آباژور نماسنگی در دکوراسیون داخلی!

 

دکوراسیون رامسین: معمولا آباژورھا از جمله وساﯾلی ھستند كه می توان به راحتی و با ھزﯾنه کم شكل ظاھری آنھا را بارھا تغيير داد! اﯾن تغييرات را كه ھربار به آباژوری كاملا ممكن است روی كلاھك ﯾا بدنه آباژور اﯾجاد كرد. در حقیقت آباژورها خورشيدھای کوچک خانه هستند. آباژورھا ﯾکی از زﯾباترﯾن و در عين حال تاثيرگذارترﯾن عناصر دکوربندی در ھر منزل ﯾا حتی دفتر کاری می توانند باشند.

انواع بسيار متنوع و کوچک و بزرگی از آباژورھا در بازار وجود دارند. نکته مھم آن است که از آنھا به بھترﯾن نحو و در مناسبت ترﯾن نقطه منزل و دفتر کاری استفاده شود. اﯾن ﯾک استفاده سليقه ای است اما به ﯾاد داشته باشيد خوب است آباژور را برای گوشه ھای دور از نور مستقيم آفتاب استفاده کنيد. اخيراً آباژورھاﯾی وارد بازار شده اند که با استفاده از کاغذھای مخصوص ساخته شده و به خاطر جنس خاص خود، نور را به خوبی  در محيط اطراف منتشر می کنند. سبک بودن، مزﯾت دﯾگر آنھاست. سعی کنيد رنگ آباژوری که انتخاب می کنيد، ھمخوانی خوبی  با لوازم و اشيای بزرگ اتاق داشته باشد.

فراموش نکنید اگر سقف اتاق مورد نظر شما کوتاه است از آباژور بلند استفاده نکنيد. با استفاده از آباژور کوتاه اﯾن امکان را برای نور فراھم کنيد که در محيط اطراف و ھمچنين سقف منتشر شود.

با اﯾن کار توجه چشم را نيز به سقف و نور متمرکز تابيده شده روی آن جلب نمی کنيد. برای اتاق خواب کودکان از آباژورھاﯾی استفاده کنيد که طرح ھای فانتزی و کودکانه داشته باشند و بالطبع برای اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی از  آباژورھای با طرح ساده استفاده کنيد. سعی کنيد تا شعاع حداقل نيم متری آباژور، شئ بزرگ دﯾگری قرار ندھيد تا آباژور جلوه خود را از دست ندھد.

نکته دیگر اینکه بهتر است ميزی که برای آباژور در نظر می گيرﯾد، سطح روﯾی براق و منعکس کننده نور نداشته باشد تا نور با سطح انتشار ﯾکنواخت در محيط منتشر شود.

می توان با تكنيك ھای مختلفی که وجود دارد ھربار كه دكوراسيون منزل را تغيير می دھيد آباژوری را كه خانه دارﯾد با تغييرات دكوراسيون تناسب ببخشید و هماهنگ کنید.

تبدﯾل ﯾك پاﯾه آباژور چوبی به پاﯾه نماسنگ

وسایلی که برای این کار نیاز داریم عبارتند از؛

كاغذ سنباده، چسب نواری، رنگ ھای آكرﯾليك در دو رنگ سبز،  قلم مو، اسفنج طبيعی، وارنيش آكرﯾليك

در ابتدا با چسب نواری سرپيچ پاﯾه آباژور و محل اتصال سيم تا فاصله چند سانتی متری از آن را بپوشانيد. بعد رنگ فعلی كه روی پاﯾه آباژور قرار دارد را با سنباده پاک كنيد. اﯾن كار را می توانيد به جای كاغذ سنباده با سيم ظرفشوﯾی كه الياف نازکی داشته باشد نيز انجام دھيد. با استفاده از قلم مو ﯾك لاﯾه رنگ سفيد روی تمام بدنه چوبی بزنيد، صبر كنيد تا رنگ كاملا خشك شود. (فراموش نکنید که حتماً از دستكش استفاده كنيد)

سپس ﯾک لاﯾه دﯾگر رنگ سفيد روی آن بزنيد، اگر پوشش رنگ كافی نبود پس از خشك شدن آن می توانيد ﯾک بار دﯾگر اﯾن مرحله را تكرار كنيد.

رنگ سبز اسفنج را با آب خيس كنيد و خوب بفشارﯾد تا آب آن كاملا گرفته شود.  پس از گرفتن آب اضافی با ضربات آھسته اسفنج روی بدنه آباژور به ميزانی روی بدنه آباژور بزنيد كه به طور كامل رنگ آن را نپوشاند بلكه پوششی بافت دار روی آن اﯾجاد كند كه از ميان آن رنگ سفيد زﯾرﯾن نيز دﯾده شود. پس از خشك شدن كامل رنگ مقداری از آن را با رنگ سفيد كمی روشن كنيد و لاﯾه ای از آن را به صورت بافت دار با اسفنج روی بدنه آباژور بزنيد.

پس از خشك شدن كامل اﯾن لاﯾه رنگ، مقداری از رنگ سبز  را كمی رقيق كنيد. سنگ ھای واقعی می تواند به شما كمک كند تا بافتی نزدﯾک به سنگ طبيعی را با اﯾن رنگ ھا به وجود آورﯾد. پس از خشك شدن كامل رنگ ھا ﯾك لاﯾه وارنيش روی آن خشك شود سپس ﯾك ﯾا دو بار دﯾگر اﯾن مرحله را تكرار كنيد. در آخر چسب ھای روی سرپيچ و سيم را باز كنيد و ًبزنيد. صبر كنيد تا وارنيش كاملا كلاھك را در جای خود قرار دھيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.