آشپزخانه جزيره ای چطور آشپزخانه است؟

دکوراسیون رامسین: نوع دکوراسیون آشپزخانه ﯾکی از مشکلات دکوراتورھا و طراحان این حوزه است. چرا که از یک  طرف ھم باﯾد ذائقه صاحب خانه را در اولویت قرار دهند و ھم طبق اصول و استانداردھای دکوراسيون داخلی عمل کنند.

در سالهای اخیر یک شرکت دکورسازی در اﯾتاليا آشپزخانه ای را طراحی کرده که به سبک جزﯾره است. در اﯾن چيدمان اجاق گاز در کنج قرار می گیرد و زﯾر آن قفسه ای برای جا دادن ظرف و ظروف است که به نوعی عملکردش مشابه کابينت است. در کنار گاز ميز متحرک آشپزی و کنار آن ﯾخچال قرار دارد و بقيه فضا باز است.

روی آوردن به این نوع دکوراسیون در نماﯾشگاه ها به حدی بود که طراحان زیادی را به فکر طراحی آشپزخانه ای جمع و جور تر انداخت. گوﯾا خانم ھای خانه دار ھم از اﯾن درھم و برھمی اشيا در آشپزخانه به ستوه آمده و دنبال مکانی آرام و خلوت برای آشپزی می گردند. گذشته از سبک طراحی رنگ نيز عنصر دﯾگری بود که در نماﯾشگاه اخير از سوی صاحب نظران دکوراسيون مورد توجه قرار گرفته بود.

 سبز، آبی، سفيد و خردلی از جمله رنگ ھایی هستند که در آشپزخانه ھای پيش ساخته جزیره ای بسيار دﯾده می شدند. در آشپزخانه ھای امروزی دﯾوارھا و کابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ ھاﯾی چون سبز، آبی ﯾا ارغوانی پوشيده شدند. ميز و صندلی ھا فلزی بوده و روﯾه آن ھا ھمخوانی با رنگ کابينت ھا دارد. این نوع آشپزخانه ھا ھيچ لوستری ندارند که از سقف آوﯾزان باشد.

انواع مختلف نورهای مصنوعی مانند استفاده از ھالوژن، فلورسنت با لامپ ھاﯾی که از سقف آوﯾزان می شوند، دارای پاﯾه ای روی زمين ﯾا روی ميز ھستند طراحی تابش نور مستقيم شده اند و می توان از آنھا برای تامين نور دلخواه استفاده نمود. به طور کلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد. معمولا ناراحت کننده بوده و انعکاس زﯾباﯾی ندارد. نکته مھم دﯾگر در آشپزخانه مدرن اﯾن است که تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا، ليوان ھا، جای قھوه و شکر باﯾد در داخل قفسه ھا قرار گيرند!

 آوﯾختن تابلوھایی به دﯾوار آشپزخانه نظير نقاشی ھای پيت موندرﯾان و واسيلی کاندﯾنسکی که جاذبه ھای بصری آن ھا به حدی است که ميزان اشتھا را در فرد چند برابر می کند از جمله وﯾژگی اﯾن نوع آشپزخانه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.