WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30

بهینه سازی محیط آشپزخانه با چند راهکار ساده

دکوراسیون داخلی رامسین: با توجه به ابعاد کوچک آپارتمانها ما با محدودﯾت مکانی مواجه هستیم. یعنی ممکن است هر تغییری که دلخواه و موردپسند ما باشد را نتوانیم اجرا کنیم.

در چنین شرایطی باید به این فکر باشیم که از همه فضا به نحو احسند استفاده کنیم و از کوچکترین فضا نیز بهره کافی ببریم.

اﯾن قضیه در بخش های پرکاربردی چون آشپزخانه که وسایل زیادی در آن داریم شاید بیش از سایر نقاط اهمیت داشته باشد.

حتما در پاسخ به این موضوع می گویید پس نقش کابینت ها در این میان چه است؟

بله کابینت ها نقش مهمی در ایجاد بهینه کردن فضای آشپزخانه دارند. ولی در اﯾن محیط کابینت ها با توجه به ابعادی که دارند نمی توانند در بهینه کردن همه فضا نقش داشته باشند. به طور معمول هر کابینت برای نگهداری از وسایلی ساخته شده است.

معمولا بین کابینت ها فضای خالی و بدون استفاده وجود دارد. از جمله مھمترﯾن آنھا به دﯾوارھای خالی اﯾن محیط بین کابینت ھای دﯾواری و زمینی می توان اشاره کرد.

البته این نکته را فراموش نکنیم که به کارگیری کلیه اﯾن دﯾوارھا جھت مقاصد مختلف، محیطی شلوغ و غیرقابل تحمل را به وجود می آورند. به کارگیری صحیح و درست باعث می شود که نه تنھا مشکل شلوغی مرتفع شود، بلکه از ازدحام لوازم در داخل کابینت نیز کاسته شود. ضمن اینکه دسترسی به وساﯾل و ھمچنین انجام امور آشپزی نیز بسیار آسان خواهد شد.

به همین منظور به چند راهکار اساسی اشاره می کنیم:

بهترین راهکار پیشنهادی ما برای این کار نصب یک میله به ھمراه چندﯾن گیره آوﯾز است که از  طرﯾق آنھا می توان لوازم مصرفی دسته دار و قابل آوﯾختن مثل سروﯾس ھای کفگیر و ملاقه، رنده، دربازکن، لیوان دسته دار و بسیاری دﯾگر را روی آن آویخت.

در این میان نصب طبقه و ﯾا طبقات مختلف از جنس چوب ﯾا شیشه با طول و عرضی متناسب بر روی دﯾوار نیز از جمله ابتکارات مفیدی است که می توان برای  استفاده بھینه از دﯾوارھای خالی انجام داد.

در ادامه می توانید ظروف مخصوص نگھداری قند و شکر و ادوﯾه جات خود را به جای کابینت بر روی اﯾن طبقات بگذارید.

این نوع طبقات دﯾواری می توانند به عنوان یک کتابخانه کوچک برای مجموعه کتاب ھای آشپزی مورد استفاده قرار بگیرند.

با گذاردن ظروف و لوازم مرتبط با محیط آشپزخانه در ﯾک طبقه و ﯾا مجموعه ای از طبقات مختلفی که با میله و گیره نصب کردید ، علاوه بر بهینه کردن فضا، نمایی متفاوت و زیبا نیز می توان به محیط ببخشید.

پیشنهاد دیگر ما اختصاص دادن طبقاتی برای قراردادن گلدان ھای کوچک گل و گیاه است. با این کار می توانید حس طراوت و شادابی را نیز به آشپزخانه خود هدیه کنید و یک فضای معطر خلق نمایید.

اگر پنجره آشپزخانه شما نیز در فرورفتگی میان دو ستون قرار دارد، با نصب طبقات شیشه ای در مقابل آن، فضاﯾی برای پرورش گل و گیاه به وجود بیاورید.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *