تاثیر آلبوم دیواری بر دکوراسیون داخلی

دکوراسیون رامسین: ثبت لحظات زندگی تان تا چه حد برای شما اهمیت دارد؟

اگر از جمله افرادی ھستید که علاقه زیادی به ثبت وقایع و رویدادهای زندگی خویش می باشید ما برای شما توصیه هایی در این زمینه داریم که می تواند در امر دکوراسیون هم به شما کمک کند.

به هر حال هر چیزی نیازمند مکانی برای نگھداری است و در این میان رایج ترﯾن جاﯾگاه حفظ عکس نیز آلبوم است که امروزه در شکل ھا و فرم ھای مختلف تولید شده است.

مشکل اینجاست که رجوع به آلبوم و یادآوری خاطرات ثبت شده ھر چند صباحی ﯾک بار انجام می گیرد حال آنکه بسیاری از ما دوست دارﯾم عکس ھای عزﯾزانمان و ﯾا تصاوﯾر شکار شده از وقایع به ﯾادماندنی زندگی مان مانند عکس ھای عروسی، فارغ التحصیلی و غیره را به دفعات بیشتری ببینیم.

برای این کار عکس ھای مورد نظر را از میان بقیه عکس ھا انتخاب می کنید و به طرﯾقه دﯾگری نگھداری خواهید کرد. رایج ترﯾن راه برای اﯾن منظور قاب عکس و نصب آنھا بر روی دﯾوار است. نگھداری از عکس های گذشته جدا از مزاﯾای آن دارای مشکلاتی خاص نیز هست.

بدترین مشکل این است که با تغییر مکان قاب عکس ھا باعث بر جای ماندن سوراخ ھای ناشی از نصب ھای قبلی است که ظاھری نازﯾبا را پدﯾد می آورند. توصیه می کنیم پس برای ھر نوع تغییر و تحولی تا تعمیر و رنگ آمیزی بعدی خانه دست نگه دارید.

 البته برخی از قاب ها پایه دار هستند و برای این منظور از سطح روی سنگ شومینه، طبقات مجزای نصب شده بر روی دﯾوار و میز ھای گرد ھم انتخاب می شود. بهترین مکان برای قرار دادن چنین قابهایی کنار مبل است. انتخاب چنین میزی که عکس ھای مختلف را بتوان روی آن قرار داد از جمله پرطرفدارترﯾن عناصر دکوراسیونی خانه ھای امروزی به شمار می آﯾد.

چنین میزی کمک می کند مشکلات نصب و محدودﯾت ھای بعدی آن را نداشته باشد و فضایی زﯾبا و پر از خاطره را در گوشه ای از محیط خانه به وجود آورد.

 اگر امکان اختصاص میز یا دیواری برای شما میسر نیست، راھکاری ابتکاری برای حل نصب تابلو به دﯾوار وجود دارد.

می توانید از چوب پرده ھای میله ای ساده استفاده کنید که در میله پرده ھای فرفورژه زﯾباتر ھستند. زﯾرا آنھا از ترکیب ﯾک میله فرد و کله گی مدل دار تشکیل شده اند که با نظر و طرح شما قابل انتخاب و سفارش ھستند. به اﯾن ترتیب ھمین ترکیب و نصب آن به دﯾوار خود عنصری دکوراتیو محسوب می شود.

 مرحله بعدی نصب اﯾن میله ھا وسط دﯾوار و در ارتفاع مورد نظر است. برای اﯾن منظور به تجھیزات دﯾوار کوب مخصوص ھمان میله پرده نیازمندﯾد که با تھیه آن و نصب اﯾن میله پرده و تنھا با اﯾجاد دو سوراخ بر روی دﯾوار برای ھمیشه جاﯾگاه مناسبی برای قاب عکس ھای خانوادگی تان خواھید ﯾافت.

حال نوبت به قاب عکس ھا می رسد در واقع ھدف آوﯾختن قاب عکس ھا به میله است لذا به مقداری روبان ﯾا نوار و ﯾا ھر چیز دﯾگر شبیه به آن که از مقاومت خوبی برخوردار باشد نیاز دارﯾد ولی آنچه باﯾد مورد توجه قرار گیرد طول مورد نیاز از روبان ﯾا نوار است اﯾن طول به ابعاد ھر ک از قاب عکس ھای انتخابی و فاصله قسمت پاﯾینی قاب تا ﯾدﯾگر لوازم دکوراسیونی قرار گرفته در پای دﯾوار و ارتفاع محل نصب میله از زمین بستگی دارد. پس از آنکه به نتیجه ای مطلوب برای محل قرارگیری اضافه کنید. عدد٣۵ قاب عکس بر روی دﯾوار دست ﯾافتید، فاصله ضلع بالای قاب عکس را تا میله اندازه بگیرﯾد سپس آن را دو برابر کرده و به عدد به دست آمده میزان نوار و ﯾا روبانی است که برای آوﯾختن آن قاب عکس مورد نیاز است. ممکن است شما بخواھید از قاب عکس ھاﯾی با ابعاد و فرم ھای مختلف استفاده کرده و ﯾا حتی آنھا را در فواصل گوناگونی از سطح میله بیاوﯾزﯾد. در اﯾن صورت محاسبات نوار مورد نیاز ھر کدام را جداگانه انجام دھید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا