آیا می توان طراح دکوراسیون منزل خودمان باشیم؟

دکوراسیون داخلی رامسین: به اﯾن نتیجه رسیده اﯾد که خانه تان احتیاج به تغییر دکور دارد اما چطوری آن را طراحی می کنید؟ ممکن است در مغازه ھا پارچه ھای شیک و مبلمان ھای به شما نمی گوﯾند که دقیقاً چگونه تمامیًزﯾباﯾی دﯾده باشید اما معمولا اﯾن اجزا را ترکیب کنید تا به نتیجه ای که دوستت دارﯾد برسید.

اگر روش ھای تزئین را از متخصصان ﯾاد بگیرﯾد ھر اتاق را می توانید به طور حرفه ای طراحی کنید. بسیاری از افراد برای گرفتن اﯾده در آخر ھفته از نماﯾشگاه ھا دﯾدن می کنند و اکثراً قصد خرﯾد ندارند. فقط می خواھند ببینند چگونه ﯾک طراح دکوراسیون حرفه ای ﯾک خانه ساده را به جای زﯾباﯾی برای

زندگی تبدﯾل می کند. طراحان مثل تمامی افراد دﯾگر مشکلاتی در اﯾن راه دارند مثل اﯾجاد شکل آسمان در ﯾک اتاق کوچک، تقسیم کردن ﯾک اتاق بزرگ و اتاق ھای نشیمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسب باشد.

آنھا اﯾده ھای مختلف در اﯾن زمینه و روش ھای عجیب و غرﯾب را امتحان می کنند بنابراﯾن اگر از نماﯾشگاھی دﯾدن می کنید دنبال اﯾده ھای عملی روش ھای مختلف تزئین دﯾوارھا )بعضی از طراحان به جای رنگ ﯾا کاغذ دﯾواری از پارچه باشید که کمک می کند فضای خانه تان را تغییر دھید. مثلا استفاده می کنند( پرده ھا و کف و انواع گوناگون مبلمان و ترکیبات رنگی که پیش از آن به آنھا فکر نکرده اﯾد.

در اﯾن مقاله ایده های خوبی جمع کرده اﯾم تا به شما کمک کنیم برای تغییر خانه تان استفاده کنید.

کف اتاق را به صورت شیشه ای و برق درآورﯾد تا کمک کند اتاق ھای کوچک بزرگتر به نظر برسند و نور را منعکس کنند. جف بانکز می گوﯾد اغلب از کفی ھای براق لافیت در اتاق خواب و اتاق ھای طبقه پاﯾین استفاده کنید.

تختخواب اضافی در ﯾک اتاق اضافی، آن را با کوسن و پشتی بپوشانید به طوری که ﯾک کاناپه به نظر برسد و به محل اتاق استراحت روزانه تبدﯾل نماﯾید و از آن دو منظوره استفاده کنید. بدﯾن ترتیب ﯾک جای راحت اﯾجاد کرده اﯾد که می توانید در طول روز برای نشستن ﯾا درس خواندن از آن استفاده کنید.

قفسه ھای شیشه ای را در شاه نشین ﯾادی بگذارم در حالی که میزھای شیشه ای کمک می کنند نور ز به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگیر شود. ھر جا لازم است نور را به حداکثر برسانید از انواع مختلف شیشه در درھا استفاده کنید.

آشپزخانه ھای مستقل منظره زﯾبا و جدﯾدی با فضاﯾی در زﯾر خود دارند که برای ذخیره وساﯾل اضافه استفاده می شود. به اﯾن ترتیب اﯾنطوری احساس می شود که کف آشپزخانه بزرگتر است و می توان بعداً از آن استفاده کرد.

دقت کرده اﯾد که اتاق ھاﯾی که در نماﯾشگاه آﯾنه ھای زﯾادی دارند چطور باعث می شود اتاق بزرگتر به نظر برسد. آﯾنه ھای بلند را در شاه نشین قرار دھید و در حمام برای احساس روشنی و نورگیری از آنھا استفاده کنید.

به مبلمان خودتان فکر کنید و طوری آن را بچینید که صندلی ھا و میز در سر راه رفت و آم د قرار نگیرد.

در طراحی از ھر سبکی که با سلاﯾق شما سازگار است بھره گیری کنید. از وساﯾل مجلل و پرزرق و برق استفاده کنید. طرح مطلوب خود را کم کم کامل کنید.

از انواع مختلف طرح ھای کف برای  جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنید برای مثال ﯾک آشپزخانه اتاق غذاخوری ﯾا مطالعه و اتاق کار در اتاق نشیمن. اﯾن مساله وقتی که بخواھید خانه تان را بفروشید ھم به نفعتان است. باعث می شود خرﯾداران فکر کنند با پولی که می دھند فضاﯾی دو برابر در اختیارشان قرار می گیرد.

از اتاق ھاﯾی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنید. مبلمان اتاق نشیمن را با دقت بچیند ﯾک کاناپه ﯾا میز در وسط اتاق قرار دھید تا احساس راحت تری به شما دست دھد، بھتر از اﯾن است که ھمه چیز را به دﯾوار تکیه دھید.

چرم و خز را با ھم استفاده کنید از کاغذ دﯾواری ھای بافت دار نیز برای ﯾک طرح خنثی استفاده کنید

بازدیدها: 0

مطالب مرتبط