اتاق خواب ایده آل چگونه اتاق خوابی است

دکوراسیون رامسین: به تغییر فکر کنیم.  وقتی  احساس می کنید دیگر زمان آن رسیده است که تغییر و تحولی در زندگی ایجاد کنید و  ھمه چیز در نظر شما تکراری است  حتی اتاق خوابی که محل استراحت و آرامش شماست.

به این می اندیشید که واقعا چه باید بکنید؟

با ما همراه باشید تا به شما کمک کنیم مکانی آرامش بخش و متفاوت برای استراحت کردن داشته باشید. ممکن است در این میان اﯾده ھای زیادی به ذهن ما برسد.

اتاق باید دارای رﯾتم و ھماھنگی باشد

تا زمانی که دکوراسیون داخلی ﯾک اتاق از ھماھنگی نسبی برخوردار نباشد نمی توان به آسانی ارتباط ھمه اجزای اتاق را با ﯾکدﯾگر فهمید. نقش رنگ ھا و استفاده از الگوھای نزدیک به هم در چیدمان وساﯾل، در اﯾجاد ھماھنگی و ریتم بخشی اﯾده آل اجتناب ناپذر است . نباید این نکته را فراموش کنیم که ساﯾه روشن ھا و افکت ھای نوری در زمینه یک دکوراسیون ایده آل به شدت تاثیرگذار هستند.

استفاده از طبیعت در اتاق خواب

توصیه می کنیم تا جایی که می توانید از نقاشی ها و تصاویر مربوط به طبیعت برای دکوراسیون اتاق استفاده کنید. از آن جمله انواع گیاھان خانگی و محصولات صنایع دستی از چوب، سنگ و… هریک می تواند در داشتن اتاقی زنده و سرشار از انرژی مفید یاری کند.

در کتاب مکمل و درمان  ھای موازی در مبحث فنگ شوﯾی توصیه ای مھمی در این زمینه شده است. گیاھان و اشیای مختلفی مانند تابلو، مجسمه، سکه، سنگ، پشم، زنگوله و… به عنوان ابزار روﯾارویی با تاثیرات منفی و تقوﯾت انرژی و تاثیرات مثبت توضیح مفصلی داده است.

این کتاب طبیعت  را ھمواره زﯾباترﯾن الگو و بستر در اختیار انسان معرفی می کند.  پس برای وفق شدن در اﯾن کار ھم بھترﯾن الگوی شما چه در انتخاب م رنگ ھا و چه در چیدمان وساﯾل اتاق تان طبیعت است علاوه بر اﯾن شما می  توانید به جای گم شدن در میان انبوھی از کتاب ھا و جزوات مربوط به رنگ شناسی با نگاھی ساده اما دقیق به چگونگی در کنار ھم قرار گرفتن رنگ ھا در طبیعت، زﯾباترﯾن ترکیبات رنگی را متناسب با فضای اتاقتان اﯾجاد کنید.

در نھاﯾت  برای طراحی و تغییر دکوراسیون اتاق، در وهله اول سعی کنید اطلاعات لازم را در اﯾن زمینه بدست آورید و قبل از ھر چیز فقط به احساس درونی خودتان توجه کنید. تنها به خودتان و احساسات خودتان و سلیقه خودتان اعتماد کنید چرا که نھاﯾتا اﯾن شماﯾید که باﯾد در اﯾن اتاق زندگی کنید.

 شما ﯾک سوم زندگی خود را  را در اتاق سپری می کنید. توصیه می کنیم سر به طرف دﯾوار باشد تا دﯾوار از آن حماﯾت کند و به طرف در دﯾد داشته باشید. اگر میزھای دارای رومیزی پارچه ای کنار تخت باشد و گوبلنی روی دﯾوار پشت تخت آوﯾزان باشد، محیط را آرام می کند. از تصوﯾرھای نامناسب ﯾا شلوغ باﯾد اجتناب شود، اﯾن اتاق تقارن و مناسبت خوبی دارد، میزھای متناسب کنار تخت رابطه مثبت را تقوﯾت می کند.

هنگام شب آﯾنه ھای روی در کمدھا ﯾا میز آراﯾش را با پرده روشن بپوشانید، چون ھنگام خواب باﯾد انرژی ھای موجود در اتاق آرام باشند، چرا که آﯾنه آنھا را گسترش می دھد. تختخواب ھای دارای قاب فلزی، امواج الکترومغناطیسی لوازم برقی و سیم کشی خانه را تشدﯾد می کند، تختخواب ھای چوبی بھتر ھستند.

از مواد طبیعی  برای ملافه ھا، پتو و روبالشی ھا استفاده کنید.

اتاق خواب ھر چه کوچک باشد، متناسب و اﯾده آل است، چرا که انرژی آن آرام تر و متعادل تر در جرﯾان خواھد بود. به ﯾاد داشته باشید تمام لباس ھایی را که در طول روز پوشیده اﯾد و از دنیا انرژی گرفته اند را به اتاق دﯾگر و ﯾا کمد مخصوص لباس ھا انتقال دهید. لباس سفید بھترﯾن رنگ برای موقع خواب است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *