انتخاب رنگ در دکوراسیون منزل!

دکوراسیون رامسین: اگر درخانه ﯾا آپارتمانی کوچک زندگی می کنید و مایل هستید که فضای اتاق ھا و پذیرایی بزرگ تر دیده شوند، می توانید از روش ھای متفاوت استفاده کنید. بدون شک زندگی در فضای کوچک دردسرھاﯾی برای چیدمان وساﯾل خانه در بر دارد که با سازمان دھی مناسب می توانید اﯾن مشکلات را از سر راه تان بردارﯾد. اگر دوست دارﯾد فضای خانه تان را دلچسب و گرم و صمیمی خلق کنید، بھتر است به چند نکته زﯾر توجه کنید. با اضافه کردن رنگ، نورھای مناسب و چیدمان صحیح وساﯾل خانه می توانید به فضایی وسیع تر و کاربردی تر دست ﯾابید.

وساﯾل اضافی و بدون کاربرد را از اطراف مبلمان اصلی دور کنید، تا فضایی مناسب برای ھرگونه تغییری به وجود آﯾد. در فضاھای کوچک، به ھم رﯾختگی ھای جزﯾی ھم بسیار به چشم می آﯾند و فضا را کوچک تر از آنچه ھست نماﯾان می کنند. به وسیله پاک سازی فضای خانه از وساﯾل اضافی و غیر کاربردی، فضاﯾی بزرگ و تمیز نماﯾان می شود.
مبلمان و دﯾگر اجزای دکوراسیون را به حالت نیم داﯾره و دور تا دور اتاق چیدمان کنید تا پرش بصری برای اعضای خانواده به وجود نیاﯾد و ھمچنین نقطه ای از فضای خانه کور نشود. در اﯾن صورت، جای جای خانه فضاﯾی باز و قابل دﯾد دارد و ھمه فضای خانه قابل استفاده است. از استفاده کردن مبلمان بزرگ بپرھیزﯾد تا خانه شما با فضاﯾی باز و بزرگ نماﯾش داده شود. استفاده از صندلی ھای بدون دسته و میزھای کوتاه، بوفه و ﯾا کتابخانه ھای بلند دﯾواری موجب پدﯾدار شدن فضاﯾی بزرگ می شوند. فراموش نکنید که استفاده از دکورھای بلند موجب پدﯾدار شدن فضایی با ارتفاع بلندتر از حد معمول می شوند.
استفاده از رنگ ھای روشن با بافتی نرم و لطیف، فضاﯾی بزرگ تر از آنچه ھست نماﯾان می کند. استفاده از رنگ ھای آبی روشن، سبز بسیار کم رنگ و طیف رنگ ھای شیری و کرم می توانند فضای آرام و وسیعی را نماﯾان کنند. استفاده از اﯾن رنگ ھا در فضاھای کوچک ﯾکی از اصولی ترﯾن توصیه ھای دکوراتورھا است.
استفاده از نورھای صحیح در دکوراسیون خانه، ﯾکی از اصولی ترﯾن و مھم ترﯾن بخش دکور خانه است. استفاده از نورھای طبیعی سبب پدﯾدار شدن فضاﯾی آرام و دل پذﯾر است و استفاده از نورھای مصنوعی و موضعی، فضاﯾی بزرگ با کمترﯾن ساﯾه را خلق می کند که سبب خستگی کمتر چشم می شود و در نھاﯾت آرامش بیشتری برای اعضای خانواده فراھم می کند.
انتخاب کف پوش مناسب برای خانه ﯾکی دﯾگر از نکات مھم است که باﯾد برای داشتن فضای دلخواه در نظر گرفته شود. اگر فضاﯾی کوچک دارﯾد که می خواھید آن را بزرگ تر از حد معمول نشان دھید، بھتر است کف پوش ھاﯾی در طیف رنگ ھای روشن انتخاب کنید. رنگ ھای سفید، کرم، شیری و قھوه ای بسیار روشن از دسته رنگ ھاﯾی ھستند که به بزرگ نماﯾی فضا بسیار کمک می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا