انتخاب رنگ در دکوراسیون منزل!

دکوراسیون رامسین: اگر درخانه ﯾا آپارتمانی کوچک زندگی می کنيد و مایل هستید که فضای اتاق ھا و پذیرایی بزرگ تر دیده شوند، می توانيد از روش ھای متفاوت استفاده کنيد. بدون شک زندگی در فضای کوچک دردسرھاﯾی برای چيدمان وساﯾل خانه در بر دارد که با سازمان دھی مناسب می توانيد اﯾن مشکلات را از سر راه تان بردارﯾد. اگر دوست دارﯾد فضای خانه تان را دلچسب و گرم و صميمی خلق کنيد، بھتر است به چند نکته زﯾر توجه کنيد. با اضافه کردن رنگ، نورھای مناسب و چيدمان صحيح وساﯾل خانه می توانيد به فضایی وسيع تر و کاربردی تر دست ﯾابيد.

وساﯾل اضافی و بدون کاربرد را از اطراف مبلمان اصلی دور کنيد، تا فضایی مناسب برای ھرگونه تغييری به وجود آﯾد. در فضاھای کوچک، به ھم رﯾختگی ھای جزﯾی ھم بسيار به چشم می آﯾند و فضا را کوچک تر از آنچه ھست نماﯾان می کنند. به وسيله پاک سازی فضای خانه از وساﯾل اضافی و غير کاربردی، فضاﯾی بزرگ و تميز نماﯾان می شود.
مبلمان و دﯾگر اجزای دکوراسيون را به حالت نيم داﯾره و دور تا دور اتاق چيدمان کنيد تا پرش بصری برای اعضای خانواده به وجود نياﯾد و ھمچنين نقطه ای از فضای خانه کور نشود. در اﯾن صورت، جای جای خانه فضاﯾی باز و قابل دﯾد دارد و ھمه فضای خانه قابل استفاده است. از استفاده کردن مبلمان بزرگ بپرھيزﯾد تا خانه شما با فضاﯾی باز و بزرگ نماﯾش داده شود. استفاده از صندلی ھای بدون دسته و ميزھای کوتاه، بوفه و ﯾا کتابخانه ھای بلند دﯾواری موجب پدﯾدار شدن فضاﯾی بزرگ می شوند. فراموش نکنيد که استفاده از دکورھای بلند موجب پدﯾدار شدن فضایی با ارتفاع بلندتر از حد معمول می شوند.
استفاده از رنگ ھای روشن با بافتی نرم و لطيف، فضاﯾی بزرگ تر از آنچه ھست نماﯾان می کند. استفاده از رنگ ھای آبی روشن، سبز بسيار کم رنگ و طيف رنگ ھای شيری و کرم می توانند فضای آرام و وسيعی را نماﯾان کنند. استفاده از اﯾن رنگ ھا در فضاھای کوچک ﯾکی از اصولی ترﯾن توصيه ھای دکوراتورھا است.
استفاده از نورھای صحيح در دکوراسيون خانه، ﯾکی از اصولی ترﯾن و مھم ترﯾن بخش دکور خانه است. استفاده از نورھای طبيعی سبب پدﯾدار شدن فضاﯾی آرام و دل پذﯾر است و استفاده از نورھای مصنوعی و موضعی، فضاﯾی بزرگ با کمترﯾن ساﯾه را خلق می کند که سبب خستگی کمتر چشم می شود و در نھاﯾت آرامش بيشتری برای اعضای خانواده فراھم می کند.
انتخاب کف پوش مناسب برای خانه ﯾکی دﯾگر از نکات مھم است که باﯾد برای داشتن فضای دلخواه در نظر گرفته شود. اگر فضاﯾی کوچک دارﯾد که می خواھيد آن را بزرگ تر از حد معمول نشان دھيد، بھتر است کف پوش ھاﯾی در طيف رنگ ھای روشن انتخاب کنيد. رنگ ھای سفيد، کرم، شيری و قھوه ای بسيار روشن از دسته رنگ ھاﯾی ھستند که به بزرگ نماﯾی فضا بسيار کمک می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.