WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.24

تاثیر آینه در منزل از نگاه فنگ شویی!

طراحی دکوراسیون رامسین: رنگ ھای فنگ شوﯾی را با دقت بیشتری انتخاب نمایید تا انرژی را به بهترین کیفیت جلب کنید. در اﯾن مطلب قصد داریم به سوالات معمولی در ذهن هر صاحب خانه ای می گذرد پاسخ می دهیم. و البته پیشنهاداتی هم ضمن پاسخ ارائه می کنیم که حتما برای شما مفید است.

چه رنگی برای درب اصلی خانه بهترین است؟

حرفهای ضد و نقیض ھای زﯾادی درمورد فنگ شویی گفته می شود که من را بیش از پیش گیج کرده است. خانه من شمالی افتاده است و درب جلویی آن رو به جنوب است. برخی کتب در این رابطه آورده اند که رنگ درب جلویی منزل باﯾد طبق محل قرار گرفتن خانه رنگ آمیزی شود! از طرفی در برخی دﯾگر می خوانیم که این رنگ باﯾد طبق سمتی که روی آن است رنگ شود. پس اگر معیار، محل قرار گرفتن خانه است، می بایست رنگ ھای مشکی و آبی را استفاده کنیم. و اگر معیار، سمتی که در رو به آن قرار گرفته است می باشد در واقع رنگ ھای قرمز، بنفش و نارنجی حتی رنگ سبز را هم به کار بگیریم.

پاسخ: این سوال یکی از سوالاتی است که در ذهن خیلی از صاحبان خانه مطرح است. ھر چند که پاسخ ھا نیز می تواند ضد و نقیض باشد و مناسبات فنگ شوﯾی متفاوتی به کار گرفته می شود تا فنگ شوﯾی خانه را تجزﯾه و تحلیل کند. بعضی از راﯾزن ھای فنگ شویی، رنگ خانه را با جھت ساختن آن، بعضی دﯾگر رو به چه سمتی قرار گرفته انتخاب می کنند. ھر دو اﯾن موارد صحیح است، اما معمول ترﯾن مورد ھمان رو به چه سمتی بودن، مهم است. مھم نیست کدام مورد به کار گرفته شود. به همین خاطر اگر درب رو به جنوب باشد، به این معنا است که باﯾد رنگ ھای فنگ شوﯾی را با دقت انتخاب کنیم تا انرژی کلی را به بھترﯾن نحو به کار بگیرﯾم.

توجه داشته باشید که عنصر فنگ شویی جنوب، آتش می باشد و رنگ ھای عنصر آتش در فنگ شویی قرمز، نارنجی، بنفش و  صورتی پر رنگ است.  ھمچنین می توانید رنگ ھای عنصر چوب مانند سبز و قھوه ای را استفاده کنید. زیرا چوب در کنش  فنگ شویی، آتش را تغذﯾه می کند. درب ھای اصلی در فنگ شوﯾی از اھمیت زیادی بر خوردارهستند. چرا که از طرﯾق درب اصلی، خانه انرژی عمومی را جذب می نماید.

در فنگ شویی، درب اصلی خانه به منزله دھان یک بدن است. درب فنگ شویی مناسب، بیشترﯾن انرژی را جذب می کند و خانه ای را که در آن زندگی می کنید، تغذﯾه خواهد کرد. بنابراین بھترﯾن انرژی را برای شما فراھم می کند تا زندگی خود را ارتقاء دهید. ھمچنین عاقلانه است که خانه را با رنگ درب عقبی خانه ﯾا محل قرار گرفتن آن قدرت ببخشیم، و به اﯾن صورت خانه برای نگه داشتن انرژی ورودی دارای قدرت می باشد. اگر خانه شمالی باشد، می توانید از رنگ ھای آبی و سیاه استفاده نماییدد، چرا که عنصر فنگ شویی شمال، آب است.

به طور معمول می توانید ھنر را با انرژی عنصر فنگ شوﯾی فلز ﯾا آب به نماﯾش بگذارﯾد. در روابط فنگ شوﯾی متوجه می شوید که چندﯾن راه دﯾگر برای جذب انرژی بیشتر وجود دارد. از راﯾزن فنگ شویی خود برای راھنماﯾی ھای بیشتر کمک بگیرﯾد.

کاربردھای آﯾنه در فنگ شویی:

آﯾنه در فنگ شوﯾی انرژی آب را به ھم دارد آﯾنه ھا به فضا وسعت می بخشند. آﯾنه ھا در صورت درست قرار گرفتن به عنوان آسپرﯾن در فنگ شویی هستند. آنھا می توانند به صورت پر شور جرﯾان انرژی را در ھر فضایی تغییر دھند. در کل آﯾنه ھا احساس تازگی و آرامش به محیط می بخشند.

آﯾنه ھای معمولی:

این نوع آینه های توسط اشکالی مختلفی چون بیضی، گرد، مربع و .. متماﯾز می شوند. به طور مثال، ﯾک آﯾنه گرد با ﯾک فرم طلایی می تواند در ناحیه جنوبی شرقی ھر فضاﯾی در خانه به کار برود.

آﯾنه ھای مقعر:

اﯾن آﯾنه ھا در بیرون فنگ شویی به کار می روند و ﯾک انعکاس وارونه و فشرده به وجود خواهند آورد.

آﯾنه ھای محدب:

این نوع کیفیت ھای حفاظتی دارند، و به عنوان چشم نگھبان عمل می کنند. معمولا در بیرون فنگ شوﯾی به کار می روند، اگر چه می توانید در درون ھم آنھا را استفاده کنید، به وﯾژه اگر دارای فرم خوبی باشند.

بھترﯾن بخش در خانه برای استفاده از آﯾنه ھا:

(شرق) خانواده و سلامتی

(شمال) شغل و گذر در زندگی

(جنوب شرقی) ثروت و داراﯾی

مکان ھاﯾی در فنگ شوﯾی که نباﯾد آﯾنه را در آنجا قرار داد:

( جنوب) شھرت و آوازه

روی دﯾواری که به طرف درب اصلی می باشد.

روی دﯾواری که به طرف تختخواب می باشد.

آﯾنه ھا جلوه ای از دانش بشری هستند. انسانها قرن هاست که از آینه استفاده می کنند. آیا تا به حال فکر کرده اید که چه اتفاقی افتاد که آینه کشف شد؟

نظرات خود را در این رابطه می توانید در زیر این پست کامنت کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *