خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

آباژور نماسنگی در دکوراسیون داخلی!

WhatsApp Image 2020-04-28 at 10.42.25 AM (2)

فهرست مطالب

 

دکوراسیون رامسین: معمولا آباژورھا از جمله وساﯾلی ھستند که می توان به راحتی و با ھزﯾنه کم شکل ظاھری آنھا را بارھا تغییر داد! اﯾن تغییرات را که ھربار به آباژوری کاملا ممکن است روی کلاھک ﯾا بدنه آباژور اﯾجاد کرد. در حقیقت آباژورها خورشیدھای کوچک خانه هستند. آباژورھا ﯾکی از زﯾباترﯾن و در عین حال تاثیرگذارترﯾن عناصر دکوربندی در ھر منزل ﯾا حتی دفتر کاری می توانند باشند.

انواع بسیار متنوع و کوچک و بزرگی از آباژورھا در بازار وجود دارند. نکته مھم آن است که از آنھا به بھترﯾن نحو و در مناسبت ترﯾن نقطه منزل و دفتر کاری استفاده شود. اﯾن ﯾک استفاده سلیقه ای است اما به ﯾاد داشته باشید خوب است آباژور را برای گوشه ھای دور از نور مستقیم آفتاب استفاده کنید. اخیراً آباژورھاﯾی وارد بازار شده اند که با استفاده از کاغذھای مخصوص ساخته شده و به خاطر جنس خاص خود، نور را به خوبی  در محیط اطراف منتشر می کنند. سبک بودن، مزﯾت دﯾگر آنھاست. سعی کنید رنگ آباژوری که انتخاب می کنید، ھمخوانی خوبی  با لوازم و اشیای بزرگ اتاق داشته باشد.

فراموش نکنید اگر سقف اتاق مورد نظر شما کوتاه است از آباژور بلند استفاده نکنید. با استفاده از آباژور کوتاه اﯾن امکان را برای نور فراھم کنید که در محیط اطراف و ھمچنین سقف منتشر شود.

با اﯾن کار توجه چشم را نیز به سقف و نور متمرکز تابیده شده روی آن جلب نمی کنید. برای اتاق خواب کودکان از آباژورھاﯾی استفاده کنید که طرح ھای فانتزی و کودکانه داشته باشند و بالطبع برای اتاق نشیمن و پذﯾراﯾی از  آباژورھای با طرح ساده استفاده کنید. سعی کنید تا شعاع حداقل نیم متری آباژور، شئ بزرگ دﯾگری قرار ندھید تا آباژور جلوه خود را از دست ندھد.

نکته دیگر اینکه بهتر است میزی که برای آباژور در نظر می گیرﯾد، سطح روﯾی براق و منعکس کننده نور نداشته باشد تا نور با سطح انتشار ﯾکنواخت در محیط منتشر شود.

می توان با تکنیک ھای مختلفی که وجود دارد ھربار که دکوراسیون منزل را تغییر می دھید آباژوری را که خانه دارﯾد با تغییرات دکوراسیون تناسب ببخشید و هماهنگ کنید.

تبدﯾل ﯾک پاﯾه آباژور چوبی به پاﯾه نماسنگ

وسایلی که برای این کار نیاز داریم عبارتند از؛

کاغذ سنباده، چسب نواری، رنگ ھای آکرﯾلیک در دو رنگ سبز،  قلم مو، اسفنج طبیعی، وارنیش آکرﯾلیک

در ابتدا با چسب نواری سرپیچ پاﯾه آباژور و محل اتصال سیم تا فاصله چند سانتی متری از آن را بپوشانید. بعد رنگ فعلی که روی پاﯾه آباژور قرار دارد را با سنباده پاک کنید. اﯾن کار را می توانید به جای کاغذ سنباده با سیم ظرفشوﯾی که الیاف نازکی داشته باشد نیز انجام دھید. با استفاده از قلم مو ﯾک لاﯾه رنگ سفید روی تمام بدنه چوبی بزنید، صبر کنید تا رنگ کاملا خشک شود. (فراموش نکنید که حتماً از دستکش استفاده کنید)

سپس ﯾک لاﯾه دﯾگر رنگ سفید روی آن بزنید، اگر پوشش رنگ کافی نبود پس از خشک شدن آن می توانید ﯾک بار دﯾگر اﯾن مرحله را تکرار کنید.

رنگ سبز اسفنج را با آب خیس کنید و خوب بفشارﯾد تا آب آن کاملا گرفته شود.  پس از گرفتن آب اضافی با ضربات آھسته اسفنج روی بدنه آباژور به میزانی روی بدنه آباژور بزنید که به طور کامل رنگ آن را نپوشاند بلکه پوششی بافت دار روی آن اﯾجاد کند که از میان آن رنگ سفید زﯾرﯾن نیز دﯾده شود. پس از خشک شدن کامل رنگ مقداری از آن را با رنگ سفید کمی روشن کنید و لاﯾه ای از آن را به صورت بافت دار با اسفنج روی بدنه آباژور بزنید.

پس از خشک شدن کامل اﯾن لاﯾه رنگ، مقداری از رنگ سبز  را کمی رقیق کنید. سنگ ھای واقعی می تواند به شما کمک کند تا بافتی نزدﯾک به سنگ طبیعی را با اﯾن رنگ ھا به وجود آورﯾد. پس از خشک شدن کامل رنگ ھا ﯾک لاﯾه وارنیش روی آن خشک شود سپس ﯾک ﯾا دو بار دﯾگر اﯾن مرحله را تکرار کنید. در آخر چسب ھای روی سرپیچ و سیم را باز کنید و ًبزنید. صبر کنید تا وارنیش کاملا کلاھک را در جای خود قرار دھید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *