دکوراسیون-ورودی-خانه

دکوراسیون ورودی خانه | برای ورودی خانه چه چیدمانی مناسب است!

طراحی دکوراسیون رامسین: یکی از بخش های خانه که پرترافیک ترﯾن فضای خانه محسوب می شود ورودی آن است. پس باید به دکوراسیون ورودی خانه توجهی بیشتری داشته باشیم.

به همین خاطر بیشتر صاحبان خانه توجه زیادی به این بخش دارند و سعی می کنند با ﯾک چیدمان مناسب، آن را کاربردی تر نمایند.

دکوراسیون داخلی خانه ـ با ھر ابعاد و وسعتی ـ از فضاھای گوناگونی تشکیل شده است. به عنوان مثال از اتاق خواب، آشپزخانه، اتاق نشیمن، سروﯾس  ھای بھداشتی و بالاخره ورودی خانه می توان به عنوان فضاھای مختلف مشترک در ھمه خانه ھا نام برد که ھر کدام کاربردی متفاوت داشته و وجود آنھا برای ﯾک زندگی عادی ضروری است.

 

ما نیز در اﯾنجا قصد دارﯾم به مشخصات ﯾک ورودی مناسب ـ به خصوص برای فصول سرد ـ پرداخته و با ارائه راھکارھای مختلف، راھنماﯾی برای تجھیز ورودی خانه شما باشیم.

 

باید توجه داشت که منظور از ورودی، فضای اطراف در ورودی در داخل خانه است؛ در واقع فضایی را که ھنگام ورود به خانه پا به آن می گذارﯾم، ورودی می گوییم.

ابعاد و فرم ورودی به نقشه و وسعت ساختمان بستگی دارد. گاھی وسعتی به اندازه ﯾک پاگرد به خود اختصاص داده است. و در خانه های هم دیده می شود که ۵ الی ۶ متر از فضا را اشغال می کنند. همه چیز به سلیقه مالکین بستگی دارد.

معمولا به دلیل کمبود فضای کافی و اشکال در نقشه ساختمان، تفکیکی با اﯾن نام و کاربرد وجود ندارد و شما مجبور ھستید در صورت امکان، با چیدن اسباب و لوازم مربوطه ـ آن ھم در صورت وجود جای کافی برای اﯾن منظورـ تعرﯾفی کاربردی با ھمین نام (ورودی) به وجود بیاورید.

ورودی ﯾک خانه در شراﯾط عادی و با وسعتی حداقل  ۲ تا ۳ متری- ما به آن محیط است تا نیاز افراد در آن مکان نیز برآورده شود. البته در برخی شراﯾط مجبور خواھیم بود که اﯾن نیازھا را در اولویت قرار دهیم. و کاربردی ترین لوازم را برای اﯾن محیط انتخاب کنیم.

در صورت مناسب بودن موقعیت، به لحاظ نقشه و وسعت، اﯾن فضا به لوازم مختلفی نیاز دارد که مھم ترﯾن آنھا عبارتند از جاکفشی، رخت آوﯾز، آﯾنه و پادری که به ھر ﯾک از آنھا خواھیم پرداخت:

 

دکوراسیون ورودی خانه

 

ﯾکی از مھم ترﯾن لوازم موردنیاز در محیط ورودی، جاکفشی است. کفش ھا اولین پوششی ھستند که ھنگام ورود به خانه از بدن جدا می شوند؛ در نتیجه باﯾد در ھمان محیط ورودی، جاﯾی برای قرار دادن آنھا ـ تا استفاده مجدد ـ وجود داشته باشد.

اﯾن روزھا جاکفشی ھای متعددی در مدل ھا، رنگ ھا و ھمچنین جنس ھای مختلف تولید می شوند که شما می توانید با توجه به شراﯾط محیط ورودی خانه، مناسب ترﯾن آنھا را انتخاب کنید.

 

دکوراسیون-ورودی-خانه

 

 

البته ھنگام خرﯾد جاکفشی ـ علاوه بر متناسب بودن مدل، رنگ و ابعاد آن برای فضا ـ به موارد زﯾر نیز توجه کنید:

کفش ھای زمستانی بیشتر به صورت چکمه ھای بلند و کوتاه بوده و ارتفاع آنھا از کفش ھای معمولی بیشتر است، اگر می خواھید جاکفشی ای برای ورودی خانه تان تھیه کنید، حداقل ابعاد استاندارد چکمه ھای ساق کوتاه اھالی خانه را نیز در نظر بگیرﯾد.

داشتن در، ﯾکی از مھم ترﯾن وﯾژگی ھای جاکفشی است؛ به اﯾن ترتیب، نه تنھا ظاھر فضای ورودی و حتی محیط مجاور آن با قرار دادن کفش ھای جورواجور و احتمالا گلی و خاکی درجاکفشی بدون در، نازﯾبا نمی شود بلکه بوی بد ناشی از کفش ھا نیز در فضا پراکنده نخواھد شد؛ در ضمن کفش ھای آلوده در دسترس بچه ھای کوچک خانواده قرار نمی گیرد.

 

نکات مهم در چیدمان ورودی خانه

 

در بعضی ساختمان ھا ـ به  خصوص آپارتمان ھای کوچک امروزی ـ به جای آنکه بخشی از فضای داخل خانه و در واقع ورودی را به قراردادن جاکفشی اختصاص دھند، محل قرار دادن کفش ھا را به پشت در ھر واحد و در بیرون خانه انتقال می دھند در حالی که ھمان طور که می دانید، فضای بیرون از در ھرﯾک از واحدھای ﯾک آپارتمان، محیطی مشترک بین ساکنان ساختمان محسوب شده و قرار دادن کفش ھا بدون جاﯾگاھی مشخص درد بیرون در، کاری ناشاﯾست و به دور از فرھنگ آپارتمان نشینی است.

از طرفی انتخاب جاکفشی ھاﯾی با مدل ھا، رنگ ھا و فرم ھای مختلف برای ھر واحد نیز به لحاظ زﯾباﯾی و نظم محیط آپارتمان نوعی سلیقه به خرج دادن است. به همین خاطر باﯾد برای ھر واحد به صورت تکی ﯾا برای  واحد ھمجوار به صورت برای کل طبقه  ھای ساختمان تھیه شود.

بنابراین نه تنھا نظمی خاص در کل فضای ساختمان به وجود می آﯾد بلکه برای کفش ھا نیز جای مناسبی فراھم شده و در ضمن، فضای داخل خانه ھم اشغال نمی شود.

 

 

 

محل قراردادن لباس و کفش

 

بعد از بیرون آوردن کفش ھا از پا، پوشش بعدی، لباس ھای مربوط به بیرون است که اﯾن روزھا شامل پالتو، کت، بارانی، کاپشن و مانند اﯾنھا بوده و نه تنھا به خاطر ابعاد بزرگ تر آنھا نسبت به لباس ھای تابستانی بلکه به جھت اﯾنکه احتمال خیس بودن آنھا در فصول بارندگی وجود دارد، معمولا به محض ورود ما در کمد لباس ھای معمولی قرار نمی گیرند؛ بنابراﯾن فراھم کردن رخت آوﯾزی در ورودی خانه برای اﯾن منظور نیازی ضروری به نظر می رسد، زﯾرا در صورت نبودن مکانی مختص به آنھا، لباس ھا ھمواره روی دسته ھای صندلی، پشت مبل ھا، دستگیره ھای در اتاق ھا و کمدھا آوﯾزان می مانند تا خشک شوند و دوباره روز بعد مورد استفاده قرار گیرند. حالا تصور کنید چه بی نظمی و آشفتگی ای در خانه به وجود خواھد آمد.

 

علاوه بر اﯾن وجود جاﯾگاھی برای آوﯾختن لباس ھای مھمانان نیز نیاز ثانوﯾه ﯾک ورودی است. به اﯾن ترتیب، مھمانان به محض ورود به خانه، ابتدا لباس ھای مربوط به بیرون را روی جارختی آوﯾخته و سپس وارد فضای مھمانخانه ﯾا ھمان پذﯾراﯾی می شوند؛ در حالی که در صورت نبود چنین مکانی، لباس ھای مھمانان معمولا روی تختخواب اتاق خواب ﯾا دسته مبل و صندلی ھا آوﯾخته شده و ظاھر مرتب خانه را به ھم می  زند.

پیش از اقدام به تھیه اﯾن قبیل رخت آوﯾزھا، بھتر است با انواع آنھا و ھمچنین معاﯾب و مزاﯾای ھرکدام آشنا شوﯾد تا مناسب ترﯾن نوع آن را برای ورودی فضای خانه  تان انتخاب کنید.

معمولا رخت آوﯾزھای دﯾواری شامل تعدادی گیره آوﯾز است و در تقسیم بندی کلی، رخت آوﯾزھا به ۳ دسته کلی تقسیم می شوند؛ ﯾکی از آن به صورت چندتاﯾی، جدا از ھم ﯾا در ﯾک قالب ترکیبی به ﯾکی از دﯾوارھای ورودی نصب شده و لباس ھا را به آن می آوﯾزند. مھم ترﯾن مزﯾت آنھا این است که ھیچ فضاﯾی را روی زمین اشغال نمی کنند.

 

 

 

استفاده از چوب لباسی در دکوراسیون ورودی خانه

 

دومین مورد چوب لباسی ھای پاﯾه دار اﯾستاده از جنس فلز ﯾا چوب است که کاربرد آنھا در قدﯾم نیز بسیار راﯾج بوده. اﯾن چوب لباسی  ھا را معمولا به صورت مجزا در گوشه  ای از ورودی ﯾا اتاق خواب قرار داده و لباس ھا را روی آن می آوﯾزند که البته در اﯾن مورد ھم ـ مانند نمونه قبلی ـ اگرچه کم جاست ولی با انبوھی از لباس ھای آوﯾخته شده در مقابل دﯾد، مواجه خواھیم شد و ظاھر ورودی را ھم نازﯾبا می کند و اﯾن از جمله نقاط ضعف اﯾن مدل است؛ مگر آنکه از آن تنھا برای آوﯾزان کردن شال گردن، کلاه و چتر استفاده شده و لباس ھا در جاﯾی دﯾگر دور از چشم، آوﯾزان شوند.

 

استفاده از کمد در ورودی منزل

 

سومین مورد کمدھای دردار است که از اﯾن جالباسی ھا برای ورودی ھستند که بھترﯾن نیز به حساب می آﯾند. با وجود چنین فضاﯾی، لباس ھا در داخل کمد آوﯾخته شده و توسط در کمد از نظرھا پنھان می مانند. اﯾن نوع رخت آوﯾز مدل ھای زﯾادی دارد؛ بنابراﯾن در صورتی که فضای ورودی خانه شما امکان اختصاص مکانی به چنین ترکیبی را دارد، حتما اﯾن نوع را انتخاب کنید. خوشبختانه امروزه تنوع در لوازم دکوراسیونی، دست افراد را برای انتخاب مناسب ترﯾن لوازم، بیشتر باز گذاشته است.

برای این منظور می توان دﯾوار را به ﯾک کمد دﯾواری سراسری (از کف تا سقف) اختصاص داد. اﯾن کمد دﯾواری دردار نه تنھا می تواند جاﯾی برای آوﯾختن لباس ھای شما و اھل خانواده باشد بلکه بسیاری از لوازم و خرده رﯾزھای گوناگون و حتی کفش ھا را نیز می توان در آن جای داد؛ در ضمن با قراردادن آﯾنه روی ﯾکی ﯾا ھمه درھای کم می توانید ھم آﯾنه موردنیاز در ورودی را فراھم کرده و د ھم فضا را بزرگ تر و پرنورتر کنید.

ﯾکی از نیازھای بسیار ضروری ورودی خانه ـ به خصوص در فصول بارندگی سال ـ و در طرفین در ورودی، پادری است.

توجه داشته باشید که پادری انتخابی برای فضای بیرون و داخل ـ به لحاظ جنس و فرم ـ باﯾد با ھم متفاوت باشند؛ به اﯾن معنا که پادری بیرون باﯾد از جنس خشن تر، ضخیم تر و مقاوم تر باشد زﯾرا با کشیدن ته کفش ھا بر آن، گل و لای به راحتی کنده شده و به داخل خانه انتقال پیدا نکند. ولی برای فضای داخل ورودی، پادری معمولی انتخاب کنید که باقیمانده گل و لای و رطوبت حاصل از آن جذب پادری شده و ورودی را کثیف نکند؛ البته قابل شست وشو بودن و کیفیت ھر دو پادری را ھنگام خرﯾد حتما مورد توجه قرار دھید.

انواع خدمات شرکت معماری و دکوراسیون رامسین شامل: بازسازی منزل، دکوراسیون منزل، ساخت ویلا ، بازسازی ویلا، دکوراسیون اداری، و کلیه کارهای مربوط به ساختمان می باشد.

دکوراسیون ورودی خانه

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *