آینه و نقش آن در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: با توجه به اینکه آﯾنه عنصری کاربردی است، کمترھیچ فردی ممکن است پیدا شود که ادعا کند از آینه استفاده نمی کند.

استفاده از آﯾنه هم جنبه تزئیناتی دارد و هم استفاده شخصی مثل آراﯾش و پیراﯾش است. به همین خاطر دست اندرکاران این حوزه به فکر طراحی انواع و اقسام آﯾنه ھا افتادند. جدا از اﯾن موضوع، آﯾنه ﯾکی از عناصر تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی نیز ھست به طوری که کاربرد آن در بخش هایی از منزل از جمله سروﯾس ھای بھداشتی و اتاق خواب به عنوان عنصری ثابت و جزء لوازم ثابت است.  

همان طور که گفته شد آینه زینت بخش فضای خانه است و اغلب خانمهای با سلیقه آﯾنه ای را در قابی زﯾبا بر روی دﯾوار نصب می کنند و آن را روی کنسولی ھماھنگ با دﯾگر لوازم دکوراسیونی محیط قرار می دھند.  

از جمله دیگر فضای ساختمان که معمولا رابطه مستقیمی با سلیقه صاحب خانه دارد و به طور کلی آﯾنه به عنوان عنصری تزئینی از دﯾرباز در فرھنگ ما اﯾرانیان جاﯾگاه وﯾژه ای داشته است. اﯾن تعلق خاطر را می توان در عمارت ها، تکیه ها، بازارچه ها و مساجد مشاهده کرد.

فراموش نکنیم استفاده از آینده همچنان در فرھنگ و ساخت زﯾارتگاه ھا به قوت خود باقیست. همچنین آﯾنه در صناﯾع دستی برخی از استان ھای ایران از جاﯾگاه وﯾژه ای برخوردار است.

امروزه آﯾنه ھا در ساخت بسیاری از لوازم دکوراسیونی به سبک مدرن نیز کارایی خود را دارد. از جمله می توان به میزھا، وﯾترﯾن ھا، پاﯾه ھای آباژور و … اشاره کرد.

با تمام اﯾن تفسیرها نقش کاربردی آﯾنه در دکوراسیون داخلی اجتناب ناپذیر است. با نصب آﯾنه ای روی دﯾوار چندﯾن کاربرد همزمان و مھم را می توان از آن درﯾافت کرد که چند مورد از آنها به افزاﯾش نور محیط توسط آﯾنه اشاره کرد. به اﯾن ترتیب در فضاھایی که از نور چندانی برخوردار نیستند با نصب آﯾنه ای بزرگ بر روی دﯾواری مقابل پنجره، نور خورشید وارد شده از پنجره را افزاﯾش دھید. اﯾن کاربرد آﯾنه در سطح کوچک تری برای افزاﯾش نور و زﯾباﯾی به طور ھمزمان در وﯾترﯾن ھا نیز دﯾده می شود. به اﯾن گونه که در اغلب وﯾترﯾن ھا برای انعکاس نور، دﯾواره انتھاﯾی داخل وﯾترﯾن را با آﯾنه می پوشانند.

انعکاس  تصوﯾر مقابل آینه، می تواند فضای کوچک را بزرگتر در ذھن مخاطب اﯾجاد کند دﯾواری که به آﯾنه اختصاص ﯾافته ادامه دنباله دار از فضای خانه است البته ھنگامی که قصد دارﯾد آﯾنه ای را با چنین کاربردی نصب کنید ابتدا می باﯾست ھدف از بزرگنماﯾی مشخص شود.

در برخی مواقع یک اتاق به لحاظ عرض و ﯾا طول ممکن است وسعت کمی داشته باشد. توصیه ما این است که آینه بر روی دﯾواری نصب گردد که فضای مقابل آن کم باشد. برای رسیدن به اﯾن ھدف می بایست تمام سطح دﯾوار را با آﯾنه پوشش داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *