ابزار کاربردی حمام و دستشویی

دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید شیر آب که به منبعی وصل است به طور معمول برای کنترل آب و میزان مصرف آن استفاده می شود. ولی شیرهای دوش و وان که در حمام و دستشویی مورد استفاده قرار می گیرند از تکنولوژی بیشتری برخوردار هستند.

توسط این ابزار نه تنها می توان میزان آب را مدیریت و کنترل کرد بلکه وجود حالت فورانی بیشتر در آنھا باعث شست و شوی بھتر و احساس لذت بیشتری از استحمام می گردد.

از طرفی می توان  از شیر آب ھایی که دارای تصفیه کننده ھستند استفاده نماﯾید و مطمئن باشید که اب پاکیزه تری را به خصوص برای شستن دھان مصرف می کنید.    

بھتر است از شیرھاﯾی که ھمزمان اب گرم و سرد را تامین می کنند استفاده کنید و استفاده از شیرھای اتوماتیک نیز به دلیل کاھش چکه توصیه می شود .

امروزه مدل ھا و عملکردھای شیرھا بسیار متنوع شده و برای اثبات اﯾن حرف کافیست سری به بازار بزنید تا بینید انواع شیرالات در قیمت ھای مختلف با امکانات مختلف موجود می باشند . علاوه بر کارایی به ظاھر شیر و ھماھنگی ان با ساﯾر لوازم نیز دقت کنید .

در صورت محدود بودن بودجه انتخاب شیر مناسب را در اولوﯾت کار قرار دھید . دقت کنید دکور حمام شما سنتی است ﯾا مدرن ، جنس کمدھا و وان چیست ، نقش و رنگ دﯾوارھا و سقف چیست ، سپس شیر مورد نظر خود را انتخاب کنید .

معمولا دوش و شیر آن را به صورت دﯾواری نصب می کنند ولی برخی نیز مایل هستند بر روی سقف نصب شود تا احساس رﯾزش باران به آنھا دست دھد . بعضی نیز ترجیح می دھند که شیرھا داری شلنگی باشد که بتوان آن را با دست حرکت داد.

 به این نکته دقت کنید تا جنسی مقاوم و ھماھنگ با دکور انتخاب نماﯾید. از بھترﯾن انواع شیر برای حمام می توان به نوع کرومی و برنجی اشاره کرد. زمان انتخاب شیر حتما با افراد متخصص مشورت نمایید.

مطالب مرتبط