تاثیر نورپردازی و رنگ آمیزی بر فضای داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: همه تلاش ما بر اﯾن است که فضایی آرام و امن داشته باشیم تا به ھنگام استراحت در خانه، انرژی از دست رفته را جاﯾگزﯾن کنیم. با آگاھی از شیوه استفاده از انواع مبلمان، رنگ، طرح و بافت می توانیم خانه را کاملا شخصی و بر محور آساﯾش اعضای خانواده تزئین کنیم. ھمواره ﯾادمان باشد که خانه برشی از کل جھان است که در آن آساﯾش ما فراھم می شود. با استفاده از نورپردازی  و رنگ ھا می توانیم فضاﯾی سرشار از نشاط و آرامش را به وجود آورده و اﯾن آرامش را در کل روز به دﯾگران منتقل کنیم.

بھتر است بدانید که برای محورﯾت بخشیدن به ﯾک فضای نشیمن، شومینه، تلوﯾزﯾون، کتابخانه و پنجره ای مشرف به ﯾک فضای زﯾبا از بھترﯾن عناصر محسوب می شوند و ھمان طور که در اﯾن تصوﯾر مشاھده می کنید، مبلمان نشیمن بر محور تلوﯾزﯾون چیدمان شده  است. از دﯾگر نکات مھم و دکوراتیوی که در اﯾن تصوﯾر وجود دارد، نورپردازی صحیح و متنوع اﯾن اتاق است. با نگاھی گذرا لغزش نور را بر تک تک اجزای مبلمان مشاھده می کنید و در ﯾک نگاه، تفکیک مبلمان و ارزش گذاری آنھا براﯾتان به آسانی امکان  پذﯾر است. ﯾکی از تاثیرات مھم نورپردازی متنوع، اﯾن است که تک تک اجزای مبلمان در ذھن تان حک و ماندگار می شود.

نورپردازی عمومی توسط لامپ ھای مخفی در بالای دﯾوار و لامپ ھاﯾی که به شکل رﯾلی بر روی سقف نصب شده اند، شکل گرفته است که به وسیله اﯾن نوع نورپردازی، تقرﯾبا نوری ﯾکسان بر فضای اتاق نشیمن ساطع می شود. از دﯾگر انواع نورپردازی که در اﯾن تصوﯾر مشاھده می کنید، نورپردازی منطقه ای است که در بالای تابلوھا و آثار ھنری وجود دارد. نورپردازی در اﯾن تصوﯾر توسط لامپ ھای ھالوژن  صورت گرفته است، چراغ ھای رومیزی نقش بسیار مھمی در تفکیک فضا ھا دارند.

رنگ ھای گرمی مانند رنگ نارنجی، ﯾکی از بھترﯾن گزﯾنه ھا برای دکور فصل زمستان ھستند. با دﯾدن مبلمانی به رنگ نارنجی در اﯾن تصوﯾر، فضاﯾی گرم در ذھن تان نقش می بندد.

اگر از آن دسته افراد ھستید که با تغییر فصل، دکور خانه تان متغیر است بھتراست روکش مبلمان را در فصول سرد از رنگ ھای روشن و سرد به رنگ ھای گرم وتند تغییر دھید. ھمچنین بھتر است نورپردازی در فصول سرد از طیف رنگ ھای آفتابی و ﯾا زرد باشد. با اﯾن انتخاب فضاﯾی گرم و صمیمی را خلق می کنید، حتی تنھا با اضافه کردن آکسسوارھاﯾی با رنگ تند می توانید فضاﯾی گرم تر مھیا سازﯾد.بر اساس تحقیقات، رنگ قرمز و طیف رنگ ھای آن، از دسته رنگ ھای مھیج و شاد ھستند.

نتاﯾج تحقیقات به عمل آمده، نشان داده که تاثیر اﯾن رنگ در بسیاری از افراد موجب سرﯾع تر شدن ضربان قلب و گاھی نیز موجب افزاﯾش عمل دم و بازدم و افزاﯾش فشار خون می شود. به ھمین دلیل توصیه بسیاری از پزشکان به افرادی که باﯾد از ھیجان دوری کنند، اﯾن است که از اﯾن رنگ ھا در دکور خانه و به خصوص اتاق خواب استفاده نکنند تا محیطی به دور از ھیجان داشته  باشند از تاثیرات دﯾگر اﯾن رنگ ھا، اشتھازا بودن آنھاست، به . ھمین دلیل از اﯾن رنگ ھا می توانید در دکور اتاق ناھارخوری استفاده کنید. بھتر است بدان د که از دﯾدگاه روان شناسی، تاثیر رنگ ھا بر افراد در ی طولانی مدت شکل می گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا