WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (2)

برای تزئین دیوار چه تکنیکی استفاده کنیم؟

طراحی دکوراسیون رامسین: تکنیک ھای زیادی برای دیزاین و تزئین دیوار منزل وجود دارد. بعضی از اﯾن روش ھا به قدری ساده هستند که لازم نیست که حتما تبحر یا مھارت خاص و فوق العاده برای اجرای آن داشته باشید. فقط کافی است کمی ذوق و کمی هم صبر و تحمل داشته باشید تا در یک روز آخرهفته ای تعطیل ایده خود را پیاده نمایید.

بنابراین می توانید نمایی زﯾبا به ھر ﯾک از اتاق ھای خانه ببخشید. بدون اینکه نیازی به صرف ھزﯾنه ھای قابل توجه برای رنگ آمیزی ساختمان داشته باشید.

ﯾکی از ساده ترﯾن تکنیک ھا آراستن دﯾوار با رسم خطوط آزاد دستی است. در اﯾن روش اغلب بخشی از ارتفاع دﯾوار با رسم چنین خطوطی طرح دار می شود. ھمچنین اﯾجاد خطوط عمودی روی دﯾوار موجب بلندتر دﯾده شدن دﯾوارھا نیز خواهد شد.

برای اجرای طرحی ابتدا با نصب ﯾک ردﯾف زھوار چوبی در ارتفاع حدود ﯾک متری از زمین دﯾوار به دو بخش تقسیم شده است و سپس زھوار چوبی به رنگ دﯾوار رنگ شده است. البته بھتر است اﯾن کار قبل از رنگ آمیزی اصلی دﯾوار انجام شده باشد تا تفاوت رنگی میان زھوار چوبی و دﯾوار وجود نداشته باشد.

اﯾن زھوار را دور تا دور اتاق در ھمین ارتفاع و در امتداد ھم نصب کنید و ﯾک رنگ مناسب با رنگ زمینه دﯾوار انتخاب نمایید.

رنگ را با حلال مناسبش رقیق کرده تا ھنگام رسم خطوط، قلم به راحتی روی دﯾوار حرکت کند. انجام کارھای تزﯾینی بر روی دﯾوار با رنگ ھای پلاستیک ساختمانی که حلال آنھا آب است بسیار ساده تر و تمیزتر انجام پذﯾر است اما از آنجا که رنگ ھای پلاستیک اغلب قابل شست وشو نیستند بسیاری از افراد رنگ ھای روغنی را ترجیح می دھند.

 اگر با رنگ روغنی کار می کنید لازم است آن را با تینر که حلال اﯾن رنگ ھا است به میزان کافی رقیق کنید. ھمچنین می توانید از گروه دﯾگری از رنگ ھای محلول در آب که رنگ ھای آکرﯾلیک ھستند و کیفیت رنگشان بالاتر از رنگ ھای ساختمانی است برای رسم اﯾن خطوط استفاده کنید.

اﯾن رنگ ھا اگرچه گرانقیمت تر از رنگ ھای ساختمانی ھستند اما به دلیل میزان کم مصرف در چنین طرح ھاﯾی بسیار کاربردی هستند. پس از رقیق کردن رنگ با ﯾک قلم موی متوسط نقاشی ھنری و با دست خطوط عمودی آزادی را از زﯾر زھوار چوبی تا زمین ﯾا چنانچه دﯾوراھا قرنیز دارند تا سر قرنیزھا رسم کنید. به طور طبیعی اﯾن خطوط مانند خطوط رسم شده صاف و ﯾک دست نیستند

روش ھای زیادی برای تزﯾین دﯾوارھا وجود دارند که با طرح ھای متنوع و اﯾجاد نقوش گوناگون به روش استنسیل و ﯾا ساخت انواع مھر که به مھارت و تبحر کمتری نسبت به رنگ آمیزی کل دﯾوارھا نیاز دارند و در زمان کوتاھتری نیز قابل اجرا ھستند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *