تاثیر فضاسازی و دکوراسیون در اﯾجاد آرامش

طراحی دکوراسیون رامسین: خانه شما باﯾد تنھا نقطه امید شما و تنھا مکانی باشد که پس از ﯾک روز خسته کننده در آن احساس آرامش کنید. مطمئناً قبول دارﯾد که فضاسازی و دکوراسیون تاثیر زﯾادی در اﯾجاد اﯾن آرامش دارد.

درخشش شمع ھای رنگارنگ، استفاده از رنگ ھای گرم برای وساﯾل، ھمه و ھمه باعث اﯾجاد احساسی مطبوع و خوشاﯾند می شوند.

شادی مھمان خانه ھای شما

وقتی نوبت به خلق فضایی گرم و خانه ای خوشاﯾند می رسد، ھمیشه به اﯾن نکته کلیدی توجه داشته باشید که جزئیات خیلی بیشتر از بودجه و فضا اھمیت دارند. برای مثال تا به حال براﯾتان پیش آمده به محض قدم گذاشتن در خانه ای که با وساﯾلی بسیار لوکس تزئین شده، احساس ناخوشاﯾندی داشته باشید؟

گاھی مواقع حتی شاﯾد بدتان نیاﯾد که ھر چه زودتر راه فراری برای خلاص شدن از آن فضا پیدا کنید و ﯾا برعکس حتماً تا به حال به خانه ھاﯾی وارد شده اﯾد که به رغم سادگی، فضای آنھا سرشار از صمیمیت و گرمی بوده و اگر دست خودتان بود ھیچ وقت دلتان نمی آمد از آنجا خارج شوﯾد.

مسلماً ھرچه که ھست اﯾن حس ھای متضاد از داخل دﯾوارھای خانه به شما منتقل شده و پای حسی ماوراﯾی در کار نیست. پس در اﯾنجا نقش سلیقه بسیار پررنگ تر از پول است!

اتاق خوابی دنج

اتاق خواب شما محل استراحت و آرامش شماست، پس باﯾد دنج ترﯾن و عالی ترﯾن فضای خانه باشد، لازم نیست زمان ﯾا ھزﯾنه زﯾادی برای اﯾنکار اختصاص دھید. فقط کافیست کاری کنید تا در ﯾک روز سرد زمستانی ھیچ چیز را با ﯾک شیرجه جانانه در رختخواب گرم و نرم خود عوض نکنید.

فوت و فن ھایی باستانی

برای خلق فضاﯾی گرم و صمیمی از فنگ شوﯾی کمک بگیرﯾد، در اﯾن صورت خواھید دﯾد چگونه با تغییر در چیدمان خانه انرژی زندگی شما افزاﯾش ﯾافته و مغناطیس انرژی می شوﯾد.

البته فنگ شوﯾی علاوه بر فضای خانه بر تمام جنبه ھای زندگی شما تاثیر گذار خواھد بود. با تغییر حال و ھوای محل زندگی تان میزبان سلامتی، شادی و عشقی باشید که تنھا با چند جابجاﯾی ساده در وساﯾل و اضافه کردن چند وسیله ساده، مھمان دائمی خانه ھای شما می شود.

اﯾنکار را با قراردادن چند شاخه گل در ﯾک گلدان زﯾبا، گذاشتن چند عدد شمع در نقاط مختلف خانه، پخش ﯾک موسیقی ملاﯾم و استفاده از رنگ ھای ملاﯾم انجام دھید.

جزئیات ساده خالق تغییرات بزرگ

برای تغییر و تنوع بخشیدن به محیط زندگی لازم نیست ھر سال ﯾک دست مبلمان جدﯾد بخرﯾد و ﯾا پرده ھا را عوض کنید. تنھا با اضافه کردن چند وسیله تزئینی کوچک و ارزان قیمت می توانید ھیجان و تنوع لازم را اﯾجاد کنید. مثل ھمیشه استفاده از شمع بھترﯾن راه برای زﯾباسازی فضاھای داخلی است.

گل ھای آپارتمانی

گل و گیاھان آپارتمانی طراوت و زﯾباﯾی ﯾک باغ سرسبز را برای خانه ھای شما به ارمغان می آورند. ﯾکی دو گلدان کوچک اما سبز فضای منزل شما را تغییر خواھد داد. بامبوھای زﯾبا و خوش ﯾمن را ھم از ﯾاد نبرﯾد؛ حضور آنھا زﯾباﯾی زﯾادی به خانه شما خواھد داد.

رنگ ھا و قدرت شادی بخشی آنھا

ﯾک دست رنگ نو برای دﯾوارھا ﯾکی از بھترﯾن روش ھا برای تغییر حال و ھوای ﯾک خانه است. اما واقعاً چه رنگی با حال و ھوا و روحیه ی شما جور در می آﯾد ؟

آﯾا به نظر شما رنگ زرد برای آشپزخانه مناسب است و باعث اﯾجاد حس شادی در اعضای خانواده می شود ؟ آﯾا رنگ ھای بنفش، آبی و سبز باعث می شوند ﯾک اتاق کوچک بزرگتر به نظر بیاﯾد ؟ پس با توجه به روحیه خود و اعضای خانواده، رنگ مناسب را پیدا کنید.

شعله کوچک گرمابخش

وقتی سخن از فضاﯾی گرم و صمیمی و حال و ھوایی شاعرانه به میان می آﯾد، اولین چیزی که به ذھن خطور می کند، استفاده از شمع است. نور شمع ھا فضای تارﯾک اطراف شما را دوستانه تر و میز شام شما را عاشقانه تر می کند. فرقی نمی کند از چه نوع شمعی استفاده می کنید مھم اﯾن است که اجازه دھید اﯾن شعله کوچک اتاق شما و البته قلب تان را روشن و گرم کند.

روح شما ھم به تطھیر نیاز دارد

خیلی مواقع احساس پرﯾشانی و بی قراری در روح و روان خود ما رﯾشه دارد نه در فضای اطراف ما. اگر اﯾنطور باشد، تغییر در حال و ھوای خانه کمک چندانی به شما نخواھد کرد.

تنھا راه حل موثر تطھیر و پاک سازی روحتان از مسائل و موضوعات ناخوشاﯾند و فراموش کردن آنھاست. ھمه ما سالی ﯾکی دوبار خانه تکانی می کنیم، اما تا بحال فکر کرده اﯾد که روح شما ھم به خانه تکانی نیاز دارد ؟ تا به حال چندبار اﯾن کار را کرده اﯾد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا