تاثیر دکوراسیون بر آرامش اتاق خواب کودکان!

دکوراسیون رامسین: اتاق خواب کودکان تفاوت زیادی با آنچه که در فنگ شویی برای اتاق خواب در نظر گرفته می شود، دارد. کارشناسان حوزه دکوراسیون معتقد هستند که اتاق خواب می بایست در بخش جنوب شرقی خانه باشد. شاید دلیل چنین نظریه ای این است که انرژی زندگی بخش در ھنگام طلوع آفتاب برای سلامتی کودک مفید است!

 گرچه اﯾن موضوع بارھا در فنگ شوﯾی اشاره شده است ولی در فنگ شوﯾی آمده که بھتر است اتاق کودک ھشت ضلعی، با نور طبیعی و تھوﯾه مناسب و فاصله بسیار نزدﯾکی به اتاق والدین داشته باشد. بر همین اساس اتاق به طور طبیعی تارﯾک است و باید چراغ ھای اتاق را بیشتر کنید.

طراحان دکوراسیون در مورد پنجره اتاق کودک می گویند باﯾد رو به زندگی باز شود ولی سنت فنگ شوﯾی بر اﯾن باور است که چشم انداز ﯾک باغ و گیاھان سبز و شاداب و پر برگ، نشاط آفرﯾن است اما ﯾک خیابان شلوغ که مملو از زندگی است نیز می تواند مفید باشد.

فراموش نکنیم که حضور گل و گیاه در لب پنجره، انرژی مورد نیاز را برای اتاق فراھم می کند. رنگ سبز روشن برای اتاق کودک بسیار مناسب و چشم نواز است، چرا که اﯾن رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و جوانه زدن و رشد گیاھان را تداعی می کند.

نکته مهم اینکه اگر پسر دارید، بهتر است اتاقش را با رنگ ھای سرد چون آبی، رنگ آمیزی و تزئین کنید ولی اگر فرزندتان دختر است، رنگ ھای گرم، مانند قرمز و صورتی پررنگ که به او حس اعتماد به نفس می بخشد، استفاده کنید. اگر اتاق او رو به شمال بود و نور کمی درﯾافت می کرد، از رنگ آبی برای تزئین استفاده نکنید. به ﯾاد داشته باشید نوع به کار بردن رنگ در اتاق کودک بسیار مھم است، ﯾعنی اگر می خواھید با رنگ آبی اتاقش را تزﯾین کنید، آبی تیره نباشد، بلکه آبی روشن باشد. سبز روشن، لیموﯾی، کرم، خاکستری کمرنگ و در ﯾک عبارت رنگ ھای روشن استفاده کنید.

طرز قرار گرفتن تخت آنها مانند بزرگسالان است، نباﯾد رو به در ﯾا پنجره باشد اما سر تخت می تواند رو به دﯾوار باشد و در طول ﯾک ضلع اتاق قرار گیرد. اتاق بچه ھا می بایست ساده و راحت باشد و فضایی برای لذت از سرخوشی و پرورش ذهنیت خود او باشد.

بهتر می دانید که بچه ھا به سرعت رشد و تغییر می کنند. گاهی تغییر را در یک ماه هم مشاهده می کنیم. بنابراﯾن مشخص است که آنھا نیاز دارند که اﯾن روند در محیط اطرافشان نیز بازتاب پیدا کند. سعی کنید حداقل دو سال ﯾک بار اتاق کود را از نو بچینید.

کودکان به خاطر احساس قوی که دارند نسبت به رنگ، اشکال و تصاویر به شدت واکنش نشان می دھند و این موضوع باید برای ما مهم باشد و آن را بپذیریم.

وساﯾل را در اتاق خواب کودک طوری بچینید که به راحتی از روی تخت آنھا را ببینند، چرا که به احساس امنیت بیشتری می رسد. اگر کمدھا و قفسه ھا حالت  عمودی داشته باشند بھتر است.

چند نکته مهم در رابطه با آرامش اتاق خواب کودکان

اتاق خواب باﯾد تنھا ﯾک در ورودی داشته باشد، به اﯾن ترتیب نباشد که انرژی به سرعت از دری وارد شده و از در دﯾگر خارج شود. نکته مھم اﯾن است که نباﯾد در وضعیتی بخوابید که سر شما به سمت در باشد، زﯾرا اگر قادر به دﯾدن شخصی نباشید که وارد اتاق می شود، ھمیشه احساس ناخوشاﯾندی دارﯾد، از طرفی پای شما ھم نباﯾد مستقیم به سمت در باشد.

اگر در اتاق خوابتان حمام دارﯾد، پای شما به سمت در آن نباشد، زﯾرا اﯾن اتاق که عنصر آب بر آن حاکم است، انرژی جسمانی شمارا جذب خواھد کرد. ھمین توصیه ھا در مورد پنجره ھم می شود، با اﯾن تفاوت که در اﯾن مورد، نه سر و نه پا، ھیچ کدام نباﯾد مستقیم رو به پنجره باشد.

استفاده از آﯾنه در اتاق خواب چندان مورد تاﯾید نیست، در حقیقت اصلا توصیه نمی شود، به جز در پای تختخواب… اما اگر در اتاق خوابتان آﯾنه دارﯾد، باﯾد روی آن را قبل از خواب بپوشانید، آﯾنه ھا باﯾد از مسیر دﯾد فرد خوابیده دور داشته شوند، چینی ھا معتقدند در ھنگام خواب، روح بدن نگه را ترک می کند و ممکن است به ھنگام بازگشت به بدن، از انعکاس خودش در آﯾنه وحشت کند و بگرﯾزد و برای ھمیشه فرد را ترک کند که اﯾن نتاﯾج خوبی در بر نخواھد داشت.

الکترﯾسیته باﯾد کمترﯾن حضور را در اتاق خواب کودک داشته باشد، وساﯾل برقی که در اتاق استفاده می کنید، از نظر دور باشند، چرا که تشک ھای برقی بسیار بد و ناپسند ھستند اما اگر می خواھید از ﯾکی از اﯾن تشک ھا استفاده کنید، مطمئن شوﯾد از آن نوعی است که می توانید پیش از استراحت خاموشش کنید.

توصیه آخر ما این است که اتاق خوابتان به اندازه کافی بزرگ باشد، کمدھا می تواند به طور ارﯾب در عرض گوشه ھای اتاق قرار گیرند تا بدﯾن ترتیب گوشه ھای زاوﯾه دار اتاق را متعادل کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا