تاثیر آلبوم ديواری بر دکوراسیون داخلی

دکوراسیون رامسین: ثبت لحظات زندگی تان تا چه حد برای شما اهمیت دارد؟

اگر از جمله افرادی ھستيد كه علاقه زیادی به ثبت وقایع و رویدادهای زندگی خویش می باشید ما برای شما توصیه هایی در این زمینه داریم که می تواند در امر دکوراسیون هم به شما کمک کند.

به هر حال هر چیزی نيازمند مكانی برای نگھداری است و در این میان رایج ترﯾن جاﯾگاه حفظ عكس نيز آلبوم است كه امروزه در شكل ھا و فرم ھای مختلف تولید شده است.

مشکل اینجاست كه رجوع به آلبوم و یادآوری خاطرات ثبت شده ھر چند صباحی ﯾک بار انجام می گيرد حال آنكه بسياری از ما دوست دارﯾم عكس ھای عزﯾزانمان و ﯾا تصاوﯾر شكار شده از وقایع به ﯾادماندنی زندگی مان مانند عكس ھای عروسی، فارغ التحصيلی و غيره را به دفعات بيشتری ببينيم.

برای این کار عكس ھای مورد نظر را از ميان بقيه عكس ھا انتخاب می کنید و به طرﯾقه دﯾگری نگھداری خواهید کرد. رایج ترﯾن راه برای اﯾن منظور قاب عكس و نصب آنھا بر روی دﯾوار است. نگھداری از عكس های گذشته جدا از مزاﯾای آن دارای مشكلاتی خاص نیز هست.

بدترین مشکل این است که با تغيير مكان قاب عكس ھا باعث بر جای ماندن سوراخ ھای ناشی از نصب ھای قبلی است كه ظاھری نازﯾبا را پدﯾد می آورند. توصیه می کنیم پس برای ھر نوع تغيير و تحولی تا تعمير و رنگ آميزی بعدی خانه دست نگه دارید.

 البته برخی از قاب ها پایه دار هستند و برای این منظور از سطح روی سنگ شومينه، طبقات مجزای نصب شده بر روی دﯾوار و ميز ھای گرد ھم انتخاب می شود. بهترین مکان برای قرار دادن چنین قابهایی کنار مبل است. انتخاب چنین ميزی كه عكس ھای مختلف را بتوان روی آن قرار داد از جمله پرطرفدارترﯾن عناصر دكوراسيونی خانه ھای امروزی به شمار می آﯾد.

چنین میزی کمک می کند مشكلات نصب و محدودﯾت ھای بعدی آن را نداشته باشد و فضایی زﯾبا و پر از خاطره را در گوشه ای از محيط خانه به وجود آورد.

 اگر امكان اختصاص میز یا دیواری برای شما میسر نیست، راھكاری ابتكاری برای حل نصب تابلو به دﯾوار وجود دارد.

می توانید از چوب پرده ھای ميله ای ساده استفاده كنيد كه در ميله پرده ھای فرفورژه زﯾباتر ھستند. زﯾرا آنھا از تركيب ﯾك ميله فرد و كله گی مدل دار تشكيل شده اند كه با نظر و طرح شما قابل انتخاب و سفارش ھستند. به اﯾن ترتيب ھمين تركيب و نصب آن به دﯾوار خود عنصری دكوراتيو محسوب می شود.

 مرحله بعدی نصب اﯾن ميله ھا وسط دﯾوار و در ارتفاع مورد نظر است. برای اﯾن منظور به تجھيزات دﯾوار كوب مخصوص ھمان ميله پرده نيازمندﯾد كه با تھيه آن و نصب اﯾن ميله پرده و تنھا با اﯾجاد دو سوراخ بر روی دﯾوار برای ھميشه جاﯾگاه مناسبی برای قاب عكس ھای خانوادگی تان خواھيد ﯾافت.

حال نوبت به قاب عكس ھا می رسد در واقع ھدف آوﯾختن قاب عكس ھا به ميله است لذا به مقداری روبان ﯾا نوار و ﯾا ھر چيز دﯾگر شبيه به آن كه از مقاومت خوبی برخوردار باشد نياز دارﯾد ولی آنچه باﯾد مورد توجه قرار گيرد طول مورد نياز از روبان ﯾا نوار است اﯾن طول به ابعاد ھر ك از قاب عكس ھای انتخابی و فاصله قسمت پاﯾينی قاب تا ﯾدﯾگر لوازم دكوراسيونی قرار گرفته در پای دﯾوار و ارتفاع محل نصب ميله از زمين بستگی دارد. پس از آنكه به نتيجه ای مطلوب برای محل قرارگيری اضافه كنيد. عدد٣۵ قاب عكس بر روی دﯾوار دست ﯾافتيد، فاصله ضلع بالای قاب عكس را تا ميله اندازه بگيرﯾد سپس آن را دو برابر كرده و به عدد به دست آمده ميزان نوار و ﯾا روبانی است كه برای آوﯾختن آن قاب عكس مورد نياز است. ممكن است شما بخواھيد از قاب عكس ھاﯾی با ابعاد و فرم ھای مختلف استفاده كرده و ﯾا حتی آنھا را در فواصل گوناگونی از سطح ميله بياوﯾزﯾد. در اﯾن صورت محاسبات نوار مورد نياز ھر كدام را جداگانه انجام دھيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.