آشپزخانه ایده آل و کدبانوی خوش سلیقه

دکوراسیون رامسین: تا چه میزان به خانه ای که در آن زندگی می کنید، اھميت می دھيد؟ آیا می دانيد نوع چيدمان منزل چه تاثيری بر آرامش روان شما و دﯾگر اعضای خانواده خواهد داشت؟

آشپزخانه قلب یک خانه است و اگر از یک رنگ آميزی و دکوراسیون درستی برخوردار نباشد تاثیرات منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 چنانچه  كمی با دقت به اﯾن موضوع بیندیشیم متوجه خواھيم شد كه چرا در سالهای اخیر حضور خانواده ھا در رستوران ھا و فست فود ھا پررنگ تر از سابق شده است!

باید بپذیریم وقتی آشپزخانه معمولی و غيرجذاب باشد، کدبانوی خانه رغبتی برای پخت و پز در چنین محیطی نخواهد داشت.

اگر در چنین وضعی به سر می برید ما برای شما پیشنهادات جذابی داریم که با کمک آن می توانید آشپزخانه ای مطابق سلیقه کدبانوی خانه بسازید.

در انتخاب دکوراسیون آشپزخانه حتما باید سليقه بانوی خانه اعمال شود. اگر سنتی پسند است كه در این صورت با خرﯾد چند دﯾگ مسی، ظروف سفالی و روميزی ترمه دوزی شده بر طرف خواھد شد. ولی اگر افكار مدرنيستی در سر دارد اینجاست که كار كمی مشكل می شود.

معمولا یک روش ایتالیایی در دکوراسیون داخلی وجود دارد که بد نیست شما نیز در مورد آن بدانید. در این روش كافی است چند قوطی رنگ گرم زرد، قرمز، نارنجی، بنفش متماﯾل به قرمز تهیه کنید و در وهله دوم فكری ھم به حال نور آشپزخانه کنید!

با این رنگها دﯾوارھا، كابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ دلخواه كدبانو رنگ آميزی شود. اگر پنجره ای در آشپزخانه دارید، باﯾد زوارش، رنگ آن متضاد رنگ دﯾوارھا باشد.

پرده را نيز ھمرنگ ﯾا تلفيقی از زرد، قرمز و نارنجی انتخاب كنيد. در خرﯾد ميز و صندلی آشپزخانه ھم دقت كنيد كه پاﯾه ھای فلزی و روﯾه ای ھمرنگ با زوار پنجره باشند.

لوستر قدﯾمی را درآورﯾد و جاﯾش ﯾک لوستر مدرن كه جدﯾداً به اشكال مختلف ھندسی طراحی شده اند، در بالای ميز ناھارخوری آوﯾزان كنيد. فراموش نکنید كه در ﯾک آشپزخانه مدرن تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا، ليوان ھا، جای قھوه و شكر باﯾد درون قفسه ھا قرار گيرند. بهتر است به غیر از یک گلدان كوچک ﯾا دو، سه عدد ليوان فانتزی چيز دﯾگری روی كابينت ھا قرار ندھيد. دست آخر نيز ﯾك تابلوی نقاشی كه معلوم نيست موضوعش چيست به دﯾوار بياوﯾزﯾد. اگر باز ھم علاقه دارﯾد توصيه ھای دقيق تری برای ترتيب دادن به آشپزخانه تان بشنوﯾد به این چند نکته نیز توجه کنید.

نور کافی در آشپزخانه

معمولا برای تامین نور آشپزخانه یا از نور طبيعی و یا مصنوعی استفاده می كنيم. اگر از نور طبیعی قرار است بهره بگیریم پس پنجره در ارائه نور طبيعی به آشپزخانه از اھميت زﯾادی برخوردار است. پنجره می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز ﯾكی از تابلوھای آشپزخانه باشد. پنجره رابطی است بين آشپزخانه و فضای خارج كه اگر در برابر منظره ای زﯾبا قرار گرفته باشد، عالی است!

نصب پرده در آشپزخانه

اگر آشپزخانه ما به دليل محدودﯾت فضای خارج از نور زﯾادی برخوردار نيست از پرده ھاﯾی كه حالت توری دارند و در صورتی كه آشپزخانه در معرض تابش شدﯾد نور آفتاب باشد از پرده ھاﯾی كه بتوانند جلوی نور را بگيرند استفاده می كنيم. امروزه نورھای مصنوعی در انواع مختلف مثل ھالوژن، فلورسنت ﯾا لامپ ھاﯾی كه از سقف آوﯾزان شده و دارای پاﯾه روی زمين ﯾا روی ميز ھستند طراحی شده اند و می توان از آن ھا برای تامين نور دلخواه استفاده كرد. به طور كلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد. لامپ ھای ھالوژن را زﯾر كابينت ﯾا گچ بری مخفی می كنند. لامپ ھای ً تابش نور مستقيم بازتاب و جلوه زﯾباﯾی ندارد. ھم چنين معمولا ًمعمولا  ولتی كه نياز به ترانس ندارد٢٢٠ ھالوژن بسيار زﯾبا بوده و پدﯾده جدﯾدی در طراحی خانه و مخصوصاً آشپزخانه ھستند. به تازگی لامپ ھای جدﯾد  به بازار آمده اند.

نوع رنگ در آشپزخانه

نور عاملی است كه توسط آن رنگ ھا مشاھده می شوند. رنگ ھا ھركدام پيام، حالت و خصوصيتی وﯾژه دارند. رنگ ھا بيان كننده شخصيت اشخاص و حامل پيام ھای مختلفی ھستند. می توان با اراﯾه ﯾك رنگ وساﯾلً رنگ خاص در آشپزخانه ﯾا جابه جاﯾی رنگ ھا و در كنار ھم قرار دادن آن ھا، احساس و اندﯾشه درونی مان را به بيننده انتقال داد. اصولا آشپزخانه باﯾد مناسب و آرام بخش باشد.

انتخاب طرح كابينت

امروزه طرح كابينت ھای موجود در بازار بسيار متفاوت است از چوبی و فلزی گرفته تا استيل و طرح چوب و … برخی از آن ھا دارای ﯾك بخش پنجره ای ﯾا شيشه ای ھستند

انتخاب  ميز و صندلی

صندلی ھای داخل آشپزخانه باﯾد به دليل استفاده كوتاه مدت به راحتی جابه جا شوند. موارد كاربرد اﯾن صندلی ھا منحصراً در آشپزخانه است. انتخاب و كاربرد ھر ﯾك از انواع ميزھا با توجه به فضای آشپزخانه و ھم چنين سليقه افراد صورت می گيرد.

انتخاب گل و گياه

گل ھای مصنوعی وسیله تزئیناتی خوبی برای آشپزخانه نیستند. چرا که ھيچ پيامی را به طرف مقابل منتقل نمی كنند و مهم تر اینکه آتش زا ھم ھستند. پس پیشنهاد ما این است که از گل و گیاه طبیعی استفاده کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.