خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ایجاد آرامش با طراحی دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (3)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: زندگی ماشینی امروزی با ساختمان های سر به فلک کشیده و برج های عظیم که نفس کشیدن را برای انسان سخت کرده است انسان را بیشتر نیازمند آرامش و راحتی می کند.

یکی از روش هایی که می توان از طریق آن به آرامش دست یافت طراحی دکوراسیون داخلی است.

همه ما بعد از یک روز کاری سخت تمایل داریم که در محیطی زیبا و دل انگیز استراحت کنیم تا انرژی خود را بازیابیم. چنین محیطی که قرار است یک نصف بیشترعمر خود را در آن سپری کنیم ارزش این را دارد که به بهترین شکل ممکن آن را آراسته نماییم.

اما این سوال پیش خواهد آمد که چگونه می توان فضای خانه را تبدیل به یک محیط دنج کرد که همه افراد خانواده از آن لذت ببرند.

یک نکته تلخ در زندگی همه ما آدما در عصر کنونی وجود دارد این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم ما محکوم هستیم که در امروزه در خانه های کوچک زندگی کنیم. حتی همه آنهایی که آلونکی خارج از شهر دارند استفاده از آن موقتی است و همیشه نمی توانند در آن زندگی کنند. یعنی بیشترین گذران زندگی در همین خانه های کوچک است.

خانه های آپارتمانی اگر دکوراسیون و چیدمانی درستی نداشته باشند باعث بروز مشکلات زیادی از نظر روحی و روانی خواهند شد. همه راهکارها برای ایجاد یک فضای زیبا و دل نشین در خانه به طراحی دکوراسیون داخلی ختم می شود. در واقع راه دیگری وجود ندارد.

ما در این مطلب چند پیشنھاد برای شما داریم که به محیط خانه خود اھمیت می دھید، دارﯾم که اگر به آنھا عمل کنید مطمئنا خانه ای زﯾبا و محیطی دلچسب خواھید داشت. اگر به موارد ذﯾل عمل کنید، می بینید که حتی در خانه ھای کوچک ھم می توانید احساس شادی و دلبازی داشته باشید. امیدوارم که اﯾن توصیه ھا را جدی بگیرﯾد.

نصب تصاویری از اعضای خانواده در گوشه و کنار منزل بسیار خوب است اما از افراط خودداری کنید، به خصوص در مورد عکس ھای خودتان. اضافه کردن گیاه، سنگ،صدف و دﯾگر عناصر طبیعی به تزﯾینات خانه، تاثیر بسیار خوبی در روحیه اعضای خانواده دارد و در واقع طبیعت را به درون خانه می  آورد.

 

 

نباید تلاش کرد در تزﯾین منزل به کمال مطلق دست ﯾابید. خانه شما باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنای کمی به ھم رﯾختگی است. بنابراﯾن ھمه چیز نباﯾد ھمیشه درست درجای خود باشد.

با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه، روحیه شادی به افراد بدھید. سعی نداشته باشید لوازم منزل را ھم رنگ انتخاب کنید بلکه باﯾد بر ھماھنگی رنگ ھا توجه کنید. تزﯾین خوب خانه به اﯾن معنا نیست که ھمه چیز ﯾک رنگ باشد.

از وسایلی برای تزئین خانه استفاده کنید که آنها را دوست دارید. به طور حتم شما در طول زمان از طرح، رنگ و پارچه آن خسته خواھید شد که اﯾن مشکل با تعوﯾض روﯾه حل می  شود. مھم اﯾن است که فرم و مدل اﯾن وسیله را دوست داشته باشید. ھنگام جور کردن پارچه ھاﯾی با طرح ھای مختلف ﯾک ﯾا دورنگ پاﯾه را ھمسان در نظربگیرﯾد.

لوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھیه کنید تا به خانه شما حال و ھوای صلح آمیز و آرام بخش بدھد. استفاده از فرش و گلیم با الیاف طبیعی و پارچه ھاﯾی چون کتان و ابرﯾشم خام، حس با صفاﯾی به خانه می  دھد و آن را به ﯾک آشیانه گرم مبدل می  کند.

به خاطر داشته باشید که گاھی ﯾک گردنبند زﯾبا بسیار بیشتر از ﯾک گردنبند با گوشواره و دستبند ﯾک شکل جلب توجه می  کند. در چیدن لوازم منزل نیز اﯾن قانون وجود دارد. ترکیب جالب و ابتکاری لوازم منزل به شرط آن که در آن افرط نشود، بسیار زﯾباتر از ﯾک سری مبلمان و میز و صندلی ﯾک شکل خواھد بود. سروﯾس  بهداشتی و حمام  را با شمع تزﯾین و با صابون ھای خوشبو، معطر کنید.

همیشه قبل از انتخاب  لوازم فلزی به دنبال کیفیت باشید و در صورت لزوم لوازم کھنه را تعوض کنید. سینک ظرفشوﯾی، شیرآلات و امثال آن به تدرﯾج به نظر نمی آﯾند اما تعوﯾض آنھا تاثیر بسیاری بر نمای کلی خانه خواهد گذاشت.

 

 

دیزاین و دکوراسیون خانه معرف شخصیت شماست به همین خاطر لوازم خانه را طوری انتخاب نمایید که بر زﯾباﯾی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در خانه بیفزاﯾد. وساﯾل خانه را طوری نچینید که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.

اتاق ھای خود را شلوغ نکنید. وسایل زیاد در هر مجموعه ای باعث بی نظمی خواهد شد. باید به این نکته توجه داشت که اتاق را با رنگ ﯾکنواخت، ظروف فلزی کوچک و بزرگ، اشیای چوبی، کاغذ دﯾواری و برگ ھای طلاﯾی پر نکنید. سعی کنید در ﯾک اتاق ساده و خلوت، غافل گیری ھای خلاقانه ترتیب دھید. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحیح است با چاشنی ھاﯾی از تزﯾینات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد.

مھم ترﯾن چیز در خانه پرده است.  اگر خانه کوچکی دارﯾد سعی کنید پرده ھاﯾی که والان دارند را به آن آوﯾزان نمایی زیرا ھر چه پرده ضخیم تر و پرلاﯾه تر باشد خانه را کوچک تر جلوه می  دھد. به همین خاطر برای خانه  کوچک از پرده ھای تور و ﯾک لاﯾه که از آن چیزی آوﯾزان ھای نیست، به عبارتی والان ندارد، استفاده کنید ﯾا در صورت تماﯾل از والان ھای کوچک و خیلی ظریف استفاده کنید.

سعی کنید شاخه گل ھا را بلند بگیرﯾد و ھنگام چیدن گل از شاخه، اﯾن کار را به آرامی و حتی الامکان به وسیله قیچی مخصوص انجام دھید.

شاید برای شما نیز جالب باشد که عسل به جز اﯾن که خواص زﯾادی دارد، در حفظ شادابی گل ھم تاثیر دارد؟ برای اﯾن منظور کافی است پس از چیدن گل، کمی عسل به انتھای ساقه آن بمالید. ھنگام جابه جا کردن قلمه ھای گل نیز برای آن که خشک نشود، می  توانید طبق روش بالا از عسل استفاده کنید.

زمانی که  گل را از شاخه جدا کردﯾد، بهتر است آن را مدتی در آب نیم گرم سپس در آب سرد بگذارید. اﯾن عمل به دوام گل ھای شما کمک می کند. ھر روز آب گل ھای خود را تعوض کنید. چند دقیقه ساقه گل ھا را در آب گرم قرار دھید و توجه کنید ھربار که آب گل ھا را عوض می کنید، انتھای ساقه بچینید تا گل ھای تازه بمانند.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *