WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.52.44 (1)

آیا رنگ در دکوراسیون آشپزخانه تاثیر دارد؟

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آشپزخانه در زندگی امروزی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است. دلیل این اهمیت این است که زندگی کوچک آپارتمانی امروزی و فضایی که در اختیار ما وجود دارد بتاعث شده است که اھل خانه زمان و وقت بیشتری را در آشپزخانه بگذرانند.

این اتاق فقط مکانی برای تھیه غذا و پخت و پزهای معمول نیست و می توان ادعا کرد آشپزخانه هایی که بزرگ تر هستند به مرکز هر خانه ای مبدل شده اند. گاهی ممکن است اعضای خانواده برای تصمیم گیری در مورد موضوع مهمی در آنجا جمع شوند و یا از دوستان خود در این مکان پذیرایی نمایند.

در حقیقت آشپزخانه فضایی ساده و صمیمی است و از آنجا که زمان زﯾادی را در آن سپری می کنیم، تمایل داریم تا حد ممکن زیبا و جذاب باشد.

در این میان مهم ترین بخش در آشپزخانه کابینت است. کابینت هم از جنبه زیبایی و هم به لحاظ اینکه محل نگهداری مواد و وسایل غذایی است دارای اهمیتی فراوانی است. چیدن وسایل کمک می کند که آشپزخانه بهم ریخته نشود. و از طرفی جای بیشتری برای قرار دادن لوازم مفید و زﯾبایی خواھیم داشت.

رنگ در آشپزخانه

همان طور که گفته شد آشپزخانه ﯾکی از اصلی ترین بخش های هر خانه ای است. در آن فعالیتھای زیادی انجام می گیرد و به همین خاطر با اطمینان می توان از رنگھای روشن که انرژی به ھمراه دارند استفاده نمود.

چنانچه تمایل ندارید که از چند رنگ روی دﯾوارھا استفاده کنید، می توانید در صورت تمایل فقط از ﯾک رنگ بهره بگیرید. با اﯾن ھمه، استفاده از چند رنگ، آن جا که تقابل رنگ پدﯾد آﯾد، کمک می کند منظره آشپزخانه را مدرن نماید.

جلوه ھای رنگین

رنگھایی چون قرمز، نارنجی، سبز و زرد حس زندگی را به آشپزخانه می بخشند. اﯾن احساس نتیجه تقابل رنگھای دﯾوارھا و اشیای آن است. ھر وقت احساس کردید نیاز به دکوراسیون و طرح نوی در آشپزخانه دارﯾد، به راحتی قادر خواهید بود میتوان برخی از خرده وساﯾل را عوض کرده و به جای آن جایگزینی با رنگ جدﯾد انتخاب نمایید.

رنگ آمیزی

اگر به طرحھای چھارخانه روی دﯾوارھای آشپزخانه علاقه مند هستید بهترین راهکار استفاده از کاغذ دیواری است. این گونه طرحها را می توان به راحتی از بین کاغذ دیواری های شیکی که در بازار است پیدا کنید. اگر هم طرح دلخواه خود را پیدا نکردید خود شما می توانید الگوی مورد پسند خود را را پدﯾد آورﯾد.

برای این کار در قدم اول کل دﯾوارھا را به رنگ کرم روشن یا در آورﯾد. توجه کنید که زﯾرسازی رنگھا به درستی صورت بگیرد و سطح دﯾوار صاف باشد. سپس، نوارھای بارﯾکی از کاغذ تھیه کرده و درون آنھا را با تیغ ببرﯾد.

نوارھا را روی دﯾوارھا قرار داده و درون آن را رنگ آمیزی کنید. اگر زمینه اصلی کرم رنگ است، می توانید برای نوارھا از رنگ سفید استفاده نمایید.

سپس رنگ خشک شد، نوارھا را به صورت افقی قرار داده تا خطوط افقی را نیز بر روی دﯾوار پدﯾد آید. برای اﯾن که خطوط صاف و موازی باشند، دقت زیادی لازم است. برای این کار میتوانی مثلا برای کشیدن خطوط عمودی، بالا و پاﯾین دﯾوار را به فاصله  نشانه گذاری کنید تا بتوان نوارھا را موازی ھم قرار داد.

سادگی و پاکی

چنانچه همه آشپزخانه سفید باشد، این تصور پیش می آید که در بیمارستان ھستید. به همین خاطر برای جلوگیری از سادگی بیش از حد، رنگھاﯾی را به طرح خود اضافه کنید.

کف درخشان

ممکن است تهیه کفپوش برای آشپزخانه ھزﯾنه زیادی داشته باشد. از اﯾن رو  می توان با رنگ آمیزی و براق کردن کفپوش، جلوه ای نو به وجود بیاورید. تقابل اﯾن دو رنگ بسیار دلنشین خواهد بود. پس از خشک شدن رنگ، پوششی برای براق کردن بر روی کفپوش استفاده شده است.

آشپزخانه آبی

با رنگھا طرحھای مختلف خلق کنید و رنگ آمیزی کنید، تا جذابیتدکوراسیون آشپزخانه را دو چندان کنید. ﯾکی از رنگھای بسیار جذاب ، رنگ آبی که در آشپزخانه می توان استفاده کرد. کاشیھای آبی ھمین جلوه خوبی به محیط آشپزخانه می دهند. اگر در زمینه اصلی رنگ دﯾوارھا ﯾا کاشیھا، طرحھا و خطوطی نیز دﯾده شود، بر جذابیت فضا افزوده خواهد شد. به همین  سعی کنید طرحی را برگزﯾنید که بافت آن نیز به دلنشین کردن فضا کمک کند.

آشپزخانه صورتی

در بسیاری از آشپزخانه ھا رنگ صورتی یک رنگ متعارف نیست، اما استفاده از آن در جذاب کردن طرح بسیار جوااب می دهد. اﯾن رنگ محیط را گرم و دوستانه خواهد کرد و با ترکیب آن با سفید و خاکستری جلوه آشپزخانه را مدرن و امروزی می کند. البته صورتی را با طیفی از رنگھا می توان به کار برد که ھر ﯾک حال و ھوایی متفاوت به وجود می آورند.

بوفه و کابینت

وجود بوفه مھمترﯾن نکته در آشپزخانه است. بوفه از فاسد شدن مواد جلوگیری می کند. در بوفه می توان انواع قوطی کنسرو قرار دھید تا به این ترتیب، فضا آشفته به نظر نرسد. در هر صورت مھم ترین این است که هر وسیله ای را که بدان نیاز دارﯾد، به سرعت پیدا کرده و از آن استفاده کنید.

روی قفسه و لبه کابینت نیز فضای خوبی است که در صورت داشتن اﯾده میتوان به خوبی از آن استفاده کرد. از طرفی میتوانی برخی وساﯾل تزئینی را روی آن قرار داده تا از به این طرﯾق جلوه آشپزخانه زﯾباتر به نظر برسد.

روی کابینت فضای مناسبی برای قرار دادن یکسری وسایل کاربردی است. وسایلی چون ماکروفر ﯾا آبمیوھگیری نمای مطلوبی دارند که می توان روی آن بگذارید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *