WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.45.40

انتخاب و خرﯾد کابینت ھای حمام

دکوراسیون داخلی رامسین: حمام از جمله عناصر مهم هر خانه ای است. با تغییراتی که از گذشته تا الان در این بخش از خانه انجام گرفته است، هر صاحب خانه ای را به صرافت انداخته است که تزئین و چیدمان آن را جدی بگیرد.

نگاه افراد به حمام متفاوت است. برای خیلی ها جایی برای نظافت است. اما برای افرادی حمام جایی برای آرامش و استراحت است.

البته این مسئله ناگفته نماند که آنهایی که حمام را برای استراحت و آرامش می پسندند، حمام مد نظر آنها از نظر مساحت دو ابعاد و امکانات تفاوت زیادی دارد.  مثلا وجود یک وان یا استخرھای کوچک، سونا و جکوزی هر یک می تواند از این آپشن ها باشد. مھم نیست که ابعاد حمام شما بزرگ است ﯾا کوچک، مھم اﯾن است که از اﯾن فضا به بھترﯾن شکل استفاده کنید.

کف پوش مناسب، پوشش دﯾواری، استفاده از ھواکشی با قدرت مناسب برای تخلیه بخار آب، کابینت ھاﯾی برای قراردادن حوله ھا و دﯾگر لوازم جانبی و بالاخره انواع بافت ھا و رنگ ھا. از جمله عناصر مھم در دکوراسیون یک حمام زﯾبا هستند.

برای استفاده بیشتر از فضای داخلی دﯾوارھای حمام  می توانید از کابینت ھا و قفسه ھای دﯾواری استفاده کنید. اﯾن نوع کابینت ھا می توانند در بالای سینک روشوﯾی و ﯾا در بالای توالت فرنگی نصب شوند. استفاده از کابینت ھای دﯾواری باعث می شود که حمام، بزرگ تر و تمیزتر از آنچه ھست به نظر بیاﯾد. با انتخاب کابینت ھای دﯾواری می توانید ساختاری جدﯾد به وساﯾل انبار شده در حمام بدھید.

اگر دﯾوارھای خالی در فضای حمام ندارﯾد ﯾعنی اگر دﯾوارھا پوشیده از آﯾنه و پنجره است، بھتر است از کابینت ھاﯾی استفاده کنید که در کنج ﯾا به عبارت بھتر در سه کنج، نصب می شوند. البته می شود از کابینت ھاﯾی که به شکل ردﯾفی و بارﯾک ھستند و به روی زمین نصب می شوند ھم استفاده کنید. اﯾن کابینت ھا معمولا در زﯾر و ﯾا در کنار سینک روشوﯾی قرار می گیرند.

نوع دﯾگر کابینت ھای حمام در زﯾر سینک روشوﯾی نصب می شوند. اﯾن کابینت ھا نمای زﯾبایی به سینک روشوﯾی می دھند و در ضمن، لوله ھا و شیرھای واقع در زﯾر سینک روشوﯾی را ھم می پوشانند. اگر می خواھید به محض ورود به حمام با محیطی روشن و آرامش بخش روبه رو شوﯾد، بھتر است اﯾن کابینت ھا را از جنس شیشه ﯾا بلور انتخاب نمایید تا با انعکاس نور به اطراف، روشناﯾی محیط بیشتر شود.

زمان انتخاب کابینت ھای حمام، بھتر است آن دسته ای را که از بالاترﯾن کیفیت برخوردارند انتخاب کنید. کابینت باﯾد در مقابل رطوبت و بخار مقاوم باشد. پیش از خرﯾد، حتما از دوام کابینت اطمینان خاطر پیدا کنید.

توجه داشته باشید  که کابینت بر مبنای نیاز قفسه بندی شده باشد. زیرا در اﯾن صورت به راحتی می توانید وساﯾل شخصی و بھداشتی و غیره را دسته بندی نمایید.

مثلا آن دسته از وساﯾل مانند حوله ، مسواک، لوازم بھداشتی شخصی، لوازم آراﯾشی که به طور مداوم از آنها استفاده می کنید، در دسترس قرار دھید و دﯾگر وساﯾل را در داخل طبقه ھا دسته  بندی کنید. با تفکیک کردن و جداسازی قفسه ھا و کابینت ھا می توانید ھر ﯾک را به وساﯾل جداگانه ای اختصاص دھید. مثلا قفسه ھای فورﯾت ھای پزشکی، کمدھای وساﯾل شخصی، قفسه ھای لوازم بھداشتی و قفسه ای جداگانه برای لوازم کودکان و حتی جاﯾی برای آوﯾختن لباس ھا که معمولا در پشت در امکان پذﯾر است.

به طور معمول کابینت ھای حمام از نظر رنگ و بافت مناسب هستند. و می توان آنھا را با ھر سبکی از دکوراسیون حمام ست کرد. کابینت ھای مدرن، کلاسیک و غیره به راحتی در بازار ﯾافت می شود. از این کابینت ها می توانید استفاده بهینه داشته باشید و حمام خود را زیبا و شیک جلوه دهید. اما در هر صورت باید از نفوذ رطوبت مخصوصا در کابینت های چوبی محافظت کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *