از فضای خانه به بهترین شکل استفاده کنیم!

طراحی دکوراسیون رامسین: اگر در شھرھای بزرگ زندگی کنیم و شاغل نیز باشیم، در اﯾن حالت مجبور هستیم برای رسیدن از محل کار تا خانه ساعت ھا ترافیک و مسافت را تحمل کنیم. اﯾن ساعت ھای کوتاه در خانه بودن ما را غافل کرده از اﯾن چھاردﯾواری که اﯾن روزھا خیلی کوچک شده و برای داشتن آن باﯾد از سدھای فولادﯾنی گذشت؛ چھاردﯾواری ای که خواسته و ناخواسته برای ما حکم ﯾک خوابگاه را پیدا کرده است اما چگونه می توان ﯾک خانه را فراموش کرد.

 ﯾک خانه ھر چند نقلی و خیلی کوچک، وقتی خانواده ای اﯾرانی قرار است در آن زندگی کنند، خانواده ای که عادت کرده اند به در کنار ھم نشستن و طعم چای و لقمه پنیر را با ھم تجربه ای دوباره کردن! خانواده ای که زن اﯾرانی اش ھنوز مادر گلدان ھای بسیاری است و مادربزرگش اگر نوری در چشمانش مانده باشد با دست ھای پیرش دندان موشی ھا را ردﯾف می کند کنار داﯾره سفید رومیزی و پدربزرگ به شاخه ھای درخت پرگیلاس فکر می کند، آن وقت است که اﯾن خانه، خانه نقلی و کوچک فراتر از ﯾک خوابگاه صرف می شود. خانه ای که با ابعاد کوچکی که دارد روح بزرگ زندگی در گوشه گوشه اش به چشم می آﯾد.

این کار شما نیست بلکه کار دکوراتورھای حرفه ای است که از فضا به بھترﯾن شکل استفاده می کنند و باعث می شوند در بیننده اﯾن تصور اﯾجاد شود که فضا از آنچه ھست بزرگ تر به نظر بیاﯾد.

اولین نکته ای که البته اﯾن روزھا فاش شده مربوط به رنگ ھاست. رنگ ھاﯾی که بر دﯾوارھا می نشیند. رنگ ھاﯾی که اگر سفید و ﯾا جزو خانواده اﯾن رنگ باشد خنثی و ﯾا کم ماﯾه باشد نور را منعکس می کند و دﯾوارھا را از لحاظ بصری به عقب می برد. البته می توان بر شدت عقب روی اﯾن دﯾوارھا با رﯾزه کاری ھاﯾی از رنگ ھای تیره که باعث اﯾجاد تضاد فضا می شود افزود و ھم فضا را بزرگ تر از آنچه ھست، کرد و ھم اﯾنکه خانه را از حالت ﯾکنواختی و بی روحی بیرون آورد. فراموش نکنید ھر چقدر رنگ ھا از درخشندگی و شفافیت  بیشتری برخوردار باشند به دلیل انعکاس بیشتر نور، فضا زنده تر و بزرگ تر به نظر می آﯾد. ﯾکی از اﯾن رنگ ھا استخوانی روشن است که علاوه بر داشتن شفافیت و روشنی می تواند ھمخوانی بسیاری با رنگ ھای وساﯾل خانه داشته باشد.

بعد از دﯾوارھا نوبت به کفپوش ھا می رسد. کفپوش ھاﯾی که امروز انواع مختلفی دارند از انواع سرامیک گرفته تا پارکت ھای طرح چوب تا انواع و اقسام موکت ھا.

درباره کفپوش ھم باﯾد بدانید اگر از رنگ ھای تیره استفاده کنید فضا را فشرده تر و اگر از رنگ ھای روشن استفاده کنید مثل سفید فضا را بزرگ تر نشان می دھید. بنابراﯾن اگر ﯾک فضای بزرگ )مثل اتاق نشیمن( دارﯾد که نمی خواھید با وساﯾل زﯾاد آن را پرکنید، استفاده از کفپوش ھای تیره و رنگ چوب مناسب است و اگر می خواھید فضای بزرگ داشته باشید )تصوﯾر فضای بزرگ منظور است( کفپوش ھای روشن استفاده کنید اما ﯾک مشکل در اﯾن زمینه شما را دنبال می کند و آن ھم اﯾنکه دﯾوارھا و کف زمین با ھم ﯾکی می شوند و خانه حالت ﯾکنواخت می گیرد. برای حل کردن اﯾن مشکل می توانید از قالیچه ھای کوچک استفاده کنید که زﯾر مبل ھا و روی زمین قرار می گیرند.

از دﯾوار و کف زمین که بگذرﯾم می رسیم به مبلمان و نحوه قرارگیری وساﯾل در خانه که مھم ترﯾن نقش را در اﯾن زمینه اﯾفا می کنند. انتخاب رنگ مبل اختیاری است اما اگر رنگ ھای روشن مثل سفید و کرم را انتخاب کنید فضا زنده تر و بزرگ تر به نظر می آﯾد. مبلمان ھم ھر چقدر به دﯾوارھا نزدﯾک  تر باشند و ترکیب منحنی داشته باشد، باعث می شود فضا ھدر نرود.

نکته مھم دﯾگر در انتخاب مبل ھا می تواند طرح آنھا باشد، دقت کنید طرح مبلمان شما ھر چقدر ساده تر باشد و طرح و رنگ ھای شلوغ و مختلف نداشته باشد در اﯾجاد تصور فضای بیشتر به شما کمک می کند. اگر ھم فکر می کنید با اﯾن کار باعث می شوﯾد خانه تان خالی از ھرگونه طرح و رنگ شود و می خواھید با انتخاب مبلمان با طرح ھای درشت و رنگی از اﯾن موضوع جلوگیری کنید باﯾد بدانید به جای اﯾن کار می توانید از پارچه و رنگ مورد علاقه خود کوسن ھای کوچک و رنگین تھیه کنید تا از اﯾن راه ھم به فضا رنگ ببخشید و ھم جای زﯾادی را اشغال نکنید.

ھر چند امروز تھیه و خرﯾد پرده ھزﯾنه زﯾادی می برد و شما برای اﯾنکه ھزﯾنه پرده را کم کنید چوب پرده ھا را در ارتفاع پاﯾین تری از سطح زمین می زنید اما اﯾن صرفه جوﯾی باعث می شود سقف کوتاه تر و فضای خانه به نظر دلگیر بیاﯾد. اگر ھم گیره مخصوص بستن پرده را با فاصله بیشتری از کنار پنجره قرار دھید تا ھنگام کنار زدن پرده، شیشه ھا نماﯾان نور بیشتری وارد شود و شما باز ھم فضا را چند سانتیمتری تخیلی می کنید.بھتر است کمی ھم درباره نصب تابلوھا تجدﯾدنظر کنید و به جای اﯾنکه سعی کنید دقیقا تابلو را وسط دﯾوارھا نصب کنید خلاف اﯾن کار را انجام دھید و تابلوھا را کمی با فاصله از وسط دﯾوار نصب کنید با اﯾن کار ناخودآگاه توجه بیننده را از اندازه گیری دﯾوارھا پرت می کنید.

در انتخاب تابلوھای عمودی و افقی ھم بھتر است نوع عمودی را به نوع افقی ترجیح دھید چرا که تابلو به صورت عمودی حس بلندی سقف را به بیننده القا می کند.

درباره طرح اﯾن تابلوھا ھم سعی کنید طرح ھای شلوغ را به حداقل برسانید و اگر ھم طرح شلوغی را انتخاب کردﯾد براﯾش حاشیه ای عرﯾض و سفید و قابی بارﯾک در نظر بگیرﯾد تا اﯾن طرح شلوغ در کادری آرام بسته شود و فضا را بیش از آنچه ھست تنگ و شلوغ نکند. شاﯾد بارھا و بارھا، وقتی وارد خانه ای شده اﯾد به اشتباه خواسته اﯾد وارد اﯾن فضاھای مجازی شوﯾد، فضاھاﯾی که به وسیله نصب آﯾنه ھا در نقاط مختلف خانه اﯾجاد شده اند و با انعکاس تصوﯾر و نور، فضا را بزرگ تر نشان می دھند. ھرچند ما اﯾن آﯾنه ھا ر سالن ھای پذﯾراﯾی و نزدﯾک در ورودی دﯾده اﯾم اما اگر ا در شما آشپزخانه ای بارﯾک و کوچک دارﯾد می توانید با استفاده از ﯾک آﯾنه بزرگ در انتھای آن عمق بیشتری به فضا بدھید.

از دﯾگر مکان ھاﯾی که می توانید به خوبی در آن از وجود آﯾنه استفاده کنید پشت قفسه وﯾترﯾن و کتابخانه است.

برداشتن درھای زﯾادی داخل خانه و استفاده از درھای شیشه ای ھم می تواند محیط کوچک خانه ھای ما را بزرگ کند و از طرفی امکان رفت و آمد آسان تری را برای شما اﯾجاد کند.

اصلا چه اھمیتی دارد که فضای خانه ما چه اندازه به نظر برسد؟ چه اھمیتی دارد که اتاق نشیمن ما چگونه است؟ رنگ پرده ھا و دﯾوار ھا مناسب انتخاب شده ﯾا نه؟ چرا باﯾد خانه ھاﯾی زﯾبا داشته باشیم! چرا بعضی ھا حتی به دکوراسیون حمام و سروﯾس بھداشتی خود اھمیت می دھند؟ اگر بدانیم انرژی ما در بدو ورود به خانه می تواند دو برابر شود و ﯾا کلا از بین برود اﯾن سوال ھا را نمی پرسیم.

به عقیده طراحان داخلی ﯾکی از مھم ترﯾن عواملی که باعث نگرانی و پرﯾشانی حال ما پس از گذراندن ﯾک روز کاری می شود، حضور در فضاﯾی است که ھیچ گونه ھماھنگی در نوع چیدمان و رنگ آمیزی آن دﯾده نمی شود.

اگرچه ممکن است به نظر بی اھمیت بیاﯾد اما تناسب رنگ ھا می توانند در شادی و سرزندگی ما اھمیت بسزاﯾی داشته باشند. آدم ھای سرد و بی حال اگر دقت کنید حتی محیط زندگی شبیه خودشان دارند. چیدمان خانه ﯾک چیدمان تکراری و از پیش تعیین شده است که ممکن است طی سالیان سال ھیچ گونه تغییری نکنند، وساﯾل رنگ ندارند و ﯾا ھمگی رنگ ھای سرد و بی روحی ھستند که نشانی از گرما در آن خانه ھا نمی توان ﯾافت. اﯾن خانه را مقاﯾسه کنید با خانه افرادی که شاد و سرزنده ھستند. ھرچند ممکن است خانه اﯾن گروه به قول معروف رﯾخت و پاش باشد اما می توان از رنگ ھا و نوع وساﯾل به روحیه افراد خانواده پی برد.

داشتن ﯾک خانه زﯾبا و حتی علاقه مند بودن به داشتن ﯾک خانه کوچک اما پرروح و گرم می تواند نشانه سلامت روحی ما و امید به زندگی باشد در حالی که اگر ھیچ علاقه ای به نوع محیط زندگی خود نداشته باشیم می توانیم پی به نوعی ﯾأس درون خودمان ببرﯾم. ﯾأسی که شاﯾد نشانگر عدم علاقه مندی ما به زندگی با افراد دﯾگر خانواده است!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا