آیا رنگ آمیزی دیوار نیاز به تکنیک دارد؟

طراحی دکوراسیون رامسین: استفاده از مُھر ﯾکی از تکنیک ھای چاپ بر روی دﯾوار است. معمولا این نوع مهره ها  طور قالب ھای برجسته و بافت داری ھستند که در شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

راﯾج ترﯾن آنها از جنس پلاستیکی مخصوص و با توجه به نوشته، فرم و شکلی که مصرف کننده بخواھد به صورت سفارشی طراحی و تولید می شوند.

مانند مهرهایی چون مُھر شرکت ھا و ادارات، مُھر جاﯾگزﯾن امضاء و… بستر کلیه اﯾن مُھرھا کاغذ است. ﯾعنی ھمه آنھا پس از آغشته شدن به جوھر در استامپ شکل گرفته و نوشته مورد نظر را بر روی کاغذ حک می کند.

نوعی از اﯾن مُھرھا نیز هستند که برای بازی بچه ھا تولید می شوند. آنها دارای مخزن کوچکی ھستند که از آن طرﯾق رنگ به سطح مُھر منتقل می شود.

با شرح این توضیحات باید گفت که مُھر در دکوراسیون داخلی نیز مورد استفاده می شود. پوشش دﯾوارھا، کف، لوازم دکوراسیون چوبی ﯾا پارچه ای ، بسترھای خوبی برای مهر زدن است.

از آنجا که مُھرھاﯾی که برای موارد دکوراسیونی مورد استفاده قرار می گیرند نسبت به مُھرھای سفارشی و راﯾج دارای ابعاد بسیار بزرگتر و اشکال متنوع و متفاوت تری دارند، طراحان داخلی با توجه هدفی که دارند، اقدام به ساخت مُھر می کنند.

چیزی که در ساخت همه مُھرھا وجه مشترک دارد، طراحی طرح مورد نظر برای مُھر، آن ھم بر روی کاغذ است. سپس دور طرح و ﯾا حتی داخل آن را به وسیله قیچی ﯾا کاتر ببرﯾد. پس از آنکه الگوی طرح مُھر آماده شد، ابتدا جنس مورد نظر برای ساخت مُھر را انتخاب کرده و سپس مراحل بعدی را انجام دھید.

برای ساخت ھر مهر، جنس و راه ھای مختلفی وجود دارد که به برخی از آنھا در ذﯾل اشاره می کنیم:

الف – لینولئوم ﯾا مکالئوم

لینولئوم و مکالئوم پوشش ھای لاﯾه ای از جنس پلاستیک ھستند که ضدآب بوده و به عنوان کفپوش در قسمت ھای مختلف ساختمان می توان استفاده کرد. اﯾن لاﯾه ھای پلاستیکی به راحتی با تیغ ھای موکت بری برﯾده می شوند. بنابراﯾن شما می توانید طرح مورد نظر را که در قالب الگوی کاغذی پیش از اﯾن آماده کرده بودﯾد، بر روی ﯾک تکه لینولئوم متناسب با ابعاد طرح قرار دھید و با تیغ موکت بُری خطوط و مکان ھای معین شده را ببرﯾد. به دلیل آنکه اﯾن لاﯾه ھا دارای قطر چند میلی متری بوده و امکان استفاده از آنھا به صورت مُھر به تنھاﯾی وجود ندارد نیازی به دسته ای دﯾگر است. بنابراﯾن دو تکه چوب عمود بر ھم و متناسب با اندازه مُھر آماده کنید و با میخ و چسب چوب به ھم متصل کنید. سپس لاﯾه مُھر را با چسب صنعتی به سطح تکه چوب افقی بچسبانید و از تکه چوب عمودی به عنوان دسته مُھر استفاده کنید. حال با آغشته کردن سطح مُھر به رنگ به وسیله غلتک و ﯾا قلم مو، مھر را به دﯾوار بزنید و چاپ را انجام دھید. رنگ ھای روغنی ساختمانی است ولی در مواردی که قرار است چاپ بر روی چاپ دﯾگر ً ▪ توضیح: نوع رنگ مورد استفاده برای چاپ با مُھر ، معمولا انجام گیرد و ﯾا به طور کلی سرعت خشک شدن چاپ مورد اھمیت است، از رنگ ھای آکرﯾلیک استفاده می شود.

ب( ساخت مُھر با میوه جات

برای ساخت مُھر با میوه جات راه ھای بسیار راحت و ابتکاری وجود دارد. به طور مثال شما می توانید ﯾک سیب، گلابی، پرتقال ﯾا نارنگی ﯾا ھر میوه دﯾگری مانند آنھا را به دو نیم تقسیم کنید و از سطح داخلی ھر نیمه به عنوان مُھری برای چاپ فرم میوه انتخابی با انتقال ھمان بافت میوه استفاده کنید.

ھنگامی که با سطح روی پارچه تماس پیدا می کند شکل گلابی رنگ آمیزی متنوع چاپ می شود که پس از اتمام کار با قلم مو به طور مستقیم برگ و انتھای ساقه نیز طراحی شده است. ھمانطور که در تصاوﯾر فوق ملاحظه کردﯾد، برای انجام چاپ مُھر، لزومی به انتخاب دﯾوار، کف ﯾا سقف نیست بلکه شما می توانید از لوازم دکوراسیونی چوبی ﯾا پارچه ای نیز استفاده کنید. لازمه به کارگیری چنین تکنیکی، مسطح بودن بستر چاپ است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا