آیا رنگها در آرامش ما تاثیر دارند؟

دکوراسیون رامسین: قبل تر نیز به این موضوع پرداخته ایم که در ھر خانه ای، اتاق نشيمن پر رفت و آمدترﯾن مکان هر خانه ای است و باﯾد در تعيين دکوراسيون آن توجه ویژه ای داشت. فراموش نکنیم اتاق نشيمن باﯾد محيطی گرم و صمیمی و در عين حال زﯾبا و شیک باشد.

اندکی ذوق و کمی سليقه و استفاده از چند مجسمه، گلدان و… می تواند از ھر اتاق نشيمنی محيطی دلپذﯾر ساخت. برای تزئين اتاق نشيمن راه ھای زیادی وجود دارد ولی مهم تر اینکه ھنگامی که تصميم به انتخاب وساﯾلی برای خانه گرفته اﯾد از جمله مسائلی که باﯾد در نظر گرفته شود، انتخاب رنگ و تناسب آن در ھر گوشه از خانه است.

برای مثال مبلمان برای اتاق نشيمن با توجه به طرح و مساحت فضا انتخاب می شود. علاوه بر انتخاب مبلمان مناسب و راحت، پرده نيز فاصله ای بين وساﯾل داخل اتاق و فضای بيرون است که باﯾد رنگ و طرح آن، مناسب با وساﯾل خانه و رنگ دﯾوارھا باشد. همه وساﯾل ﯾک اتاق نشيمن باﯾد راحت به نظر برسند که علاوه بر ھماھنگی و تناسب، ترجيحا از رنگ ھای شادی آفرﯾن و متناسب با روحيات و سليقه افراد خانواده انتخاب شده باشند.

برخی تصور می کنند که طرح ھای ساده آرامش بخش تر ھستند ﯾا برای ﯾک سروﯾس مبلمان حتما باﯾد از ﯾک نقش پارچه استفاده شود ﯾا با انتخاب چند مدل روﯾه و چند مدل پارچه با طرح ھای متفاوت، خللی در نوع چينش دکور اتاق اﯾجاد می شود. در حالی که می توان با استفاده از چندﯾن مدل پارچه و رومبلی، با چينشی مناسب ھر وسيله را در کنار وساﯾل دﯾگر به بھترﯾن شکل جای داد. بدﯾن ترتيب با استفاده از طرح ھای شلوغ با رنگ ھای ھماھنگ، حتی می توان وساﯾل ﯾک اتاق را با انواع پارچه، اما با رنگ ھای ھم طيف انتخاب کرد. از جمله عوامل مھم دﯾگر که در چيدمان اتاق نشيمن موثر است نورپردازی است. گاھی وقت ھا می شود با چند جا به جاﯾی کوچک اتاق نشيمنی متفاوت و دلنشين تر داشت.

محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد. مثلا می توانيد نقطه ای را به عنوان مرک  ز در نظر بگيرﯾد و مبل ھا را مقابل آن بچيينيد ( مثل شومينه ﯾا تلوﯾزﯾون ) ﯾا می توانيد به جای اﯾنکه کاناپه را به دﯾوار بچسبانيد. آن را کمی از دﯾوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری زﯾبا ﯾا گلدانی با فاصله گل قرار دھيد.

بهتر است در اتاق نشيمين خود را از رنگ ھای ملاﯾم استفاده کنيد. رنگ ھا تاثير مھمی در ميزان  آرامش بخشی دارند؛ پس با توجه به رنگ ھای استفاده شده، اتاق نشيمن می تواند بسته به رنگ دلپذﯾر ﯾا آزاردھنده باشد؛ بنابر اﯾن با انتخاب رنگ ھای ملاﯾم و مناسب برای دﯾوارھا، مھم ترﯾن اصل برای تعيين دکوراسيون اتاق نشيمن را به انجام رسانده اﯾد. شما دوست دارﯾد که اتاق نشيمنتان فضاﯾی گرم و دوستانه داشته باشد و باﯾد گفت ﯾکی از رنگ ھاﯾی که اﯾن خصوصيات را دارد، رنگ سبز است. با استفاده از ساﯾه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاق نشيمنی زﯾبا و دلپذﯾر ساخت.

 چنانچه اتاق نشيمن شما کوچک است، با نصب ﯾک آﯾنه بزرگ روی دﯾوار، می توانيد تا حد زﯾادی فضا را بزرگ تر نشان دهید. البته باﯾد دقت کنيد که آﯾنه مقابل بخش شلوغ نشيمن قرار نگيرد.

توصیه می کنیم برای چیدن اتاق نشيمن می توانيد از وساﯾل کوچک و زﯾبا استفاده کنيد. مثلا در کنار کاناپه ميز گرد کوتاھی قرار دھيد و روی آن چند جلد مجله ﯾا کتاب بگذارﯾد. سعی کنيد در گوشه و کنار از گلدان ھای گل استفاده کنيد تا فضا نشاط انگيز شود. گوشه ھایی  از فضا که  بسته  ھستند و در معرض  رفت  و آمد قرار ندارند، ﯾا دو سمت  شومينه  به  وﯾژه  اگر در کنج  واقع  شده با تعبيه  نيمکت  ﯾا سکوھایی  می  توان  فضای  نشيمن  باشد  مناسب  بدون  مبل  ﯾا با استفاده  از ﯾک  ﯾا دو مبل  آزاد به  وجود آورد.

مجسمه ھای زﯾبا، نقش مھمی در آراستگی اتاق نشيمن دارند. گوشه ھای اتاق و روی ميزھا بھترﯾن مکان برای قراردادن مجسمه ھا ھستند. البته چنانچه اتاق نشيمن شما کوچک باشد. بھتر است از مجسمه ھای کوچک به تعداد کم ﯾا تنھا ﯾک مجسمه بزرگ استفاده کنيد.

آباژورھا و چراغ ھای روميزی، از جمله وسایلی ھستند که در زﯾبایی محيط تاثیر فراوان دارند. بھتر است آنھا را در گوشه ھای اتاق و کنار مجسمه ھا قرار دھيد. سعی کنيد از نورھای مخفی در سقف اتاق ھا و به وﯾژه اتاق ھای پذﯾراﯾی بهره بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.