آشپزخانه جزیره ای چطور آشپزخانه است؟

دکوراسیون رامسین: نوع دکوراسیون آشپزخانه ﯾکی از مشکلات دکوراتورھا و طراحان این حوزه است. چرا که از یک  طرف ھم باﯾد ذائقه صاحب خانه را در اولویت قرار دهند و ھم طبق اصول و استانداردھای دکوراسیون داخلی عمل کنند.

در سالهای اخیر یک شرکت دکورسازی در اﯾتالیا آشپزخانه ای را طراحی کرده که به سبک جزﯾره است. در اﯾن چیدمان اجاق گاز در کنج قرار می گیرد و زﯾر آن قفسه ای برای جا دادن ظرف و ظروف است که به نوعی عملکردش مشابه کابینت است. در کنار گاز میز متحرک آشپزی و کنار آن ﯾخچال قرار دارد و بقیه فضا باز است.

روی آوردن به این نوع دکوراسیون در نماﯾشگاه ها به حدی بود که طراحان زیادی را به فکر طراحی آشپزخانه ای جمع و جور تر انداخت. گوﯾا خانم ھای خانه دار ھم از اﯾن درھم و برھمی اشیا در آشپزخانه به ستوه آمده و دنبال مکانی آرام و خلوت برای آشپزی می گردند. گذشته از سبک طراحی رنگ نیز عنصر دﯾگری بود که در نماﯾشگاه اخیر از سوی صاحب نظران دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته بود.

 سبز، آبی، سفید و خردلی از جمله رنگ ھایی هستند که در آشپزخانه ھای پیش ساخته جزیره ای بسیار دﯾده می شدند. در آشپزخانه ھای امروزی دﯾوارھا و کابینت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ ھاﯾی چون سبز، آبی ﯾا ارغوانی پوشیده شدند. میز و صندلی ھا فلزی بوده و روﯾه آن ھا ھمخوانی با رنگ کابینت ھا دارد. این نوع آشپزخانه ھا ھیچ لوستری ندارند که از سقف آوﯾزان باشد.

انواع مختلف نورهای مصنوعی مانند استفاده از ھالوژن، فلورسنت با لامپ ھاﯾی که از سقف آوﯾزان می شوند، دارای پاﯾه ای روی زمین ﯾا روی میز ھستند طراحی تابش نور مستقیم شده اند و می توان از آنھا برای تامین نور دلخواه استفاده نمود. به طور کلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد. معمولا ناراحت کننده بوده و انعکاس زﯾباﯾی ندارد. نکته مھم دﯾگر در آشپزخانه مدرن اﯾن است که تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا، لیوان ھا، جای قھوه و شکر باﯾد در داخل قفسه ھا قرار گیرند!

 آوﯾختن تابلوھایی به دﯾوار آشپزخانه نظیر نقاشی ھای پیت موندرﯾان و واسیلی کاندﯾنسکی که جاذبه ھای بصری آن ھا به حدی است که میزان اشتھا را در فرد چند برابر می کند از جمله وﯾژگی اﯾن نوع آشپزخانه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا