بهترین سبک دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون داخلی رامسین: به واقع انجام ھر پروژه ای نیازمند تحقیق و بررسی است. به همین دلیل هر تغییری نیاز به تحقیق دارد که در این میان تغییر آشپزخانه نیز از اﯾن امر مستثنی نخواهد بود.  

آشپزخانه قلب خانه به حساب می آید و حضور طولانی مدت خانم خانه در این فضا، اﯾن حق را برای او اﯾجاد می کند که امکانات آن با توجه به سلیقه، عادت و نیازھای کاری و حتی براساس شراﯾط فیزﯾکی او ساخته و ﯾا تغییر ﯾابد.

علوه بر این نکات  باﯾد خاطرنشان کرد فرم و نقشه اﯾن فضا نیز مانند ھر مکان دﯾگری از خانه، می باﯾست از اصول و قوانینی تبعیت کند که توسط متخصصین امر با در نظر گرفتن جوانب مختلف ساختمان سازی، اﯾمنی و ھمچنین جھت کاربری ھر چه راحت تر فضا برای انجام امور مربوطه ارائه شده است. به طور کلی در آشپزخانه سه مرکز مھم وجود دارد که مکان قرارگیری شان، محل مناسب برای بقیه لوازم را تعیین می کند.

 اﯾن سه مرکز عبارتند از:

ـ مرکز نگھداری مواد غذاﯾی ﯾخچال و فرﯾزر

ـ مرکز پخت و پز اجاق گاز و فر  و ماشین ظرفشوﯾی.Sink – مرکز شست وشو کاسه  در واقع اغلب مراحل آشپزی حاصل حرکت ھای متمادی فرد خانم خانه مابین اﯾن سه نقطه اصلی است. بنابراﯾن انتخاب محلی مناسب برای آنھا در آشپزخانه ھمواره از جمله مھمترﯾن اقدامات در مرحله نقشه کشی اﯾن فضا است. کارشناسان بھترﯾن رابطه اﯾن سه مرکز با ھم را با رسم خطی از ھر ﯾک از نقطه ھا به نقطه دﯾگر بر روی پلان آشپزخانه نشان می دھند که برخورد حاصل از آن سه خط با ﯾکدﯾگر مثلثی است که به آن مثلث فرضی کار در آشپزخانه اطلاق می شود. لازم به ذکر است که اﯾن مثلث می تواند در انواع مختلف اﯾجاد شود و نوع آن رابطه مستقیمی با شراﯾط محیط و در واقع نقشه فضا دارد. به اﯾن ترتیب که با توجه به مکان اختصاص ﯾافته به ھر ﯾک از اﯾن مراکز در نقشه آشپزخانه و فواصل آنھا از ھم مثلثی متناسب با آن مشخصات اﯾجاد می شود.

▪ نکته: گاھی نقشه و شراﯾط محیط امکان تشکیل چنین شکل ھندسی را نداده و به جای مثلث پاره خط اﯾجاد می شود. در ھمین راستا آشناﯾی با راﯾج ترﯾن نقشه ھای آشپزخانه می تواند شما را در مرحله بازسازی و ﯾا حتی ساخت اﯾن محیط و برنامه رﯾزی برای مناسب ترﯾن مکان ھا جھت در ساخت آشپزخانه ﯾکی از پنج نقشه راﯾج زﯾر مورد استفاده قرار می گیرد: ًمراکز اصلی ﯾاری دھد. به طور کلی معمولا امکان اختصاص تنھا ﯾک دﯾوار طولی به کابینت بندی و ھمچنین مراکز اصلی ً ـ آشپزخانه ھای بارﯾک مستطیلی شکل. در اﯾن آشپزخانه ھا معمولا ﯾادشده وجود دارد و دﯾوار طولی دﯾگر نقش محدودکننده فضا را داشته و ﯾا در آشپزخانه ھای با سیستم باز پیشخوان غذاخوری در آن در طول اﯾن مستطیل کم عرض واقع می شود. دو عرض آن را نیز پنجره و در ورودی تشکیل می دھند. اﯾن ھمان نقشه ای است که سه مرکز بر روی ﯾک ضلع شکل ھندسی نقشه آشپزخانه قرار گرفته اند.

ـ آشپزخانه راھروﯾی. اﯾن آشپزخانه ھمان شکل و فرم نمونه قبلی را داشته ولی به جھت عرﯾض تر بودن اﯾن مستطیل، امکان اختصاص دو طول آن به مراکز ﯾاد شده وجود دارد. در نتیجه می توان با قرار دادن دو مرکز بر روی ﯾک ضلع و مرکز دﯾگر بر جاﯾی در ضلع روبه روی آن مثلث را تشکیل داد. و ﯾک طول مستطیل به کابینت بندی و ھمچنین مراکز پخت و Lـ آشپزخانه  شکل. در چنین آشپزخانه ای ﯾک عرض پز می تواند اختصاص ﯾابد. در اﯾن نقشه نیز اﯾجاد مثلث کاری عملی است.

برای مثلث کار در آشپزخانه است. به اﯾن ترتیب که ھر را Uـ آشپزخانه  شکل. اﯾن نقشه اﯾده آل ترﯾن فرم ب س مثلث می تواند بر روی ﯾک ضلع مستطیل واقع شده و در صورتی که فواصل اﯾن سه راس با ھم ﯾکسان باشند، مثلث متساوی الاضلاع اﯾجاد می شود. در نتیجه برای فرد نیز حرکت ما بین مراکز، با طی مسیری ﯾکسان امکان پذﯾر بوده و به اﯾن طرﯾق بازدھی کار نیز سرﯾع تر و بھتر خواھد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا