WhatsApp Image 2020-04-28 at 10.42.25 AM (3)

آينه و نقش آن در دکوراسيون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: با توجه به اینکه آﯾنه عنصری كاربردی است، کمترھيچ فردی ممکن است پیدا شود که ادعا کند از آینه استفاده نمی کند.

استفاده از آﯾنه هم جنبه تزئیناتی دارد و هم استفاده شخصی مثل آراﯾش و پيراﯾش است. به همین خاطر دست اندرکاران این حوزه به فکر طراحی انواع و اقسام آﯾنه ھا افتادند. جدا از اﯾن موضوع، آﯾنه ﯾكی از عناصر تاثير گذار در دكوراسيون داخلی نيز ھست به طوری که كاربرد آن در بخش هایی از منزل از جمله سروﯾس ھای بھداشتی و اتاق خواب به عنوان عنصری ثابت و جزء لوازم ثابت است.  

همان طور که گفته شد آینه زینت بخش فضای خانه است و اغلب خانمهای با سلیقه آﯾنه ای را در قابی زﯾبا بر روی دﯾوار نصب می کنند و آن را روی كنسولی ھماھنگ با دﯾگر لوازم دكوراسيونی محيط قرار می دھند.  

از جمله دیگر فضای ساختمان كه معمولا رابطه مستقيمی با سليقه صاحب خانه دارد و به طور كلی آﯾنه به عنوان عنصری تزئينی از دﯾرباز در فرھنگ ما اﯾرانيان جاﯾگاه وﯾژه ای داشته است. اﯾن تعلق خاطر را می توان در عمارت ها، تکیه ها، بازارچه ها و مساجد مشاهده کرد.

فراموش نکنیم استفاده از آینده همچنان در فرھنگ و ساخت زﯾارتگاه ھا به قوت خود باقیست. همچنین آﯾنه در صناﯾع دستی برخی از استان ھای ایران از جاﯾگاه وﯾژه ای برخوردار است.

امروزه آﯾنه ھا در ساخت بسياری از لوازم دكوراسيونی به سبک مدرن نيز كارایی خود را دارد. از جمله می توان به ميزھا، وﯾترﯾن ھا، پاﯾه ھای آباژور و … اشاره كرد.

با تمام اﯾن تفسيرها نقش كاربردی آﯾنه در دكوراسيون داخلی اجتناب ناپذیر است. با نصب آﯾنه ای روی دﯾوار چندﯾن كاربرد همزمان و مھم را می توان از آن درﯾافت كرد كه چند مورد از آنها به افزاﯾش نور محيط توسط آﯾنه اشاره كرد. به اﯾن ترتيب در فضاھایی كه از نور چندانی برخوردار نيستند با نصب آﯾنه ای بزرگ بر روی دﯾواری مقابل پنجره، نور خورشيد وارد شده از پنجره را افزاﯾش دھيد. اﯾن كاربرد آﯾنه در سطح كوچك تری برای افزاﯾش نور و زﯾباﯾی به طور ھمزمان در وﯾترﯾن ھا نيز دﯾده می شود. به اﯾن گونه كه در اغلب وﯾترﯾن ھا برای انعكاس نور، دﯾواره انتھاﯾی داخل وﯾترﯾن را با آﯾنه می پوشانند.

انعکاس  تصوﯾر مقابل آینه، می تواند فضای کوچک را بزرگتر در ذھن مخاطب اﯾجاد كند دﯾواری كه به آﯾنه اختصاص ﯾافته ادامه دنباله دار از فضای خانه است البته ھنگامی كه قصد دارﯾد آﯾنه ای را با چنين كاربردی نصب كنيد ابتدا می باﯾست ھدف از بزرگنماﯾی مشخص شود.

در برخی مواقع یک اتاق به لحاظ عرض و ﯾا طول ممکن است وسعت کمی داشته باشد. توصیه ما این است که آینه بر روی دﯾواری نصب گردد كه فضای مقابل آن كم باشد. برای رسیدن به اﯾن ھدف می بایست تمام سطح دﯾوار را با آﯾنه پوشش داد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *