تاثیر دکوراسیون بر آرامش اتاق خواب کودکان!

دکوراسیون رامسین: اتاق خواب کودکان تفاوت زیادی با آنچه که در فنگ شویی برای اتاق خواب در نظر گرفته می شود، دارد. کارشناسان حوزه دکوراسیون معتقد هستند که اتاق خواب می بایست در بخش جنوب شرقی خانه باشد. شاید دلیل چنین نظریه ای این است كه انرژی زندگی بخش در ھنگام طلوع آفتاب برای سلامتی كودك مفيد است!

 گرچه اﯾن موضوع بارھا در فنگ شوﯾی اشاره شده است ولی در فنگ شوﯾی آمده که بھتر است اتاق كودك ھشت ضلعی، با نور طبيعی و تھوﯾه مناسب و فاصله بسيار نزدﯾكی به اتاق والدین داشته باشد. بر همین اساس اتاق به طور طبيعی تارﯾک است و باید چراغ ھای اتاق را بيشتر كنيد.

طراحان دکوراسیون در مورد پنجره اتاق كودك می گویند باﯾد رو به زندگی باز شود ولی سنت فنگ شوﯾی بر اﯾن باور است كه چشم انداز ﯾك باغ و گياھان سبز و شاداب و پر برگ، نشاط آفرﯾن است اما ﯾك خيابان شلوغ كه مملو از زندگی است نيز می تواند مفيد باشد.

فراموش نکنیم كه حضور گل و گیاه در لب پنجره، انرژی مورد نياز را برای اتاق فراھم می كند. رنگ سبز روشن برای اتاق كودک بسيار مناسب و چشم نواز است، چرا كه اﯾن رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و جوانه زدن و رشد گياھان را تداعی می کند.

نکته مهم اینکه اگر پسر دارید، بهتر است اتاقش را با رنگ ھای سرد چون آبی، رنگ آمیزی و تزئین كنيد ولی اگر فرزندتان دختر است، رنگ ھای گرم، مانند قرمز و صورتی پررنگ كه به او حس اعتماد به نفس می بخشد، استفاده کنید. اگر اتاق او رو به شمال بود و نور كمی درﯾافت می كرد، از رنگ آبی برای تزئين استفاده نكنيد. به ﯾاد داشته باشيد نوع به كار بردن رنگ در اتاق كودك بسيار مھم است، ﯾعنی اگر می خواھيد با رنگ آبی اتاقش را تزﯾين كنيد، آبی تيره نباشد، بلكه آبی روشن باشد. سبز روشن، ليموﯾی، كرم، خاكستری كمرنگ و در ﯾك عبارت رنگ ھای روشن استفاده كنيد.

طرز قرار گرفتن تخت آنها مانند بزرگسالان است، نباﯾد رو به در ﯾا پنجره باشد اما سر تخت می تواند رو به دﯾوار باشد و در طول ﯾک ضلع اتاق قرار گيرد. اتاق بچه ھا می بایست ساده و راحت باشد و فضایی برای لذت از سرخوشی و پرورش ذهنیت خود او باشد.

بهتر می دانید كه بچه ھا به سرعت رشد و تغيير می كنند. گاهی تغییر را در یک ماه هم مشاهده می کنیم. بنابراﯾن مشخص است كه آنھا نياز دارند كه اﯾن روند در محيط اطرافشان نيز بازتاب پيدا كند. سعی کنید حداقل دو سال ﯾک بار اتاق کود را از نو بچینید.

کودکان به خاطر احساس قوی که دارند نسبت به رنگ، اشکال و تصاویر به شدت واكنش نشان می دھند و این موضوع باید برای ما مهم باشد و آن را بپذیریم.

وساﯾل را در اتاق خواب کودک طوری بچينيد كه به راحتی از روی تخت آنھا را ببينند، چرا كه به احساس امنيت بيشتری می رسد. اگر كمدھا و قفسه ھا حالت  عمودی داشته باشند بھتر است.

چند نکته مهم در رابطه با آرامش اتاق خواب کودکان

اتاق خواب باﯾد تنھا ﯾک در ورودی داشته باشد، به اﯾن ترتيب نباشد كه انرژی به سرعت از دری وارد شده و از در دﯾگر خارج شود. نكته مھم اﯾن است كه نباﯾد در وضعيتی بخوابيد كه سر شما به سمت در باشد، زﯾرا اگر قادر به دﯾدن شخصی نباشيد كه وارد اتاق می شود، ھميشه احساس ناخوشاﯾندی دارﯾد، از طرفی پای شما ھم نباﯾد مستقيم به سمت در باشد.

اگر در اتاق خوابتان حمام دارﯾد، پای شما به سمت در آن نباشد، زﯾرا اﯾن اتاق كه عنصر آب بر آن حاكم است، انرژی جسمانی شمارا جذب خواھد كرد. ھمين توصيه ھا در مورد پنجره ھم می شود، با اﯾن تفاوت كه در اﯾن مورد، نه سر و نه پا، ھيچ كدام نباﯾد مستقيم رو به پنجره باشد.

استفاده از آﯾنه در اتاق خواب چندان مورد تاﯾيد نيست، در حقيقت اصلا توصيه نمی شود، به جز در پای تختخواب… اما اگر در اتاق خوابتان آﯾنه دارﯾد، باﯾد روی آن را قبل از خواب بپوشانيد، آﯾنه ھا باﯾد از مسير دﯾد فرد خوابيده دور داشته شوند، چينی ھا معتقدند در ھنگام خواب، روح بدن نگه را ترک می كند و ممكن است به ھنگام بازگشت به بدن، از انعكاس خودش در آﯾنه وحشت كند و بگرﯾزد و برای ھميشه فرد را ترك كند كه اﯾن نتاﯾج خوبی در بر نخواھد داشت.

الكترﯾسيته باﯾد كمترﯾن حضور را در اتاق خواب کودک داشته باشد، وساﯾل برقی كه در اتاق استفاده مي كنيد، از نظر دور باشند، چرا كه تشك ھای برقی بسيار بد و ناپسند ھستند اما اگر می خواھيد از ﯾكی از اﯾن تشک ھا استفاده كنيد، مطمئن شوﯾد از آن نوعی است كه می توانيد پيش از استراحت خاموشش كنيد.

توصیه آخر ما این است که اتاق خوابتان به اندازه كافی بزرگ باشد، كمدھا می تواند به طور ارﯾب در عرض گوشه ھای اتاق قرار گيرند تا بدﯾن ترتيب گوشه ھای زاوﯾه دار اتاق را متعادل كنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.