. به طور کلی در نیمکره شمالی نوری که از و پنجره ھای شمالی به داخل ﯾک اتاق می تابد سفیدتر و کم حرارت تر و ھمچنین ﯾکنواخت تر از نوری است که از پنجره ھای جنوبی به درون می تابد.

نور شمالی تاثیر کمتری روی رنگ ھا دارد و در حضور اﯾن نور رنگ ھا واقعی تر دﯾده می شود. اما نور جنوبی که زرد رنگ تر است رنگ ھا را گرم تر از آنچه که ھستند نشان خواهد داد. و کنتراست شدﯾدی از نور و ساﯾه در ﯾک اتاق پدﯾد می آورد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا