برای خرید وسایل خانه به این نکات توجه کنید

دکوراسیون داخلی رامسین: اگر ھنوز خانه شما اثاث ندارد و به فکر اﯾن ھستید که برای آن اثاثیه ای مانند میز، مبل و غیره تھیه کنید، دست نگه دارﯾد.

در این مطلب نکاتی را به شما ﯾادآوری خواھیم کرد که براساس آن بتوانید خرﯾد بھتر و مطلوب تر داشته باشد.

فراموش نکنید که وقتی می خواھید وسیله ای برای خانه تان بخرﯾد، ھنگام خرﯾد اثاثیه منزل و مبلمان، چه نکاتی را مد نظر قرار می دھید؟

بھتر است نکات اﯾمنی را ھم به اﯾن موارد اضافه کنید چون ممکن است اشیای زﯾباﯾی که در اتاق ھای خود قرار می دھید ﯾا به سقف، در و دﯾوار نصب می کنید، در ھنگام سوانح طبیعی بسیار حادثه ساز باشند.

برخی از مبلمان ھا فی النفسه خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرﯾد. زﯾرتلوﯾزﯾونی ھا، کمدھا و دکورھای شیشه ای سال ھاست در فروشگاه ھای معتبر  فروخته نمی شوند، با اﯾن حال در کشور ما بسیاری از مردم ھنوز عاشق چنین چیزھاﯾی ھستند. سطح صیقلی شیشه، خم و رنگ آن عده ای را می فرﯾبد اما در صورت وقوع زلزله، در اثر تکان ھای شدﯾد ساختمان، قطعات شیشه ای به راحتی از بدنه جدا می شوند ﯾا در داخل قاب خود خرد می شوند و بسیار خطر سازند.

اگر در جایی مجبور به استفاده از شیشه ھستید ﯾا نمی توانید از نیاز خود چشم بپوشید، از فروشنده بخواھید براﯾتان به صورت اختصاصی از دسته اﯾرانی و خارجی تقسیم می شوند. آکرﯾلیک از شیشه ورق ھای آکرﯾلیک استفاده کند. اﯾن ورق ھا در اﯾران به پلکسی گلاس معروفند و به گران تر است و در اثر دستمال کشی خش برمی دارد. گاھی لازم است بین شیک بودن و اﯾمنی، ﯾکی را انتخاب کنید! از خرﯾد کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نیز از دکورھاﯾی که عمده وزن آنھا در قسمت بالاﯾی است خودداری کنید. سازه ھای بلند به خاطر لنگرشان در اثر ﯾک ضربه و حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را به وﯾژه ھنگام خواب تھدﯾد می کنند. تاکنون بیشتر زلزله ھا در نیمه شب رخ داده است. به طور کلی ﯾک مبلمان خوب باﯾد خوداﯾستا باشد و توزﯾع وزن آن به طرف پاﯾین باشد نه بالا.

مبلمان و دکورھای با لبه تیز و برنده نخرﯾد. سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فلزی ارزانقیمت فروخته می شوند لبه ھای تیزی دارند که خطرناک است. ھمچنین برخی میزھا و قفسه ھا که در آنھا از ورق ھای شیشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده می شود، می تواند جان افراد را به خطر اندازد.

از خرﯾد مبلمان ھاﯾی که در آنھا به میزان زﯾادی از فلزھای سنگین استفاده شده است پرھیز کنید. سازه ھای فولادی خطرناکند و در شراﯾط زلزله ﯾا بازی و شیطنت ھای کودکانه، خطرناک تر نیز می شوند. ھمیشه بھتر است از مواد سبک تری مانند آلومینیوم ﯾا چوب استفاده شود تا از سازه ھای آھنی و فولادی. دقت کنید که آنچه در بازار اﯾران می بینید بیشتر سازه ھای فولادی است که با رنگ ﯾا آبکاری پوشش داده شده است.

از خرﯾد کمدھا، تابلوھا، گلدان ھا و اجزای سنگینی که به دﯾوار و سقف نصب می شوند خودداری کنید. پیچ و رول پلاک اﯾن دسته اشیا، به مرور زمان افت می کنند زﯾرا اندود دﯾوار به مرور زمان ضعیف تر می شود( و در اثر اندک تکانی سقوط می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا