با فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصلاح کنید


دکوراسیون داخلی رامسین: محیط منزل را با انرژی ھای مثبت به جریان بیندازیم. هر خانه ای مظھر آساﯾش، آرامش و نشاط خواھد بود. فنگ شوﯾی ھنر چیدمان محیط برای اﯾجاد تعادل و ھماھنگی بھتر میان انرژی ھاﯾی است که ما را احاطه کرده اند. اصول فنگ شوﯾی از چند ھزار سال پیش بارھا مورد تجربه قرار گرفته و ھنوز با زندگی ھای پراضطراب و خانه ھای مدرن ما مطابقت دارد.

از دیدگاه  فنگ شویی با اﯾجاد تعادل میان پنج عنصر بنیادی (چوب، آتش، خاک، آھن و آب) می توان نظم لازم برای تغییر انرژی ﯾک مکان را اﯾجاد کرد و با تقوﯾت انرژی حیاتی مکان ھا «چی» مانع از نشر انرژی ھای منفی و امواج مخرب شد.

هنگامی که توده ھای انرژی راکد را آزاد می سازﯾم و به آنھا جھت می دھیم تا بدون محصور شدن جرﯾان ﯾابند درمی ﯾابیم که احساس آرامش، آسودگی و ھمچنین اعتماد به نفس بیشتری دارﯾم.

همان طورکه طب سوزنی جرﯾان انرژی را در بدن بھبود می بخشد، فنگ شویی نیز ھمین عمل را در محیط پیرامون ما انجام می دھد.

پس بھتر است دکوراسیون خانه خود را به روشی اصلاح کنیم که انرژی ھای مثبت راحت تر جرﯾان ﯾابند. ممکن است شما از طراحی نظم در خانه خود راضی باشید اما می توانید برای اصلاح و بھبود جزئیات از فنگ شوﯾی استفاده کرده و به نتاﯾج مطلوب تری دست ﯾابید.در اﯾن نوشتار سعی کاملا بر اﯾن است که بدون نیاز به وارد شدن به پیچ و خم ھا و اصول پیچیده فنگ شوﯾی، با ارائه راھکارھای عملی، دکوراسیون داخلی خانه را ساماندھی کرده و با جاری ساختن انرژی ھای مثبت، خانه را به مکان سلامت جسم و روح تبدﯾل سازﯾم.

بنابراین در ابتدا به بررسی بخش ھای مختلف خانه می پردازﯾم، البته مراقب باشید که در به کارگیری اصول فنگ شوﯾی با صبر و حوصله عمل کنید و پس از انجام ھر تغییر در فنگ شوﯾی خانه، اثر آن را ارزﯾابی و سپس تغییر دﯾگری را شروع کنید. به قول چینی ھا مانند جادوگری که تازه به چوب جادو رسیده است عمل نکنید.پنج اصل کلی فنگ شوﯾی در اﯾن زمینه عبارتند از:

فنگ شوﯾی توصیه نمی کند که قواعد آن موبه مو اجرا شود. اﯾن اصول را فقط در اتاق ھایی به کار ببرﯾد که فکر می کنید لازم است.

ھر وسیله شکسته، خراب و بی استفاده را بازبینی کنید و شھامت دور نرﯾختن ﯾا تعمیر مجدد آن را داشته باشید.

ھداﯾا و وساﯾلی را که از آنھا خوشتان نمی آﯾد در کمدھاﯾتان انبار نکنید. کمترﯾن ضرری که دارند اﯾن است که بیھوه جای شما را اشغال می کنند.

از بی نظمی بپرھیزﯾد، ھوا را تھوﯾه کنید و به طور مرتب خانه را نظافت کنید تا انرژی آزادانه جرﯾان ﯾابد. و بالاخره ﯾک بار دﯾگر ﯾادآوری می شود که : فنگ شوﯾی پیروی از خرافات و موھوم پرستی ھای چین باستان نیست، مدﯾتیشن و تمرﯾن روحی نیست، روشی زودگذر و دوره ای نیست، جادو ھم نیست،بلکه ھنری است ساده، انعطاف پذﯾر و ملموس برای افزاﯾش نشاط، آرامش و تعادل در زندگی روزمره که با انواع سبک ھای دکوراسیون سازگاری دارد.

 

ورودی، فضای ارتباطی مابین دنیای بیرون و آشیانه گرم و نرم شما است. در اﯾن مکان است که افراد و انرژی ھا داخل و خارج می شوند. از نظر فنگ شوﯾی، در ورودی، دھانه خانه است زﯾرا انرژی «چی» انرژی حیاتی مکان ھا پس از ورود از در بلافاصله در تمام اتاق ھا پراکنده شده و در زندگی اشخاص جرﯾان می ﯾابد.

 

توصیه: توجه وﯾژه به ورودی اصلی ھر خانه و مجتمع مسکونی الزامی است. ورودی اصلی خانه را نباﯾد به انبار و محل نگھداری اشیای اضافی تبدﯾل کرد. آسانسور، راه پله ھا و راھروی ساختمان باﯾد روشن و از عرض کافی برخوردار باشند. دقت در کیفیت پوشش کف راھروھا، پوشش دﯾوارھا و نوع روشناﯾی آنھا بسیار مھم است.ورودی داخلی نیز باﯾد تا حد امکان وسیع، روشن و خلوت باشد تا انرژی »چی« بتواند بدون محصور شدن وارد شود و آزادانه حرکت کند.بنابراﯾن از گذاردن رخت آوﯾز برای آوﯾزان کردن لباس در اﯾن فضا دداری کنید مگر اﯾنکه آنھا را داخل کمد ﯾا گنجه مخصوص خو اﯾن کار جای دھید. کفش ھا نیز به ھمین ترتیب در جاکفشی چیده شوند.اگر ورودی شما کوچک و تارﯾک است انرژی »چی« برای داخل شدن به بخش ھای مختلف خانه دچار مشکل خواھد شد. زﯾرا اﯾن مکان باﯾد از روشناﯾی کافی برخوردار باشد. در صورت امکان نصب ﯾک لوستر با کرﯾستال ھای کوچک باعث افزاﯾش »چی« مثبت و مفید می شود اما اگر اﯾن کار با سبک دکوراسیون شما سازگاری ندارد از لامپ ھای ھالوژن ﯾا نورافکن ھای کوچک چندجھته استفاده نماﯾید و نور را به چھارگوشه ورودی پخش نماﯾید.

بھتر است شب ھا به وﯾژه در زمستان چراغ ھا روشن باشند.برای اﯾنکه ورودی بزرگتر و روشن تر به نظر برسد رنگ روشن و درخشانی برای دﯾوارھای اﯾن مکان استقبال انتخاب کنید و باز ھم توجه داشته باشید ھرچه اثاثیه کمتر باشد اﯾن فضا آزادتر و بازتر می شود.اگر ورودی کوچک است ﯾک آﯾنه بزرگ در اﯾن مکان نصب کنید ولی مراقب باشید که آﯾنه را جلوی در ورودی قرار ندھید زﯾرا از نظر فنگ شوﯾی اﯾن کار انرژی ھای مثبت را بازپس می فرستد.در سروﯾس ھای بھداشتی نباﯾد روبه روی در ورودی قرار گیرند زﯾرا «چی» وارد آنجا شده و تحلیل خواھد رفت. اتاق خواب و آشپزخانه نیز نباﯾد روبه روی در ورودی باشند. اگر اتاق خواب شما روبه روی در ورودی است، در اﯾن صورت ناخودآگاه احساس امنیت

نخواھید کرد زﯾرا اتاق شما بسیار در معرض دﯾد است.در مورد آشپزخانه نیز ممکن است مدام احساس گرسنگی کنید. در عوض بھتر است اتاق نشیمن روبه روی در ورودی باشد.توصیه می شود مقابل در ورودی فرش نرمی پھن شود و در صورت امکان گذاردن ﯾک کنسول و گلدان طرحدار روی آن وسیله مناسبی خواھد بود.دﯾوار روبه روی در ورودی محل مناسبی برای نصب دعاھا و نمادھای مذھبی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا