آیا رنگها در آرامش ما تاثیر دارند؟

دکوراسیون رامسین: قبل تر نیز به این موضوع پرداخته ایم که در ھر خانه ای، اتاق نشیمن پر رفت و آمدترﯾن مکان هر خانه ای است و باﯾد در تعیین دکوراسیون آن توجه ویژه ای داشت. فراموش نکنیم اتاق نشیمن باﯾد محیطی گرم و صمیمی و در عین حال زﯾبا و شیک باشد.

اندکی ذوق و کمی سلیقه و استفاده از چند مجسمه، گلدان و… می تواند از ھر اتاق نشیمنی محیطی دلپذﯾر ساخت. برای تزئین اتاق نشیمن راه ھای زیادی وجود دارد ولی مهم تر اینکه ھنگامی که تصمیم به انتخاب وساﯾلی برای خانه گرفته اﯾد از جمله مسائلی که باﯾد در نظر گرفته شود، انتخاب رنگ و تناسب آن در ھر گوشه از خانه است.

برای مثال مبلمان برای اتاق نشیمن با توجه به طرح و مساحت فضا انتخاب می شود. علاوه بر انتخاب مبلمان مناسب و راحت، پرده نیز فاصله ای بین وساﯾل داخل اتاق و فضای بیرون است که باﯾد رنگ و طرح آن، مناسب با وساﯾل خانه و رنگ دﯾوارھا باشد. همه وساﯾل ﯾک اتاق نشیمن باﯾد راحت به نظر برسند که علاوه بر ھماھنگی و تناسب، ترجیحا از رنگ ھای شادی آفرﯾن و متناسب با روحیات و سلیقه افراد خانواده انتخاب شده باشند.

برخی تصور می کنند که طرح ھای ساده آرامش بخش تر ھستند ﯾا برای ﯾک سروﯾس مبلمان حتما باﯾد از ﯾک نقش پارچه استفاده شود ﯾا با انتخاب چند مدل روﯾه و چند مدل پارچه با طرح ھای متفاوت، خللی در نوع چینش دکور اتاق اﯾجاد می شود. در حالی که می توان با استفاده از چندﯾن مدل پارچه و رومبلی، با چینشی مناسب ھر وسیله را در کنار وساﯾل دﯾگر به بھترﯾن شکل جای داد. بدﯾن ترتیب با استفاده از طرح ھای شلوغ با رنگ ھای ھماھنگ، حتی می توان وساﯾل ﯾک اتاق را با انواع پارچه، اما با رنگ ھای ھم طیف انتخاب کرد. از جمله عوامل مھم دﯾگر که در چیدمان اتاق نشیمن موثر است نورپردازی است. گاھی وقت ھا می شود با چند جا به جاﯾی کوچک اتاق نشیمنی متفاوت و دلنشین تر داشت.

محل لوازم موجود در اتاق نشیمن را تغییر دھید. مثلا می توانید نقطه ای را به عنوان مرک  ز در نظر بگیرﯾد و مبل ھا را مقابل آن بچیینید ( مثل شومینه ﯾا تلوﯾزﯾون ) ﯾا می توانید به جای اﯾنکه کاناپه را به دﯾوار بچسبانید. آن را کمی از دﯾوار قرار دھید و پشت آن آباژوری زﯾبا ﯾا گلدانی با فاصله گل قرار دھید.

بهتر است در اتاق نشیمین خود را از رنگ ھای ملاﯾم استفاده کنید. رنگ ھا تاثیر مھمی در میزان  آرامش بخشی دارند؛ پس با توجه به رنگ ھای استفاده شده، اتاق نشیمن می تواند بسته به رنگ دلپذﯾر ﯾا آزاردھنده باشد؛ بنابر اﯾن با انتخاب رنگ ھای ملاﯾم و مناسب برای دﯾوارھا، مھم ترﯾن اصل برای تعیین دکوراسیون اتاق نشیمن را به انجام رسانده اﯾد. شما دوست دارﯾد که اتاق نشیمنتان فضاﯾی گرم و دوستانه داشته باشد و باﯾد گفت ﯾکی از رنگ ھاﯾی که اﯾن خصوصیات را دارد، رنگ سبز است. با استفاده از ساﯾه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاق نشیمنی زﯾبا و دلپذﯾر ساخت.

 چنانچه اتاق نشیمن شما کوچک است، با نصب ﯾک آﯾنه بزرگ روی دﯾوار، می توانید تا حد زﯾادی فضا را بزرگ تر نشان دهید. البته باﯾد دقت کنید که آﯾنه مقابل بخش شلوغ نشیمن قرار نگیرد.

توصیه می کنیم برای چیدن اتاق نشیمن می توانید از وساﯾل کوچک و زﯾبا استفاده کنید. مثلا در کنار کاناپه میز گرد کوتاھی قرار دھید و روی آن چند جلد مجله ﯾا کتاب بگذارﯾد. سعی کنید در گوشه و کنار از گلدان ھای گل استفاده کنید تا فضا نشاط انگیز شود. گوشه ھایی  از فضا که  بسته  ھستند و در معرض  رفت  و آمد قرار ندارند، ﯾا دو سمت  شومینه  به  وﯾژه  اگر در کنج  واقع  شده با تعبیه  نیمکت  ﯾا سکوھایی  می  توان  فضای  نشیمن  باشد  مناسب  بدون  مبل  ﯾا با استفاده  از ﯾک  ﯾا دو مبل  آزاد به  وجود آورد.

مجسمه ھای زﯾبا، نقش مھمی در آراستگی اتاق نشیمن دارند. گوشه ھای اتاق و روی میزھا بھترﯾن مکان برای قراردادن مجسمه ھا ھستند. البته چنانچه اتاق نشیمن شما کوچک باشد. بھتر است از مجسمه ھای کوچک به تعداد کم ﯾا تنھا ﯾک مجسمه بزرگ استفاده کنید.

آباژورھا و چراغ ھای رومیزی، از جمله وسایلی ھستند که در زﯾبایی محیط تاثیر فراوان دارند. بھتر است آنھا را در گوشه ھای اتاق و کنار مجسمه ھا قرار دھید. سعی کنید از نورھای مخفی در سقف اتاق ھا و به وﯾژه اتاق ھای پذﯾراﯾی بهره بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا