WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.27.44

تأثیر رنگ در دیزاین و چیدمان خانه

طراحی دکوراسیون داخل رامسین: خیلی از ما به اھمیت رنگ  در دکوراسیون داخلی و زندگی پی برده ایم. این عنصر مهم در دیزاین و چیدمان خانه نقش بسیار زیادی دارد.

با بھره مندی از رنگ می توان خانه ای دل انگیز و امن داشت. به ھمین خاطر نیاز است زبان و معنای رنگھا را درک کنیم تا بدرستی از آنھا استفاده کنیم. سعی دارﯾم در این مطلب شما را به دنیای رنگھا و تأثیر آنھا بیشتر آشنا کنیم.

به طور معمول رنگھای سرد و رنگھای گرم به دو دسته تقسیم می شوند؛

 رنگھای اصلی شامل زرد، آبی، قرمز و رنگھای فرعی نظیر سبز، بنفش، نارنجی، زرد ماﯾل به سبز، سبز ماﯾل به آبی، آبی ماﯾل به سبز، بنفش ماﯾل به قرمز و… هستند. این رنگها از ترکیب رنگھای اصلی به وجود می آﯾند.

در اینجا تقسیم بندی دﯾگری ھم برای رنگھا مطرح می شود. به همین خاطر آنھا را در دو گروه رنگھای گرم و سرد باید قرار داد.

برای پی بردن به این مسئله باﯾد در چرخه رنگ، خطی از زرد به بنفش بکشید. رنگھایی مانند سبز و فیروزه ای که در ترکیب آنھا آبی به کار رفته، در سمت چپ خط قرار دارند که به عنوان رنگھای سرد نامیده می شوند. اﯾن رنگھا خاصیت آرام بخشی دارا هستند. رنگھایی چون صورتی، نارنجی و… در طرف راست خط قرار دارند و در ساختمان آنھا قرمز به کار رفته که به عنوان رنگ گرم به کار برده می شود.

در تحقیقاتی که در این زمینه بدست آمده است. اﯾن گونه رنگھا احساسات مختلفی را بیان می کنند که از خوش بینی کامل تا خشونت شدﯾد را در بر می گیرند.

الگوھای رایج ؟ متناسب با فضای خانه از الگوھای ھماھنگ در چیدمان منزل استفاده می شود.

الگوی تک رنگ: در اﯾن الگو از ﯾک رنگ برای چیدمان محیط می توان بھره برد.

شیوه کنتراست: در اﯾن روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظیر آبی و نارنجی می توان فضای دلخواهی ایجاد نمود.

الگوی مشابه: در اﯾن روش اگر رنگ زرد را انتخاب کرده اید، می توانید برای تکمیل از رنگھای نارنجی بھره بگیرﯾد.

استفاده از رنگھای مختلف: اﯾن شیوه الگوﯾی راﯾج است، ولی باید به این نکته توجه داشت که ھماھنگی رنگھا به صورت دقیق انجام بگیرد تا از نظر زﯾباشناسی چشم نواز باشد.

فضاسازی دلخواه

چنانچه اتاق شما کوچک است به کمک رنگھای گرم و سرد اﯾن محیط را می توان بزرگتر از آنچه که هست نشان داد. بنابراین همه وساﯾلی به رنگھای گرم از رنگ قرمز، نارنجی و صورتی را جلوتر از وساﯾلی که به رنگ سرد آبی، سبز و… ھستند، قرار دھید.

باید توجه داشت که رنگ سفید نیز در بزرگ نماﯾی محیط به شدت تاثیر گذار و موثر است.  این رنگ و رنگهای مشابه آن باعث افزایش نور فضا می شوند.

ولی به هر حال رنگ سفید و روشن با همه مزیت هایی که دارد دارای معایبی هم هست. به همین دلیل اگر تعداد دﯾوارھای سفید در خانه ای بیش از حد معمول باشد، محیط خانه سرد و ناخوشاﯾند به نظر می رسد. در ضمن پاکیزه نگه داشتن آن ھم بسیار اھمیت دارد.

البته می توان قبل از بھره مندی از اﯾن رنگ، اندکی رنگ قرمز ﯾا رنگ آبی را به آن اضافه کنید، تا ضمن حذف تأثیر بد رنگ سفید با ترکیب جدﯾد، رنگی چشم نواز به وجود بیاید. برخی نیز ترجیح اشان این است که سفید را با رنگھای آبی ﯾا صورتی ترکیب نمایند.

فراموش نکنید اﯾن رنگ مناسب اتاقھای کوچک نیست؛ چون فضا را سنگین و اتاق را کسل کننده نشان می دهد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *