اهمیت نورپردازی دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون داخلی رامسین: ما سعی کرده ایم در مورد نورپردازی دکوراسیون داخلی آشپزخانه زیاد بپردازیم. باید به این نکته واقف باشیم که اگر شما صاحب یک عمارت بسیار زیبا هم که باشید بدون نور هیچ زیبایی ندارد. به همین دلیل در زیبایی یک فضا درصد قابل توجهی را نورپردازی به عهده گرفته است و این نشان دهنده اهمیت موضوع نور است.
در این مطلب نیز قصد داریم در مورد نورپردازی آشپزخانه با شما صحبت کنیم که امیدواریم از آن بهره کافی و وافی را ببرید.

اگر آشپزخانه شما محیطی باز داشته باشد، به جھت آنکه تغییری در زاوﯾه دﯾد افرادی که بیرون از آشپزخانه ھستند و به عبارتی فضای داخلی آشپزخانه در معرض دﯾد آنھا می باشد، استفاده از چراغ ھای سقفی آوﯾزان به صورتی که روی پیشخوان آشپزخانه واقع گردد، علاوه بر آنکه توجه ساﯾرﯾن را از داخل آشپزخانه به این سطح معطوف می سازد، در فضاھای بزرگ تر به نحوی خاص ارتفاع فضا را نیز کاھش می دھد. در ھمین راستا و برای تاثیر بیشتر، استفاده از رنگ ھای شاد و زنده که متضاد با رنگ زمینه باشد، باﯾد مورد توجه قرار گیرد.

دکوراسیون آشپزخانه
اما اگر کابینت ھاﯾی از جنس چوب و به رنگ تیره را انتخاب کرده اﯾد، می توانید از ادغام نورھای زرد و نورھای سرد کمک بگیرﯾد تا حس تعادل به محیط داده شود. اﯾن در حالی است که در خصوص مورد اول (رنگ حاکم روشن و سفید و کابینت ھا و… رنگ روشن و شاد تابش نور زرد کفاﯾت می کند.
در خصوص آشپزخانه ھای کوچک آنچه مورد توجه و تاکید دست اندرکاران حوزه طراحی و معماری است، باستفاده از منابع نوری (مصنوعی و ﯾا طبیعی) است. به صورتی که حتی کمترﯾن ساﯾه ای از تابش نوری که به اشیا تابانده می شود، اﯾجاد نگردد. ھمین طور پاکیزه نگه داشتن اﯾن چنین فضای کوچکی در کنار اﯾن گونه نورپردازی باعث بزرگ تر به چشم آمدن آن می گردد. بحث نورپردازی در نوع مخفی و ﯾا موضعی آن به سبب اﯾجاد ساﯾه ھاﯾی که دارند می باﯾست به صورتی اصولی اجرا شود. زﯾرا اﯾن گونه نورپردازی برای مدت زمان طولانی خسته کننده و کسل آور می باشند. لذا بحث مطرح شد باﯾد مورد توجه خاص قرار گیرد. زﯾرا عکس ٣ در ھنگام طراحی و شیوه نورپردازی آشپزخانه، آنچه به عنوان اصل اولیه که در ابتدای مطلب فوق نیز صادق است و چنانچه تابش نور به صورتی مستقیم و در نتیجه روشناﯾی بیش از حد اﯾجاد شود، باعث پیداﯾش ناراحتی در چشم و بروز سردرد می شود. اما چنانچه از منابع نوری و حالتی که ھر کدام در فضا اﯾجاد می کنند به موقع و به نحو احسن استفاده شود، شاھد اﯾن چنین مسائلی نخواھیم بود. اﯾن که فضاﯾی مدرن ساخته اﯾد ﯾا سنتی، خود رابطه ای مستقیم با نورپردازی دارد. استفاده از ھالوژن ھا که نوری موضعی از خود ساطع می سازند و ﯾا لامپ ھا و چراغ ھای پاﯾه داری که قابلیت تنظیم جھت تابش را دارند، در ﯾک طراحی مدرن تاثیر بسزاﯾی خواھند
داشت. در عین حال بھره گیری از لامپ ھاﯾی که نوری زردتر و ھمچنین گرم تر را دارند، ترکیبی مناسب برای آشپزخانه ای سنتی می باشد و البته تنھا نوع نور و لامپ نیست که بر روند مدرن سازی ﯾا سنت گرایی تاثیر می گذارد، انتخاب و نصب لوستر و چراغ ھای آشپزخانه عامل بعدی است.

دکوراسیون داخلی آشپزخانه

چند نکته مهم که حتما به آن توجه کنید

از میزھای تاشو در فضاھای کوچک که بر روی دﯾوار نصب می شوند، استفاده کنید.
ھماھنگ ساختن صندلی ھا در ھنگام طراحی و ﯾا خرﯾد، به جھت آنکه قابل استفاده ھم برای میز تاشو و ھم برای قسمت پیشخوان آشپزخانه تا زمانی که میز را جمع کرده اﯾد، صندلی ھا دست و پاگیر نباشد.
در صورت کمبود جا در آشپزخانه، از فضای خالی بالای کابینت ھا و ﯾخچال بھترﯾن استفاده را ببرﯾد. اﯾن کار را با طراحی و ساخت چند قفسه زﯾبا و ھماھنگ با فضای آشپزخانه انجام دھید.
ھمچنین می توانید با نصب طبقه ای بارﯾک در حد فاصل کابینت ھای فوقانی و سطح کار ﯾا ھمان سطح روی کابینت ھای پاﯾینی برخی از وساﯾل مورد نیاز خود را روی آن بچینید.
ھنگام انتخاب و تھیه پرده به جنس آن و مقاومتش در برابر شستشو توجه نماﯾید. زﯾرا آشپزخانه فضاﯾی است که به علت پخت غذاھای مختلف دوده و چربی فضاﯾش را احاطه می کند و ھر از گاھی پرده آنجا را باﯾد شست.
ارتفاع پرده به گونه ای باشد که از سطح کابینت ھا و به خصوص اجاق گاز فاصله مناسب داشته باشد. و البته طبیعی در زﯾباتر ساختن اﯾن فضا استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا