استفاده از پارچه های سنتی در دکوراسیون شرقی

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید خیلی از افراد به دکوراسیون شرقی به شدت علاقمند هستند و تمایل دارند این سبک را در منزل خود پیاده نمایند. باید توجه داشت آنچه که در سبک دکوراسیون شرقی تاثیر می گذارد استفاده از وسایل سنتی است. سبک شرق همه چیز را در وسایل و اشیاء سنتی می بیند.

از پارچه ھای آراسته به نقوش قدیمی گرفته تا سرمه دوزی ھای ھندی و پاکستانی و حتی ایرانی، گسترده ای از خلاقیت های شرق است. در این میان می توان به انواع پارچه ھای دست بافت به روش ھاﯾی چون تکه دوزی، برودری دوزی، منجوق دوزی، چاپ دست ﯾا باتیک اشاره کرد.

این هنر به هیچ وجه از طریق ماشینی تولید نمی شوند و هر آنچه که هست تولید دست است. ممکن است در این میان طرح های زیادی وجود داشته باشد ولی چون با استفاده از ماشین تولید شده است نمی توان در این سبک استفاده نمود . البته  برخی از اﯾن تکنیک ھا هنوز در خیلی از نقاط دنیا استفاده می  شوند و تا امروز به روش ھای ماشینی قابل تولید نبوده اند. ھر ﯾک از اﯾن پارچه ھای صناﯾع دستی ﯾک اثر ھنری اصیل ھستند و استفاده از آنھا ﯾکی از ساده ترﯾن روش ھا برای بخشیدن رنگ و بوی شرقی به دکوراسیون منزل است.

از جمله کاربردھای سنتی ھر ﯾک از اﯾن پارچه ھا پیاده کردن اﯾده ھای نوﯾن برای بهره گرفتن از آنها در دکوراسیون داخلی خانه است. شما به راحتی می توانید برای استفاده از آنھا در منزل خود از ساری ھای رنگین ھندی به عنوان پوشش پنجره استفاده کنید.

معمولا ھر ساری را به میزان ابعاد پنجره ای که دارید آن را از چوپ پرده بیاوﯾزﯾد و از آن ﯾک پانل پارچه ای برای پوشاندن پنجره بسازﯾد ﯾا اﯾن که ﯾک ﯾا دو ساری را به اشکال مدل دارتری به چوپ پرده پنجره بیاوﯾزﯾد.

 سارونگ ھای باتیک اندونزی که به عنوان لباس سنتی در این کشور مورد استفاده قرار می گیرند به طور معمول برای دﯾوارکوب مناسب ھستند. ھمچنین می توان از ابرﯾشم ھای تاﯾلندی به عنوان روکش صندلی ھای ناھارخوری استفاده کنیم.

در اتاق نشیمن گلیم ھای کوچک، پشمینه ھای غناﯾی و دﯾگر دست بافت ھای سنگین و ضخیم را بر روی مبل ھا و صندلی بیندازﯾد. می شود با نصب کیمونوھای ژاپنی و ﯾا آﯾنه دوزی ھای ھندی به عنوان دﯾوارکوب به ﯾکی از دﯾوارھای اتاق نماﯾی شاد و رنگین ببخشید و با مجموعه ای از پارچه ھای رنگین و خوش نقش و نگار از سرزمین ھای گوناگون چند کوسن متنوع و زﯾبا برای روی مبل ھا بدوزﯾد.

در اتاق خواب نیز می توانید از روتختی ھای ابرﯾشمی چینی ﯾا تاﯾلندی استفاده کنید و از سرمه دوزی ھای ھندی و ﯾا پارچه ھای برودری دوزی شده مراکشی ﯾک روتختی مجلل درست کنید.

فراموش نکنید اگر به کشور دﯾگری سفر کردﯾد سراغ بازار پارچه فروشان را از ساکنین محلی بگیرﯾد و سری به آنجا بزنید. بی شک پارچه ھای زﯾباﯾی متناسب با سلیقه و دکوراسیون منزل خود پیدا می کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا