استفاده از موزائیک در کف سازی چمن

ارزانترین کفپوس برای دکوراسیون منزل چیست؟ موزائیک !!

موزائیک ارزان ترین کف پوشی است که میتوانید برای پوشش کف منزل از آن استفاده کنید.در این مقاله ابتدا در مورد اینکه موزائیک چیست و تاریخچه پیدایش آن چگونه است صحبت خواهیم کرد.سپس به بررسی فضاهایی که میتوان در ان ها از موزائیک استفاده کرد می پردازیم.

موزائیک در هر چه زیباترشدن یک فضا می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند. خیلی ها معتقد هستند که موزائیک نوع ارزش گذاردن به فضا است. و البته از این موضوع نباید غافل شد که موزائیک در تمزی محیط نیز نقش آفرینی می کند. برخی معتقد هستند اﯾن ھنر باستانی است و در طول زمان ھمواره در حال کشف مجدد بوده است تا به شکل ظاهری الان رسیده است.

 

موزائیک-فرش-کف-باغ

 

آنچه روشن است این است که موزائیک به عنوان ﯾک ھنر تزﯾینی چون نقش روی دﯾوار، آشنا ولی پیش پا افتاده بوده است تا بالاخره در دستان چیره دست ﯾک ھنرمند قرار گیرد، آنگاه اﯾن بیان ھنری به طراوت و تازگی ذھن خالق آن خواھد شد.

 

موزائیک چیست؟

 

قطعات سنگی ای که برای ﯾک طرح موزائیک کف به کار می روند آن قدر کوچک ھستند که اﯾن طرح موزائیک در واقع نقاشی با سنگ محسوب می شود و از اﯾن رو موزائیک کف ، پا را بسیار فراتر از محدوده ھای اﯾن رسانه گذاشته است. امروزه موزائیک ھا را به ھمان طرﯾقی درست می کنند که روزگاری به عنوان مواد کفپوش در پومپئی به کار می رفت. بدﯾن ترتیب که قطعات کوچک سنگی را برداشته و با دست در ملات قرار می دھند.

 

اﯾن روش فوق العاده ساده از لحاظ طراحی انعطاف پذﯾر محسوب می شود و به ھمین خاطر کفپوش ھای موزاییک را دائماً در لبه برش سبک فضاھای داخلی قرار می دھد. بنابراﯾن جای تعجب نیست موزائیک که در تمام دوره ھا از عھد باستان گرفته تا به حال استفاده می شده و نماﯾانگر قدرت صاحب خانه بوده است، ھمواره کفپوشی والا و مظھر عشق به سبک ھای نوﯾن شمرده شده؛ حتی امروزه نیز تفاوتی حاصل نشده : کفپوش ھای موزاﯾیک به طور مرسوم دارای رنگ ھا و طرح ھای بی حد و اندازه ای ھستند.

 

 

استفاده از موزائیک در کف سازی چمن

 

 

استفاده از موزائیک ھای آماده برای خلق مرزھا و عناصر تزﯾینی است. پس زمینه مشبک می تواند برای ھرگونه پوشش کف استفاده شود؛ گرچه استفاده از سنگ راﯾج تر است. امواج پیچشی، درختان مو ﯾا برگ ھای پاﯾیزی برخی اوقات حاشیه ﯾک طرح ساده را تشکیل می دھند. می توانید با تدبیر و تمھیدی که می اندﯾشید، عناصر تزﯾینی موزائیک را داخل کاشی ھای سرامیک ﯾا حتی درون کفپوش ھای چوبی درج نماﯾید تا در کل ﯾک جنس مخلوطی مطابق با سلیقه تان به وجود آﯾد.

 

قطعه ای موزائیک به رنگ کفپوش ھای ورودی می تواند حروف ً شاﯾد تماﯾل داشته باشید تصوﯾری رنگی در کف آشپزخانه نقش بزنید. احتمالا ًمثلا اول اسم صاحبخانه را بر خود داشته باشند که اﯾن نیز موقعیت برجسته و والای صاحبخانه را می رساند. ﯾا در نظر بگیرﯾد چه ھیجان انگیز خواھد شد اگرموزاییک ھای شیشه ای داخل قطعات سنگ مرمر قرار گیرند. اﯾن قطعات شیشه ای مانند جواھری گرانبھا از سطح کدر و مات اتاق بازتاب می کنند.

 

در واقع ھیچ محدودﯾتی وجود ندارد. موزائیک ھا ھمان قدر به آرامی بر کف حمام جای می گیرند که بر کف اتاق پذﯾراﯾی. ھمچنان که می توانید وساﯾل و لوازم مختلف را با افزودن چیزھای مناسب غنا بخشید، اﯾن مطلب درباره کف اتاق نیز صادق است که می تواند با موزائیک آراسته شود، اما تصاوﯾر سنگی چند منظوره تر از لوازم پارچه ای ھستند؛ در ﯾک ترکیب شورانگیز، قطعات کنار ھم ردﯾف شده موزائیک می تواند مانند ﯾک ستاره نقشی محوری در طراحی کف اتاق اﯾفا کند.

 

معدودی از طرح ھای کف، حالتی پر اقتدار بسان کف ھای تماشاﯾی تشکیل شده از سنگ ھای رنگی دارا ھستند. اگر خواھان طرحی رنگی و ظرﯾف ھستید، قطعات این متریال را برای پوشش کف مد نظر قرار دھید.

انواع خدمات شرکت معماری و دکوراسیون رامسین شامل: بازسازی منزل، دکوراسیون منزل، ساخت ویلا ، بازسازی ویلا، دکوراسیون اداری، و کلیه کارهای مربوط به ساختمان می باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *